ฟังก์ชันสเกลาของ ODBC

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft SQL ของ Access สนับสนุนการใช้ไวยากรณ์ ODBC ที่กำหนดเองสำหรับฟังก์ชันสเกลา ตัวอย่างเช่น คิวรี:

เลือก DAILYCLOSE, DAILYCHANGE จาก DAILYQUOTE
ที่ {fn ABS(DAILYCHANGE) } > 5

จะส่งกลับแถวทั้งหมดค่าสัมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นมากกว่าห้า

ชุดย่อยของฟังก์ชันสเกลา ODBC ที่กำหนดเองที่ได้รับการสนับสนุน ตารางต่อไปนี้แสดงรายการฟังก์ชันที่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับคำอธิบายของอาร์กิวเมนต์และคำอธิบายสมบูรณ์ไวยากรณ์หลีกสำหรับรวมถึงฟังก์ชันในคำสั่ง SQL ดูเอกสาร ODBC

ฟังก์ชันสตริ

ASCII

ความยาว

RTRIM

CHAR

ค้นหา

ช่องว่าง

CONCAT

ฟังก์ชัน LTRIM

สตริงย่อย

LCASE

RIGHT

UCASE

LEFT


ฟังก์ชันตัวเลข

ABS

FLOOR

SIN

ATAN

LOG

SQRT

CEILING

POWER

TAN

COS

RAND

MOD

EXP

เครื่องหมาย


ฟังก์ชันวันและเวลา

CURDATE

DAYOFYEAR

เดือน

CURTIME

ปี

สัปดาห์

NOW

ชั่วโมง

ไตรมาส

DAYOFMONTH

นาที

MONTHNAME

DAYOFWEEK

วินาที

DAYNAME


การแปลงชนิดของข้อมูล

แปลง

สตริงที่ตัวอักษรสามารถถูกแปลงเป็นชนิดข้อมูลต่อไปนี้: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR และ SQL_DATETIME ได้หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×