ฟังก์ชัน NPV

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับ Double ที่ระบุมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวด (การชำระเงินและการรับ) และอัตราส่วนลด

ไวยากรณ์

NPV (()rate ค่า)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันNPVมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

อัตรา

จำเป็นออก คู่ระบุอัตราส่วนลดเหนือความยาวของช่วง แสดงเป็นทศนิยม

ค่า ()

จำเป็นออก อาร์เรย์ของคู่ระบุค่ากระแสเงินสด อาร์เรย์ต้องประกอบด้วยค่าลบอย่างน้อยหนึ่ง (การชำระเงิน) และค่าบวกหนึ่ง (การรับ)


ข้อสังเกต

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนเป็นค่าปัจจุบันของชุดข้อมูลในอนาคตของการชำระเงินและใบตอบรับ

ฟังก์ชันNPVใช้ลำดับค่าในอาร์เรย์ในการตีความลำดับของการชำระเงินและใบตอบรับ ไม่แน่ใจว่าต้องใส่การชำระเงินและใบตอบรับเมื่อค่าในลำดับที่ถูกต้อง

การลงทุนNPVเริ่มต้นงวดก่อนวันหนึ่งของกระแสเงินสดค่าแรก และลงท้าย ด้วยค่าสุดท้ายของกระแสเงินสดในอาร์เรย์

คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นไปตามกระแสเงินสดในอนาคต ถ้าคุณจัดการกระแสเงินสดแรกเกิดขึ้น ณจุดเริ่มต้นของคาบเวลาแรก ค่าแรกจะต้องเพิ่มไปยังค่าที่ส่งกลับโดยNPVและไม่ต้องรวมอยู่ในกล่องค่ากระแสเงินสดของค่า()

ฟังก์ชันNPVจะคล้ายกับฟังก์ชันPV (มูลค่าปัจจุบัน) ยกเว้นว่ากระแสเงินสดเพื่อเริ่มต้น ที่จุดสิ้นสุดหรือจุดเริ่มต้นของระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ฟังก์ชันPV ไม่เหมือนกับค่าตัวแปรNPVกระแสเงินสด ต้องได้รับการแก้ไขกระแสเงินสดPVตลอดการลงทุน

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันNPVเพื่อส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสดที่มีอยู่ในอาร์เรย์Values()RetRateแทนแน่นอนภายในอัตราผลตอบแทน

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×