ฟังก์ชัน Seek

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับ Long ระบุตำแหน่งแบบอ่าน/เขียนปัจจุบันภายในไฟล์เปิดขึ้นโดยใช้คำสั่งเปิด

ไวยากรณ์

ค้นหา ( filenumber )

จำเป็นต้องมีfilenumberอาร์กิวเมนต์ เป็นจำนวนเต็มที่ประกอบด้วยหมายเลขไฟล์ ถูกต้อง

ข้อสังเกต

ค้นหาส่งกลับค่าตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 2147483647 (เทียบเท่ากับ 2 ^ 31-1) รวม

ต่อไปนี้อธิบายถึงค่าที่ส่งกลับสำหรับแต่ละโหมดการเข้าถึงไฟล์

โหมด

ค่าส่งกลับ

สุ่ม

จำนวนของระเบียนถัดไปอ่าน หรือเขียน

ไบนารี
ผลลัพธ์
ผนวก
สำหรับการป้อนค่า

ตำแหน่งไบต์ซึ่งการดำเนินการถัดไปเกิดขึ้น ไบต์แรกในไฟล์อยู่ที่ตำแหน่งที่ 1 ไบต์ที่สองอยู่ที่ตำแหน่ง 2 และอื่น ๆ


ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อส่งกลับตำแหน่งไฟล์ปัจจุบัน ตัวอย่างสมมติTESTFILEคือไฟล์ที่ประกอบด้วยระเบียนของผู้ใช้กำหนดเองชนิดRecord

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

สำหรับไฟล์ที่เปิดในโหมดสุ่มค้นหาส่งกลับจำนวนของระเบียนถัดไป

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

สำหรับไฟล์ที่เปิดในโหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมดสุ่มค้นหาส่งกลับตำแหน่งไบต์ซึ่งการดำเนินการถัดไปเกิดขึ้น สมมติTESTFILEคือไฟล์ที่ประกอบด้วยหลายบรรทัดของข้อความ

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×