ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (ข้อมูลอ้างอิง)

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

หมายเหตุ: แนะนำฟังก์ชันตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชันที่ระบุเวอร์ชันของ Excel ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ตัวทำเครื่องหมายเวอร์ชันของเวอร์ชัน 2013 ที่ฟังก์ชันนี้พร้อมใช้งานใน Excel 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทั้งหมด

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ABS

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOS

ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOSH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOT
OneNote 2013

ส่งกลับค่าอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOTH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน AGGREGATE

ส่งกลับค่าการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน ARABIC
OneNote 2013

แปลงเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก

ฟังก์ชัน ASIN

ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ASINH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN2

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y

ฟังก์ชัน ATANH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน BASE
OneNote 2013

แปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ

ฟังก์ชัน CEILING

ปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CEILING.MATH
OneNote 2013

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน COMBIN

ส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ

ฟังก์ชัน COMBINA
OneNote 2013

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ที่รวมการซ้ำของจำนวนรายการที่ระบุ

ฟังก์ชัน COS

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COSH

ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COT
OneNote 2013

ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์ของมุม

ฟังก์ชัน COTH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน CSC
OneNote 2013

ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน CSCH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน DECIMAL
OneNote 2013

แปลงข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในฐานที่ระบุเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน DEGREES

แปลงมุมเรเดียนเป็นมุมองศา

ฟังก์ชัน EVEN

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน EXP

ส่งกลับค่า e ยกกำลังของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน FACT

ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FACTDOUBLE

ส่งกลับค่าดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FLOOR

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน FLOOR.MATH
OneNote 2013

ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE

ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดลง โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน GCD

ส่งกลับตัวหารร่วมมาก

ฟังก์ชัน INT

ปัดจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

ฟังก์ชัน ISO.CEILING
OneNote 2013

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน LCM

ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย

ฟังก์ชัน LN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

ฟังก์ชัน LOG

ส่งกลับค่าลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่ระบุ

ฟังก์ชัน LOG10

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน

ฟังก์ชัน MDETERM

ส่งกลับค่าเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix Determinant) ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MINVERSE

ส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MMULT

ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MOD

ส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร

ฟังก์ชัน MROUND

ส่งกลับจำนวนที่ปัดเป็นจำนวนทวีคูณที่ต้องการ

ฟังก์ชัน MULTINOMIAL

ส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข

ฟังก์ชัน MUNIT
OneNote 2013

ส่งกลับเมทริกซ์หน่วยหรือมิติที่ระบุ

ฟังก์ชัน ODD

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน PI

ส่งกลับค่า pi

ฟังก์ชัน POWER

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ฟังก์ชัน PRODUCT

คูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ

ฟังก์ชัน QUOTIENT

ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร

ฟังก์ชัน RADIANS

แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน

ฟังก์ชัน RAND

ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1

ฟังก์ชัน RANDBETWEEN

ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน ROMAN

แปลงเลขอาระบิกเป็นเลขโรมันในรูปแบบข้อความ

ฟังก์ชัน ROUND

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่ระบุ

ฟังก์ชัน ROUNDDOWN

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน ROUNDUP

ปัดตัวเลขขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์

ฟังก์ชัน SEC
OneNote 2013

ส่งกลับค่าซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SECH
OneNote 2013

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SERIESSUM

ส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร

ฟังก์ชัน SIGN

ส่งกลับเครื่องหมายของจำนวน

ฟังก์ชัน SIN

ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ

ฟังก์ชัน SINH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน SQRT

ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก

ฟังก์ชัน SQRTPI

ส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)

ฟังก์ชัน SUBTOTAL

ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน SUM

รวมอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน SUMIF

รวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด

ฟังก์ชัน SUMIFS

รวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT

ส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน

ฟังก์ชัน SUMSQ

ส่งกลับผลรวมของอาร์กิวเมนต์ยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน SUMX2MY2

ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMX2PY2

ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMXMY2

ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน TAN

ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TANH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TRUNC

ตัดทอนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×