ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

คลิกตัวอักษรเพื่อไปยังฟังก์ชันที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นๆ หรือกด Ctrl+F เพื่อค้นหาฟังก์ชันด้วยการพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกหรือคำที่ใช้อธิบาย เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

หมายเหตุ: ตัวแสดงเวอร์ชันจะระบุเวอร์ชัน Excel เวอร์ชันแรกที่มีฟังก์ชันนั้น ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ชื่อฟังก์ชัน

ชนิดและคำอธิบาย

ฟังก์ชัน ABS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACCRINT

การเงิน:    ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน ACCRINTM

การเงิน:    ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน ACOS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOSH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOT
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOTH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน AGGREGATE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน ADDRESS

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับการอ้างอิงที่เป็นข้อความไปยังเซลล์เดียวในเวิร์กชีต

ฟังก์ชัน AMORDEGRC

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา

ฟังก์ชัน AMORLINC

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด

ฟังก์ชัน AND

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE

ฟังก์ชัน ARABIC
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก

ฟังก์ชัน AREAS

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับจำนวนพื้นที่ในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ASC

ข้อความ:    เปลี่ยนแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรคาตาคานะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)

ฟังก์ชัน ASIN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ASINH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN2

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y

ฟังก์ชัน ATANH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน AVEDEV

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ฟังก์ชัน AVERAGE

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน AVERAGEA

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน AVERAGEIF

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน AVERAGEIFS

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน BAHTTEXT

ข้อความ:    แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)

ฟังก์ชัน BASE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ

ฟังก์ชัน BESSELI

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)

ฟังก์ชัน BESSELJ

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)

ฟังก์ชัน BESSELK

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

ฟังก์ชัน BESSELY

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

ฟังก์ชัน BETADIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน BETA.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ฟังก์ชัน BETAINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน BETA.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ฟังก์ชัน BIN2DEC

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน BIN2HEX

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน BIN2OCT

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน BINOMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน BINOM.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ฟังก์ชัน BINOM.DIST.RANGE
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม

ฟังก์ชัน BINOM.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ฟังก์ชัน BITAND
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ Bitwise And' ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน BITLSHIFT
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิต shift_amount

ฟังก์ชัน BITOR
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ OR ของสองตัวเลขในระดับบิต

ฟังก์ชัน BITRSHIFT
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิต shift_amount

ฟังก์ชัน BITXOR
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ 'Exclusive Or' แบบ bitwise ของสองตัวเลข

ฟังก์ชัน CALL

Add-in และ Automation:    เรียกกระบวนงานใน Dynamic Link Library หรือ Code Resource

ฟังก์ชัน CEILING

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CEILING.MATH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน CELL

ข้อมูล:    ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์

ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน CHAR

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด

ฟังก์ชัน CHIDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

หมายเหตุ: ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CHIINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

หมายเหตุ: ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CHITEST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

หมายเหตุ: ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

ฟังก์ชัน CHISQ.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHISQ.TEST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน CHOOSE

การค้นหาและการอ้างอิง:    เลือกค่าจากรายการค่า

ฟังก์ชัน CLEAN

ข้อความ:    เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน CODE

ข้อความ:    ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน COLUMN

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง

ฟังก์ชัน COLUMNS

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับจำนวนคอลัมน์ในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน COMBIN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ

ฟังก์ชัน COMBINA
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:   
ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ที่รวมการซ้ำของจำนวนรายการที่ระบุ

ฟังก์ชัน COMPLEX

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน CONCAT

ข้อความ:    รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน แต่จะไม่มีตัวคั่นหรืออาร์กิวเมนต์ IgnoreEmpty

ฟังก์ชัน CONCATENATE

ข้อความ:    รวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ

ฟังก์ชัน CONFIDENCE

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน CONVERT

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง

ฟังก์ชัน CORREL

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน COS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COSH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COT
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COTH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์ของมุม

ฟังก์ชัน COUNT

ทางสถิติ:    นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTA

ทางสถิติ:    นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTBLANK

ทางสถิติ:    นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง

ฟังก์ชัน COUNTIF

ทางสถิติ:    นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน COUNTIFS

ทางสถิติ:    นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน COUPDAYBS

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYS

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าดอกเบี้ยที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYSNC

