ฟังก์ชัน FileAttr

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับ Long แทนโหมดไฟล์สำหรับไฟล์ที่เปิดโดยใช้คำสั่งเปิด

ไวยากรณ์

FileAttr ( filenumber , returntype )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันFileAttrมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

filenumber

ต้องระบุ เลขจำนวนเต็ม ใด ๆ ถูกต้องหมายเลขไฟล์

returntype

ต้องระบุ จำนวนเต็ม จำนวนที่ระบุชนิดของข้อมูลจะส่งกลับความ ระบุ 1 เพื่อส่งกลับค่าระบุโหมดไฟล์ ระบบ 16 บิตเท่านั้น ระบุ 2 เพื่อเรียกใช้ตัวจัดการไฟล์ระบบปฏิบัติการ returntype 2 ไม่ได้รับการสนับสนุนในระบบ 32 บิต และทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ส่งกลับค่า

เมื่อreturntypeอาร์กิวเมนต์ คือ 1 ค่าที่ส่งกลับต่อไปนี้ระบุโหมดการเข้าถึงไฟล์:

โหมด

ค่า

ป้อนข้อมูล

1

ผลลัพธ์

2

สุ่ม

4

ผนวก

8

เลขฐานสอง

32

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันFileAttrเพื่อส่งกลับตัวไฟล์โหมดและไฟล์จับของไฟล์ที่เปิดอยู่ จุดจับไฟล์จะส่งกลับเฉพาะบนระบบ 16 บิต บนระบบ 32 บิต ส่งผ่าน 2 เป็นอาร์กิวเมนต์สองสร้างข้อผิดพลาด

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×