ฟังก์ชัน NORMDIST

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าการแจกแจงปกติของค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ ซึ่งในทางสถิติจะมีการนำฟังก์ชันนี้ไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการทดสอบสมมติฐานด้วย

ไวยากรณ์

NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

X     คือค่าที่คุณต้องการใช้หาค่าการแจกแจง

Mean     คือมัชฌิมเลขคณิตของการแจกแจง

Standard_dev     คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

cumulative     คือค่าตรรกะที่ใช้กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน NORMDIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE ก็จะส่งกลับฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น (Probability Mass Function)

ข้อสังเกต

  • ถ้า mean หรือ standard_dev ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NORMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน NORMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า mean = 0, standard_dev = 1 และ cumulative = TRUE ฟังก์ชัน NORMDIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงปกติแบบมาตรฐาน (NORMSDIST)

  • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นปกติ (cumulative = FALSE) คือ

    สมการ

  • เมื่อใดที่ค่า cumulative = TRUE สูตรที่ได้จะเป็นปริพันธ์ที่มีค่าอยู่ระหว่างค่าอนันต์ติดลบถึงค่า x

ตัวอย่าง

X

Mean

StdDev

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

42

40

1.5

=NORMDIST([X],[Mean],[StdDev],TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.908789)

42

40

1.5

=NORMDIST([X],[Mean],[StdDev],FALSE)

ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.10934005)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×