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป

ฟังก์ชัน COUPNCD

การเงิน:    ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPNUM

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน COUPPCD

การเงิน:    ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COVAR

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน COVARIANCE.P
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติิ:    ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ฟังก์ชัน COVARIANCE.S
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน CRITBINOM

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน CSC
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน CSCH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER

คิวบ์:    ส่งกลับชื่อตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) คุณสมบัติ และการวัด และแสดงชื่อและคุณสมบัติในเซลล์นั้น KPI เป็นหน่วยวัดเชิงปริมาณ เช่น กำไรขั้นต้นรายเดือน หรืออัตราการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ฟังก์ชัน CUBEMEMBER

คิวบ์:    ส่งกลับสมาชิกหรือทูเปิลในลำดับชั้นคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือทูเปิลอยู่ภายในคิวบ์

ฟังก์ชัน CUBEMEMBERPROPERTY

คิวบ์:    ส่งกลับค่าของคุณสมบัติสมาชิกในคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกอยู่ภายในคิวบ์และใช้ส่งกลับคุณสมบัติที่ระบุสำหรับสมาชิกตัวนี้

ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER

คิวบ์:    ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่น พนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก

ฟังก์ชัน CUBESET

คิวบ์:    กำหนดชุดจากการคำนวณของสมาชิกหรือทูเปิลด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยังคิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะสร้างชุด แล้วส่งกลับชุดนั้นมายัง Microsoft Office Excel

ฟังก์ชัน CUBESETCOUNT

คิวบ์:    ส่งกลับจำนวนของรายการในชุด

ฟังก์ชัน CUBEVALUE

คิวบ์:    ส่งกลับค่าการรวมจากคิวบ์

ฟังก์ชัน CUMIPMT

การเงิน:    ส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน CUMPRINC

การเงิน:    ส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน DATE

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน DATEDIF

วันที่และเวลา:    จะคำนวณจำนวนวัน เดือน หรือปี ระหว่างวันที่สองวัน ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์ในสูตรที่คุณต้องการคำนวณหาอายุ

ฟังก์ชัน DATEVALUE

วันที่และเวลา:    แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน DAVERAGE

ฐานข้อมูล:    Returns the average of selected database entries

ฟังก์ชัน DAY

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน

ฟังก์ชัน DAYS
OneNote 2013

วันที่และเวลา:    ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน DAYS360

วันที่และเวลา:    คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน

ฟังก์ชัน DB

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance)

ฟังก์ชัน DBCS
OneNote 2013

ข้อความ:    เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

ฟังก์ชัน DCOUNT

ฐานข้อมูล:    นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DCOUNTA

ฐานข้อมูล:    นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DDB

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน DEC2BIN

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน DEC2HEX

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน DEC2OCT

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน DECIMAL
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในฐานที่ระบุเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน DEGREES

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงมุมเรเดียนเป็นมุมองศา

ฟังก์ชัน DELTA

วิศวกรรมศาสตร์:    ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่

ฟังก์ชัน DEVSQ

ทางสถิติ:    ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน DGET

ฐานข้อมูล:    แยกระเบียนเดี่ยวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุออกจากฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DISC

การเงิน:    ส่งกลับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์

ฟังก์ชัน DMAX

ฐานข้อมูล:    ส่งกลับค่ามากที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DMIN

ฐานข้อมูล:    ส่งกลับค่าน้อยที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DOLLAR

ข้อความ:    แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)

ฟังก์ชัน DOLLARDE

การเงิน:    แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม

ฟังก์ชัน DOLLARFR

การเงิน:    แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน

ฟังก์ชัน DPRODUCT

ฐานข้อมูล:    คูณค่าในเขตข้อมูลของระเบียนที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงกับเกณฑ์ในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DSTDEV

ฐานข้อมูล:    ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSTDEVP

ฐานข้อมูล:    คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSUM

ฐานข้อมูล:    เพิ่มตัวเลขในคอลัมน์เขตข้อมูลของระเบียนในฐานข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์

