ฟังก์ชัน DateAdd

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(วัน) ที่ประกอบด้วยวันที่ที่ถูกเพิ่มช่วงเวลาที่ระบุ

ไวยากรณ์

DateAdd ( ช่วง ตัวเลข วัน )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDateAddมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ช่วงเวลา

ต้องระบุ นิพจน์ที่เป็นช่วงของเวลาที่คุณต้องการเพิ่ม

ตัวเลข

ต้องระบุ นิพจน์ที่เป็นจำนวนช่วงเวลาที่คุณต้องการเพิ่ม อาจเป็นค่าบวก (การรับวันในอนาคต) หรือลบ (การรับวันที่ในอดีต)

วัน

ต้องระบุ ตัวแปร (วัน) หรือสัญพจน์แสดงถึงวันที่ที่ถูกเพิ่มช่วงเวลา


เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

การตั้งค่า

ช่วง อาร์กิวเมนต์ มีการตั้งค่าเหล่านี้:

การตั้งค่า

คำอธิบาย

yyyy

ปี

q

ไตรมาส

m

เดือน

y

วันของปี

d

วัน

w

วันทำงาน

ww

สัปดาห์

h

ชั่วโมง

n

นาที

s

วินาที


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDateAddเพื่อเพิ่ม หรือลบช่วงเวลาที่ระบุจากวัน ตัวอย่าง คุณสามารถใช้DateAddเพื่อคำนวณวัน 30 วันนับจากวันนี้ หรือเวลา 45 นาทีจากเดี๋ยวนี้

เมื่อต้องการเพิ่มวันไปยังวันคุณสามารถใช้วันปี ("y"), วัน ("d"), หรือ Weekday ("w")

ฟังก์ชันDateAddจะส่งกลับวันไม่ถูกต้อง ตัวอย่างต่อไปนี้เพิ่มหนึ่งเดือนมกราคมถึง 31:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

ในกรณีนี้DateAddส่งกลับ 28-กุมภาพันธ์-95 ไม่ 31-กุมภาพันธ์-95 ถ้าวัน31-ม.ค.-96 จะส่งกลับ 29 96 กุมภาพันธ์เนื่องจาก 1996 คือ หนึ่งปีอธิกสุรทิน

ถ้าวันจากการคำนวณต้องนำหน้าปี 100 (นั่นคือ คุณลบปีมากกว่าที่อยู่ในวัน), ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ถ้าnumberไม่ได้เป็นค่าความยาว จะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุดก่อนกำลังประเมินหรือไม่

หมายเหตุ: รูปแบบของค่าส่งกลับสำหรับDateAddถูกกำหนด โดยการตั้งค่าแผงควบคุมโดยรูปแบบที่ถูกส่งในอาร์กิวเมนต์วันไม่

หมายเหตุ: สำหรับวันว่าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินสุริยคติ วันให้มาต้องเป็นฮิจเราะห์ ถ้าปฏิทิน ฮิจเราะห์ วันให้มาต้องมีฮิจเราะห์ ถ้าค่าเดือนเป็นชื่อ ชื่อต้องไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินปัจจุบัน เพื่อลดโอกาสของชื่อเดือนที่ขัดแย้งกับการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินปัจจุบัน ใส่ค่าเดือนเป็นตัวเลข (รูปแบบวันแบบสั้น)

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้วันที่เป็นข้อมูลป้อนเข้า และใช้ฟังก์ชันDateAddเพื่อแสดงวันสอดคล้องกันในอนาคตเดือนจำนวนที่ระบุ

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×