ฟังก์ชัน Left

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(สตริง) ที่ประกอบด้วยตัวเลขที่ระบุของอักขระจากด้านซ้ายของสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

ซ้าย ( สตริง ความยาว )

ไวยากรณ์ฟังก์ชันซ้ายมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

สตริง

จำเป็นออก สตรินิพจน์ซึ่งมีการส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุด ถ้าสตริงที่ประกอบด้วยค่า Null, Null จะส่งกลับ

ความยาว

จำเป็นออก ตัวแปร (ความยาว) นิพจน์ตัวเลข ระบุจำนวนอักขระที่จะส่งกลับ ถ้า 0 สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ ("") จะส่งกลับ ถ้ามากกว่า หรือเท่ากับจำนวนอักขระในสตริงที่จะส่งกลับสตริงที่ทั้งหมด


ข้อสังเกต

เมื่อต้องการระบุจำนวนอักขระในสตริงที่ใช้ฟังก์ชันLen

หมายเหตุ: ใช้ฟังก์ชันLeftBกับข้อมูลไบต์ที่อยู่ในสาย แทนที่จะระบุจำนวนอักขระที่จะส่งกลับความยาวระบุจำนวนของไบต์

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันซ้ายเพื่อส่งกลับจำนวนอักขระที่ระบุจากทางด้านซ้ายของสตริง

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 1) ' Returns "H".
MyStr = Left(AnyString, 7) ' Returns "Hello W".
MyStr = Left(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×