ฟังก์ชัน VarType

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับจำนวนเต็มที่ระบุชนิดย่อยของแบบตัวแปร

ไวยากรณ์

VarType ( varname )

จำเป็นต้องมีvarnameอาร์กิวเมนต์ เป็นตัวแปรที่ประกอบด้วยตัวแปรใด ๆ ยกเว้นตัวแปรชนิดผู้ใช้กำหนดเอง

ส่งกลับค่า

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbEmpty

0

ว่าง (เตรียมใช้งาน)

vbNull

1

ค่า null (ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง)

vbInteger

2

จำนวนเต็ม

vbLong

3

ความยาวเป็นจำนวนเต็ม

vbSingle

4

ตัวเลขทศนิยมความแม่นยำเดียว

vbDouble

5

ความแม่นยำแบบสองตัวเลขทศนิยม

vbCurrency

6

ค่าสกุลเงิน

vbDate

7

ค่าวัน

vbString

8

สตริง

vbObject

9

วัตถุ

vbError

10

ค่าความผิดพลาด

vbBoolean

11

ค่าบูลี

vbVariant

12

ตัวแปร (ใช้เฉพาะกับอาร์เรย์ของตัวแปร)

vbDataObject

13

วัตถุเข้าถึงข้อมูล

vbDecimal

14

ค่าทศนิยม

vbByte

17

ค่าไบต์

vbUserDefinedType

36

ตัวแปรที่ประกอบด้วยชนิดที่ผู้ใช้กำหนดเอง

vbArray

8192

อาร์เรย์


หมายเหตุ: ค่าคงที่ต่อไปนี้จะระบุ โดย Visual Basic for Applications สามารถใช้ชื่อใดก็ได้ในโค้ดของคุณในตำแหน่งของค่าที่แท้จริง

ข้อสังเกต

สตริงส่งกลับค่าสำหรับvbArrayไม่เคย ด้วยตัวเอง โปรแกรมจะเพิ่มงกับบางค่าเพื่อระบุอาร์เรย์บางชนิดเสมอ ค่าคงvbVariantจะส่งกลับร่วมกับvbArrayเพื่อระบุว่า อาร์กิวเมนต์สตริงเป็นอาร์เรย์ของตัวแปรชนิดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าส่งกลับอาร์เรย์ของจำนวนเต็มสำหรับถูกคำนวณเป็นvbInteger + vbArrayหรือ 8194 ถ้าวัตถุมีการเริ่มต้นคุณสมบัติVarType(วัตถุ)ส่งกลับชนิดของคุณสมบัติค่าเริ่มต้นของวัตถุ

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้สตริงตัวเพื่อกำหนดชนิดย่อยของตัวแปร

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×