ฟังก์ชัน String

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(สตริง) ประกอบด้วยสตริงอักขระซ้ำความยาวที่ระบุ

ไวยากรณ์

สตริง ( number อักขระ )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันสตริงที่มีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตัวเลข

ต้องระบุ ความยาว ความยาวของสตริงที่ส่งกลับ ถ้าประกอบด้วยตัวเลขค่า Null, Nullจะส่งกลับ

อักขระ

ต้องระบุ ตัวแปร โค้ดอักขระ ระบุอักขระหรือนิพจน์สตริง ซึ่งมีอักขระตัวแรกถูกใช้เพื่อสร้างสตริงที่ส่งคืน ถ้าอักขระประกอบด้วยค่า Null, Nullจะส่งกลับ


ข้อสังเกต

ถ้าคุณระบุตัวเลขสำหรับอักขระมากกว่า 255สตริงที่แปลงหมายเลขโค้ดอักขระที่ถูกต้องโดยใช้สูตร:

อักขระ Mod 256

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันสตริงที่เพื่อส่งกลับทำซ้ำอักขระสตริงข้อความยาวที่ระบุ

Dim MyString
MyString = String(5, "*") ' Returns "*****"
MyString = String(5, 42) ' Returns "*****"
MyString = String(10, "ABC") ' Returns "AAAAAAAAAA"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×