ฟังก์ชัน PV

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับสองครั้งระบุมูลค่าปัจจุบันของเงินรายปีโดยยึดตามการชำระเงินเป็นงวด คงที่ชำระในอนาคตและอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

PV( rate, nper , pmt [, fv ] [, type ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันPVมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

อัตรา

จำเป็นออก คู่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่องวด ตัวอย่าง ถ้าคุณรับรถยนต์เงินกู้ที่มีอัตราต่อปีเปอร์เซ็นต์ (เม.ย.) ของ 10 เปอร์เซ็นต์ และผ่อนชำระรายเดือน อัตราต่องวดคือ 0.1/12 หรือ 0.0083

nper

จำเป็นออก จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนงวดการชำระเงินรายปี ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณชำระเงินรายเดือนกับเงินกู้ในปีสี่รถ ของเงินกู้ที่มีผลรวมของ 4 * 12 (หรือ 48) งวดการชำระเงิน

pmt

จำเป็นออก คู่ระบุการชำระเงินจะทำแต่ละงวด โดยปกติแล้วชำระเงินประกอบด้วยจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดการผ่อนชำระ

fv

เพิ่มเติม โทนสีที่ระบุในอนาคตค่าหรือจำนวนเงินสดยอดคงเหลือคุณต้องหลังจากที่คุณได้ทำการชำระเงินขั้นสุดท้าย ตัวอย่าง มูลค่าอนาคตของเงินกู้เป็น 0 $ เนื่องจากนั่นคือค่าหลังจากการชำระเงินขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการบันทึก 18 ปีการศึกษาลูกของคุณสำหรับจำนวนเป็น 50000 ดอลลาร์ $50000 เป็นมูลค่าอนาคต ถ้าเว้นไว้ จะถือว่าเป็น 0

ชนิด

เพิ่มเติม ตัวแปรระบุจะถือ ใช้ 0 ถ้าการชำระเงินถึงกำหนดที่ส่วนท้ายของงวดการชำระเงิน หรือใช้ 1 หากต้องชำระเงินตอนต้นงวด ถ้าเว้นไว้ จะถือว่าเป็น 0


ข้อสังเกต

เงินรายปีเป็นชุดของการชำระเงินสดคงที่ตามช่วงเวลา เงินรายปีสามารถกู้ (เช่นการจำนองบ้าน) หรือการลงทุน (เช่นรายเดือนกาลแผน)

อาร์กิวเมนต์rateและnperต้องถูกคำนวณโดยใช้งวดการชำระเงินที่แสดงในหน่วยเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราจะคำนวณโดยใช้เดือนnperต้องมีคำนวณโดยใช้เดือนด้วย

สำหรับอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด เงินที่จ่ายออก (เช่นเงินฝากเพื่อการออม) ถูกแสดง ด้วยจำนวนลบ เงินสดที่ได้รับ (เช่นเช็คเงินปันผล) จะถูกแสดง ด้วยจำนวนบวก

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชันPVส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของเงินรายปี $1000000 ที่จะแสดงจำนวนเป็น 50000 ดอลลาร์ ต่อปีสำหรับปี 20 ถัดไป จะใช้คาดอัตราต่อปีเปอร์เซ็นต์ (APR), จำนวนรวมของการชำระเงิน (TotPmts), จำนวนของแต่ละการชำระเงิน (YrIncome), มูลค่าในอนาคตทั้งหมดของการลงทุน (FVal), และตัวเลขที่แสดงว่า แต่ละชำระเงินที่จุดเริ่มต้นหรือสิ้นงวดการชำระเงิน (PayType) โปรดสังเกตว่าYrIncomeเป็นจำนวนลบเนื่องจากจะหมายถึงเงินที่จ่ายออกจากรายปีแต่ละปี

Dim Fmt, APR, TotPmts, YrIncome, FVal, PayType, PVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
APR = .0825 ' Annual percentage rate.
TotPmts = 20 ' Total number of payments.
YrIncome = 50000 ' Yearly income.
FVal = 1000000 ' Future value.
PayType = BEGINPERIOD ' Payment at beginning of month.
PVal = PV(APR, TotPmts, -YrIncome, FVal, PayType)
MsgBox "The present value is " & Format(PVal, Fmt) & "."

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×