ฟังก์ชัน FormatDateTime

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับนิพจน์ที่มีการจัดรูปแบบเป็นวันหรือเวลา

ไวยากรณ์

FormatDateTime ( วัน [NamedFormat ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันFormatDateTimeมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

วัน

ต้องระบุ นิพจน์วันที่การจัดรูปแบบ

NamedFormat

เพิ่มเติม ใช้ค่าตัวเลขที่บ่งชี้การจัดรูปแบบวัน / เวลา ถ้าเว้นไว้vbGeneralDateไว้


การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์NamedFormatมีการตั้งค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbGeneralDate

0

แสดงวันและ/หรือเวลา ถ้าไม่เป็นส่วนหนึ่งของวัน แสดงเป็นวันแบบสั้น ถ้าไม่มีส่วนของเวลา แสดงเป็นเวลานาน ถ้าต้องการนำเสนอ ทั้งสองส่วนปรากฏขึ้น

vbLongDate

1

แสดงวันโดยใช้รูปแบบวันแบบยาวที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์ของคุณ

vbShortDate

2

แสดงวันโดยใช้รูปแบบวันแบบสั้นที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์ของคุณ

vbLongTime

3

แสดงเวลาที่ใช้รูปแบบเวลาที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์ของคุณ

vbShortTime

4

แสดงเวลาโดยใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง (hh: mm)


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×