ฟังก์ชัน CORREL

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CORREL ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของช่วงเซลล์ใน Array1 และ Array 2 ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทั้งสอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ยของสถานที่กับการใช้เครื่องปรับอากาศได้

ไวยากรณ์

CORREL(array1,array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CORREL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Array1    ต้องระบุ ช่วงเซลล์ของค่า

 • Array2    ต้องระบุ ช่วงเซลล์ที่สองของค่า

ข้อสังเกต

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • ถ้า Array1 และ Array2 มีจำนวนจุดข้อมูลต่างกัน ฟังก์ชัน CORREL จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Array1 หรือ Array2 ว่างเปล่า หรือถ้า s (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของค่าทั้งสองเท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน CORREL จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ

  สมการ

  โดยที่:

  x และ y

  เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง AVERAGE(array1) และ AVERAGE(array2)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล1

ข้อมูล2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CORREL(A2:A6,B2:B6)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของชุดข้อมูลสองชุดในคอลัมน์ A และ B

0.997054486

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×