ฟังก์ชัน StrComp

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(เต็ม) เพื่อแสดงผลลัพธ์ของแบบนิพจน์สตริง

ไวยากรณ์

StrComp ( string1 สตริง 2 [เปรียบเทียบ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันStrCompมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

string1

ต้องระบุ นิพจน์ใด ๆ สตริงที่ถูกต้อง

สตริง 2

ต้องระบุ นิพจน์ใด ๆ สตริงที่ถูกต้อง

เปรียบเทียบ

เพิ่มเติม ระบุชนิดของสตริงที่เปรียบเทียบหรือไม่ ถ้าเปรียบเทียบอาร์กิวเมนต์ เป็น Null เกิดข้อผิดพลาด ถ้าเปรียบเทียบถูกละ การตั้งค่าตัวเลือกการเปรียบเทียบกำหนดชนิดของการเปรียบเทียบ


การตั้งค่า

การตั้งค่าการเปรียบเทียบอาร์กิวเมนต์คือ:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseCompareOption

-1

ดำเนินการเปรียบเทียบโดยใช้การตั้งค่าของคำสั่งการเปรียบเทียบตัวเลือก

vbBinaryCompare

0

ดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

vbTextCompare

1

ดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 เท่านั้น ดำเนินการเปรียบเทียบโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ


ส่งกลับค่า

ฟังก์ชันStrCompมีค่าที่ส่งกลับต่อไปนี้:

If

StrComp ส่งกลับ

string1 มีค่าน้อยกว่าสตริง 2

-1

string1 จะเท่ากับสตริง 2

0

string1 มีค่ามากกว่าสตริง 2

1

string1 หรือสตริง 2เป็นNull

ค่า null


ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันStrCompเพื่อส่งกลับผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบสตริง ถ้าอาร์กิวเมนต์ที่สามคือ 1 มีดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ ถ้าอาร์กิวเมนต์สามมี 0 หรือละไว้ มีดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×