ฟังก์ชัน IsNull

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าบูลีที่ระบุว่า มีนิพจน์ มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (Null)

ไวยากรณ์

IsNull (ลบนิพจน์)

จำเป็นต้องมีนิพจน์อาร์กิวเมนต์ คือตัวแปรประกอบด้วยนิพจน์ตัวเลข หรือนิพจน์สตริง

ข้อสังเกต

IsNullส่งกลับค่าTrueถ้านิพจน์เป็นNull มิฉะนั้นIsNullส่งกลับFalse ถ้านิพจน์ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งตัวแปร, Nullในตัวแปรใด ๆ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทำให้เป็นจริงจะส่งกลับสำหรับนิพจน์ทั้งหมด

ค่าNullระบุว่า ตัวแปรประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ค่า nullจะไม่เหมือนกับว่าง ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรยังไม่ได้เริ่ม อาจเป็นไม่เหมือนกับสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ (""), ซึ่งบางครั้งเรียกว่าสตริงที่ว่างไว้

สิ่งสำคัญ: ใช้ฟังก์ชันIsNullเพื่อกำหนดว่า นิพจน์ที่ประกอบด้วยค่าNull นิพจน์ที่คุณอาจคาดว่าจะประเมินเป็นTrueภายใต้สถานการณ์บาง เช่นIf Var = NullและIf Var <> Null, Falseได้เสมอ นี่คือเนื่องจากนิพจน์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยแบบNแบบเต็มที่มีอยู่เองNullและ จึงFalse

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันIsNullเพื่อกำหนดตัวแปรถ้าประกอบด้วยค่า Null

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×