ฟังก์ชัน Asc

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับจำนวนเต็มที่แสดงถึงโค้ดอักขระ ที่สอดคล้องกับตัวอักษรตัวแรกในสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

Asc ( string )

จำเป็นสตริงที่อาร์กิวเมนต์ คือใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์สตริง ถ้าสตริงที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่มีข้อผิดพลาดขณะทำงาน เกิดขึ้น

ข้อสังเกต

ช่วงที่ส่งกลับเป็น 0 – 255 บนระบบไม่ใช่ DBCS แต่ –32768 – 32767 บนระบบDBCS

หมายเหตุ: ฟังก์ชันAscBจะใช้กับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริงข้อความ แทนที่จะส่งกลับค่าโค้ดอักขระสำหรับอักขระแรกAscBส่งกลับไบต์แรก ส่งกลับฟังก์ชันasc ทุกที่โค้ดอักขระUnicode บนแพลตฟอร์มที่ Unicode จะไม่สนับสนุน ในกรณี ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับฟังก์ชันAsc

หมายเหตุ: Visual Basic for Macintosh ไม่สนับสนุนสตริงที่ Unicode ดังนั้นasc ทุก(n) ไม่สามารถส่งกลับอักขระ Unicode ทั้งหมดสำหรับค่า n ในช่วงของ 128 – 65535 ตามที่ได้บ้างในสภาพแวดล้อมของ Windows แทนasc ทุก(n) พยายาม "ดีที่สุดค่า guess ด้วย" สำหรับมากกว่า 127 n ค่า Unicode ดังนั้น คุณไม่ควรใช้asc ทุกในสภาพแวดล้อมการ Macintosh

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันAscเพื่อส่งกลับที่สอดคล้องกับตัวอักษรตัวแรกในสตริโค้ดอักขระ

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×