ฟังก์ชัน IS

ในบทความนี้จะอธิบายฟังก์ชัน 8 อย่างที่ใช้สำหรับตรวจสอบชนิดของค่าหรือการอ้างอิงคอลัมน์ แต่ละฟังก์ชันเหล่านี้ ซึ่งเรียกรวมกันว่าฟังก์ชัน IS จะตรวจสอบชนิดของค่าและส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE ตามผลลัพธ์ที่ได้ เช่น ฟังก์ชัน ISBLANK จะส่งกลับค่าตรรกะ TRUE ถ้าค่าอ้างอิงคอลัมน์ว่าง มิฉะนั้นจะส่งกลับ FALSE

ไวยากรณ์

ISBLANK(value)

ISERR(value)

ISERROR(value)

ISLOGICAL(value)

ISNA(value)

ISNONTEXT(value)

ISNUMBER(value)

ISTEXT(value)

value     คือค่าที่คุณต้องการทดสอบ ค่านี้อาจเป็นค่าว่าง ค่าข้อผิดพลาด ค่าตรรกศาสตร์ ข้อความ ตัวเลข หรือเป็นการอ้างอิงคอลัมน์ก็ได้

ฟังก์ชัน

ส่งกลับค่า TRUE ถ้า

ISBLANK

value เป็นการอ้างอิงคอลัมน์ว่าง

ISERR

value อ้างอิงค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ISERROR

Value อ้างอิงไปยังค่าความผิดพลาดใด ๆ (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? หรือ #NULL!)

ISLOGICAL

value อ้างอิงค่าตรรกะ

ISNA

value อ้างอิงค่าความผิดพลาด #N/A (ค่าที่ไม่พร้อมใช้งาน)

ISNONTEXT

value อ้างอิงข้อมูลใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ (สังเกตว่าฟังก์ชันนี้จะคืนค่า TRUE ถ้า value อ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง)

ISNUMBER

value อ้างอิงค่าตัวเลข

ISTEXT

Value อ้างอิงไปยังข้อความ

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน IS จะไม่ถูกแปลง ตัวอย่างเช่น ในฟังก์ชันอื่นๆ ที่ต้องใส่ค่าเป็นตัวเลขนั้น โดยส่วนใหญ่เมื่อเจอค่าข้อความก็จะแปลงข้อความนั้นให้เป็นตัวเลข เช่น "19" ก็จะแปลงเป็น 19 อย่างไรก็ตาม ในสูตร ISNUMBER("19") ค่า "19" จะไม่ถูกแปลงจากข้อความไปเป็นตัวเลข แต่จะส่งกลับค่า FALSE มาแทน

  • ฟังก์ชัน IS มีประโยชน์กับหลายๆ สูตรเนื่องจากสามารถใช้ตรวจสอบผลลัพธ์จากการคำนวณได้ เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF ทั้งสองฟังก์ชันสามารถให้วิธีการระบุตำแหน่งของข้อผิดพลาดในสูตรได้ (ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้)

ตัวอย่างชุดที่ 1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ISLOGICAL(TRUE)

ตรวจสอบว่า TRUE เป็นค่าตรรกะหรือไม่ (ใช่)

=ISLOGICAL("TRUE")

ตรวจสอบว่า "TRUE" เป็นค่าตรรกะหรือไม่ (ไม่ใช่)

=ISNUMBER(4)

ตรวจสอบว่า 4 เป็นตัวเลขหรือไม่ (ใช่)

ตัวอย่างชุดที่ 2

Col1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ทอง

=ISBLANK([Col1])

ตรวจสอบว่าค่าใน Col1 ว่างเปล่าหรือไม่ (ไม่ใช่)

#REF!

=ISERROR([Col1])

ตรวจสอบว่าค่า #REF! ใน Col1 เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่ (ใช่)

#REF!

=ISNA([Col1])

ตรวจสอบว่าค่าใน Col1 เป็นค่าความผิดพลาด #N/A หรือไม่ (ไม่ใช่)

#N/A

=ISNA([Col1])

ตรวจสอบว่าค่าใน Col1 เป็นค่าความผิดพลาด #N/A หรือไม่ (ใช่)

#N/A

=ISERR([Col1])

ตรวจสอบว่าค่าใน Col1 เป็นข้อผิดพลาดหรือไม่ (ไม่ใช่)

330.92

=ISNUMBER([Col1])

ตรวจสอบว่าค่า Col1 เป็นตัวเลขหรือไม่ (ใช่)

Region1

=ISTEXT([Col1])

ตรวจสอบว่าค่าใน Col1 เป็นข้อความหรือไม่ (ใช่)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×