ฟังก์ชัน TDIST

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับ 'จุดเปอร์เซ็นต์' (ความน่าจะเป็น) ของการแจกแจง t (Student) โดยที่ค่าตัวเลข (x) เป็นค่าการคำนวณของ t ซึ่งจะใช้ประมวลผล 'จุดเปอร์เซ็นต์' การแจกแจง t ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของชุดข้อมูลตัวอย่างขนาดเล็ก ใช้ฟังก์ชันนี้แทนที่ตารางค่าวิกฤตสำหรับการแจกแจง t

ไวยากรณ์

TDIST(x,degrees_freedom,tails)

X     คือค่าตัวเลขที่จะใช้ประเมินการแจกแจง

Degrees_freedom     คือจำนวนเต็มที่ระบุจำนวนองศาความเป็นอิสระ

tails     ระบุจำนวนของการแจกแจง tails ที่จะส่งกลับ ถ้า tails = 1 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบด้านเดียว ถ้า tails = 2 ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบสองด้าน

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน TDIST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

  • ถ้า degrees_freedom < 1 แล้ว TDIST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM!

  • อาร์กิวเมนต์ degrees_freedom และ tails จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า tails เป็นค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ 1 หรือ 2 TDIST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM!

  • ฟังก์ชัน TDIST จะถูกคำนวณเป็นฟังก์ชัน TDIST = p( x<abs(X)) โดยที่ X เป็นตัวแปรสุ่มที่ตามการแจกแจง t

ตัวอย่าง

X

องศา

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1.96

60

=TDIST([X],[Degrees],2)

การแจกแจงแบบสองด้าน (0.054644927 หรือ 5.46 เปอร์เซ็นต์)

1.96

60

=TDIST([X],[Degrees],1)

การแจกแจงแบบด้านเดียว (0.027322463 หรือ 2.73 เปอร์เซ็นต์)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×