ฟังก์ชัน Array

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าที่ประกอบด้วยความอาร์เรย์ aVariant

ไวยากรณ์

อาร์เรย์ ( arglist )

จำเป็นต้องมีarglistอาร์กิวเมนต์ ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาครายการค่าที่กำหนดให้กับองค์ประกอบของอาร์เรย์มีอยู่ภายในตัวแปร ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ได้ระบุ อาร์เรย์ของความยาวเป็นศูนย์จะถูกสร้างขึ้น

ข้อสังเกต

เครื่องหมายใช้การอ้างอิงไปยังองค์ประกอบของอาร์เรย์ประกอบด้วยชื่อตัวแปร ตาม ด้วยวงเล็บที่ประกอบด้วยตัวเลขมีดัชนีที่แสดงองค์ประกอบที่ต้องการ ในตัวอย่างต่อไปนี้ แรกคำสั่ง สร้างชื่อAเป็นตัวแปรตัวแปร คำชี้แจงสองกำหนดสูตรอาร์เรย์ให้ตัวแปรA คำสั่งสุดท้ายกำหนดค่าที่อยู่ในสองอาร์เรย์องค์ประกอบตัวแปรอื่น

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

ขอบต่ำสุดของอาร์เรย์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ฟังก์ชันอาร์เรย์ถูกกำหนด โดยขอบต่ำสุดที่ระบุ โดยมีคำสั่งฐานเลือกยกเว้นอาร์เรย์จะเหมาะกับชื่อของไลบรารีชนิด (ตัวอย่างVBA อาร์เรย์) ถ้าที่เหมาะกับไลบรารีชนิดชื่ออาร์เรย์ได้รับผลกระทบจากตัวเลือกฐาน

หมายเหตุ: ตัวแปรที่ไม่ได้ประกาศเป็นอาร์เรย์ยังประกอบด้วยสูตรอาร์เรย์ ตัวแปรตัวแปรสามารถประกอบด้วยชนิดใด ๆ ยกเว้นชนิดที่ผู้ใช้กำหนดเองและสตริงที่มีความยาวคงที่อาร์เรย์ แม้ว่าตัวแปรที่ประกอบด้วยสูตรอาร์เรย์แตกต่างทางแนวคิดจากอาร์เรย์องค์ประกอบเป็นตัวแปรชนิด มีการเข้าถึงองค์ประกอบอาร์เรย์ในแบบเดียวกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันอาร์เรย์เพื่อส่งกลับตัวแปรที่ประกอบด้วยสูตรอาร์เรย์

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×