ฟังก์ชัน SYD

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับ Double ที่ระบุตัวแบบผลรวมของปีของหลักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

ไวยากรณ์

SYD ( ต้นทุน ซาก ชีวิต ช่วงเวลา )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันSYDมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ต้นทุน

ต้องระบุ คู่ระบุต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์

ซาก

ต้องระบุ คู่ระบุค่าของสินทรัพย์ที่ส่วนท้ายของหมดอายุ

ชีวิต

ต้องระบุ คู่ระบุความยาวของอายุของสินทรัพย์

ระยะเวลา

ต้องระบุ คู่ระบุช่วงเวลาสำหรับแอสเซทที่ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณ


ข้อสังเกต

ต้องแสดงอาร์กิวเมนต์มีชีวิตชีวาและช่วงเวลาในหน่วยเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีชีวิตชีวาจะได้รับในเดือนงวดต้องยังได้รับในเดือน อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดต้องเป็นจำนวนบวก

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันSYDเพื่อส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุที่กำหนดของสินทรัพย์ต้นทุนเริ่มแรก (InitCost), มูลค่าซากที่ส่วนท้ายของมีชีวิตชีวาประโยชน์ของสินทรัพย์ (SalvageVal), และทั้งหมดอายุของสินทรัพย์ในปี (LifeTime) ช่วงเวลาในปีที่คำนวณค่าเสื่อมราคาคือPDepr

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×