ฟังก์ชัน FormatCurrency

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับนิพจน์ที่มีการจัดรูปแบบเป็นสกุลเงินค่าโดยใช้สัญลักษณ์สกุลเงินกำหนดไว้ในแผงควบคุมของระบบ

ไวยากรณ์

FormatCurrency ( นิพจน์ [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันFormatCurrencyมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

นิพจน์

ต้องระบุ นิพจน์การจัดรูปแบบ

NumDigitsAfterDecimal

เพิ่มเติม แสดงค่าตัวเลขที่ระบุจำนวนตำแหน่งทางด้านขวาของจุดทศนิยม ค่าเริ่มต้นคือ – 1 ซึ่งหมายความว่า จะใช้การตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์

IncludeLeadingDigit

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุหรือไม่ มีเลขศูนย์นำหน้าจะแสดงค่าเป็นเศษส่วน ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า

UseParensForNegativeNumbers

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุว่า จะวางค่าลบภายในวงเล็บหรือไม่ ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า

GroupDigits

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุหรือไม่ ตัวเลขจะถูกจัดกลุ่มโดยใช้ตัวคั่นกลุ่มที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์ ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersและGroupDigitsมีการตั้งค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbTrue

– 1

True

vbFalse

0

เท็จ

vbUseDefault

ตั้งแต่– 2

ใช้การตั้งค่าจากการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์


ข้อสังเกต

เมื่ออย่าง น้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ที่เลือกได้จะถูกละเว้น ค่าของอาร์กิวเมนต์ที่ได้รับจากการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งของสัญลักษณ์สกุลเงินสัมพันธ์กับค่าสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคของระบบ

หมายเหตุ: ตั้งค่าข้อมูลทั้งหมดมาจากสกุลเงินตั้งค่าภูมิภาคแท็บ ยกเว้นเลขศูนย์นำหน้าซึ่งมาจากแท็บตัวเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×