ฟังก์ชัน IF

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าหนึ่งถ้าเงื่อนไขที่คุณระบุประเมินเป็น TRUE และอีกหนึ่งค่าถ้าเป็น FALSE ใช้ IF เพื่อทำการทดสอบค่าและสูตรเงื่อนไข

ไวยากรณ์

IF (logical_test,value_if_true,value_if_false)

คืน   ค่าหรือนิพจน์ใด ๆ ที่สามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE ได้ ตัวอย่างเช่น, [ไตรมาส 1] = 100 มีนิพจน์แบบตรรกะ ถ้าค่าในแถวเดียวของคอลัมน์, [Quarter1], เป็นเท่ากับ 100 นิพจน์ที่ประเมินว่าเป็นจริง มิฉะนั้น นิพจน์ที่ประเมินเป็น FALSE นี้อาร์กิวเมนต์สามารถใช้ตัวดำเนินการใด ๆ คำนวณเปรียบเทียบ

Value_if_true   คือค่าที่จะส่งกลับถ้าเป็นจริง ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์นี้เป็นสตริงข้อความ "Within budget" และอาร์กิวเมนต์ logical_test ประเมินเป็น TRUE ฟังก์ชัน IF แสดงข้อความ "Within budget" ถ้าเป็น TRUE และ value_if_true ว่างเปล่า อาร์กิวเมนต์นี้ส่งกลับ 0 (ศูนย์) เมื่อต้องการแสดงคำว่า TRUE ใช้ค่าตรรกะ TRUE สำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ Value_if_true สูตรอื่นก็ได้

Value_if_false   เป็นค่าความที่จะส่งกลับถ้าเป็นเท็จ ตัวอย่าง ถ้าอาร์กิวเมนต์นี้เป็นสตริงข้อความ "เกินงบ" และอาร์กิวเมนต์ logical_test ประเมินเป็น FALSE แล้วฟังก์ชัน IF แสดงข้อความ "เกินงบ" ถ้าเป็น FALSE และ value_if_false ถูก ละ, (นั่นคือ หลัง value_if_true มีไม่มีเครื่องหมายจุลภาค), จาก นั้นค่าตรรกะ FALSE จะส่งกลับ ถ้าเป็น FALSE และ value_if_false ว่างเปล่า (นั่นคือ หลัง value_if_true มีเครื่องหมายจุลภาคตาม ด้วยวงเล็บปิด), จาก นั้นจะส่งกลับค่า 0 (ศูนย์) Value_if_false สูตรอื่นก็ได้

ข้อสังเกต

  • ขึ้นถ้าเจ็ด สามารถซ้อนฟังก์ชันเป็นอาร์กิวเมนต์ value_if_true และ value_if_false เพื่อสร้างใด ๆ ทดสอบที่ซับซ้อนมากขึ้น ดูสุดท้ายของตัวอย่างต่อไปนี้

  • เมื่ออาร์กิวเมนต์ value_if_true และ value_if_false ถูกประเมิน ถ้าส่งกลับค่าส่งกลับ โดยคำสั่งเหล่านั้น

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน IF เป็นอาร์เรย์ องค์ประกอบของอาร์เรย์จะถูกประเมินเมื่อคำสั่ง IF ถูกดำเนินการ

ตัวอย่างที่ตั้ง 1

C ol1

Col2

Col3

ค่าใช้จ่าย

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

50

= IF([Expense]<=100,"Within budget","Over budget")

ถ้าตัวเลขเป็น ค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 แล้วสูตรแสดง "Within budget" มิฉะนั้น ฟังก์ชันจะแสดง "เกินงบ" (ภายในงบประมาณ)

23

45

89

50

=IF([Expense]=100,SUM([Col1],[Col2],[Col3]),"")

ถ้าตัวเลขเป็น 100 นั้นค่าสามจะถูกเพิ่มใน ข้อความว่างมิฉะนั้น ("") จะส่งกลับ ()

ตัวอย่างที่ตั้ง 2

ActualExpenses

PredictedExpenses

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1500

900

= IF([ActualExpenses]>[PredictedExpenses],"Over Budget","OK")

ตรวจสอบว่า แถวแรกเป็นเกินงบ (Over Budget)

500

900

= IF([ActualExpenses]>[PredictedExpenses],"Over Budget","OK")

ตรวจสอบว่า แถวสองเป็นเกินงบ (ตกลง)

ตัวอย่างที่ตั้ง 3

คะแนน

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

45

= IF ([คะแนน] > 89, "A", IF ([คะแนน] > 79, "B", IF ([คะแนน] > 69, "C", IF ([คะแนน] > 59, "D", "F")))

กำหนดเกรดที่เป็นตัวอักษรตัวแรกคะแนน (F)

90

= IF ([คะแนน] > 89, "A", IF ([คะแนน] > 79, "B", IF ([คะแนน] > 69, "C", IF ([คะแนน] > 59, "D", "F")))

กำหนดเกรดที่สองคะแนน (A)

78

= IF ([คะแนน] > 89, "A", IF ([คะแนน] > 79, "B", IF ([คะแนน] > 69, "C", IF ([คะแนน] > 59, "D", "F")))

กำหนดเกรดที่สามคะแนน (C)

ในตัวอย่างข้างต้น คำสั่ง IF ที่สองจะเป็นอาร์กิวเมนต์ value_if_false คำสั่ง IF แรก ในทำนองเดียวกัน คำสั่ง IF สามเป็นอาร์กิวเมนต์ value_if_false ที่ให้คำสั่ง IF ที่สอง ตัวอย่างเช่น ถ้า logical_test แรก ([คะแนน] > 89) เป็น TRUE, "A" จะส่งกลับ ถ้า logical_test แรกเป็น FALSE วินาทีถ้ามีประเมินคำชี้แจง และอื่น ๆ

เกรดตัวอักษรถูกกำหนดให้กับตัวเลขโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้ (สมมติใช้จำนวนเต็มเท่านั้น)

ถ้าเป็นคะแนน

แล้ว ส่งกลับ

มากกว่า 89

A

จาก 80 กับ 89

B

จาก 70 การ 79

C

จาก 60 เพื่อ 69

D

น้อยกว่า 60

F

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×