ฟังก์ชัน DURATION

การเงิน:    ส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน DVAR

ฐานข้อมูล:    ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DVARP

ฐานข้อมูล:    คำนวณค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน EDATE

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น

ฟังก์ชัน EFFECT

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

ฟังก์ชัน ENCODEURL
OneNote 2013

เว็บ:    ส่งกลับสตริงที่เข้ารหัส URL

ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน EOMONTH

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ

ฟังก์ชัน ERF

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERF.PRECISE
Microsoft Office Home and Business 2010

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERFC

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม

ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE
Microsoft Office Home and Business 2010

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์

ฟังก์ชัน ERROR.TYPE

ข้อมูล:    ส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด

ฟังก์ชัน EUROCONVERT

Add-in และ Automation:    แปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (วิธีแบบสามเหลี่ยม)

ฟังก์ชัน EVEN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน EXACT

ข้อความ:    ตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่

ฟังก์ชัน EXP

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่า e ยกกำลังของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน EXPON.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

ฟังก์ชัน EXPONDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน FACT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FACTDOUBLE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FALSE

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE

ฟังก์ชัน F.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน F.DIST.RT
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

FILTER (ฟังก์ชัน FILTER)

ปุ่ม Office ๓๖๕

การค้นหาและการอ้างอิง:    กรองช่วงของข้อมูลโดยยึดตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด

ฟังก์ชัน FILTERXML
OneNote 2013

เว็บ:    ส่งกลับข้อมูลเฉพาะจากเนื้อหา XML โดยใช้ XPath ที่ระบุ

ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน FIND, FINDB

ข้อความ:    ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน F.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV.RT
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FINV

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FISHER

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FISHERINV

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FIXED

ข้อความ:    จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน

ฟังก์ชัน FLOOR

ความเข้ากันได้:    ปัดตัวเลขลงให้เข้าใกล้ศูนย์

ใน Excel 2007 และ Excel 2010 นี่คือฟังก์ชัน ทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน FLOOR.MATH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน FORECAST

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

ใน Excel 2016 ฟังก์ชันนี้จะถูกแทนที่ด้วย FORECAST.LINEAR เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการพยากรณ์ใหม่ แต่ยังเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าในอนาคตตามค่าที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ

ฟังก์ชัน FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา

ฟังก์ชัน FORECAST.LINEAR
Excel 2016

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่

ฟังก์ชัน FORMULATEXT
OneNote 2013

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับสูตรที่การอ้างอิงที่ระบุเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน FREQUENCY

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง

ฟังก์ชัน F.TEST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ฟังก์ชัน FTEST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน FV

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน

ฟังก์ชัน FVSCHEDULE

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้

ฟังก์ชัน GAMMA
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา

ฟังก์ชัน GAMMA.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMADIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน GAMMA.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMAINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน GAMMALN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAMMALN.PRECISE
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAUSS
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 0.5

ฟังก์ชัน GCD

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับตัวหารร่วมมาก

ฟังก์ชัน GEOMEAN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

ฟังก์ชัน GESTEP

วิศวกรรมศาสตร์:    ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่

ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA

ค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายงาน PivotTable

ฟังก์ชัน GROWTH

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน HARMEAN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก

ฟังก์ชัน HEX2BIN

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน HEX2DEC

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน HEX2OCT

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน HLOOKUP

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาในแถวบนของอาร์เรย์และส่งกลับค่าของเซลล์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน HOUR

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง

ฟังก์ชัน HYPERLINK

การค้นหาและการอ้างอิง:    สร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต

ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน IF

แบบตรรกะ:    ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ

ฟังก์ชัน IFERROR

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

ฟังก์ชัน IFNA
OneNote 2013

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้านิพจน์ได้ค่าเป็น #N/A มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าผลลัพธ์ของนิพจน์

ฟังก์ชัน IFS

แบบตรรกะ:    ตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และส่งค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็น TRUE เงื่อนไขแรก

ฟังก์ชัน IMABS

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (มอดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMAGINARY

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMARGUMENT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน

ฟังก์ชัน IMCONJUGATE

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOS

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOSH
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOT
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSC
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCSCH
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMDIV

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMEXP

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLN

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG10

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG2

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMPOWER

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ฟังก์ชัน IMPRODUCT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMREAL

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSEC
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSECH
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSIN

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSINH
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSQRT

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSUB

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMSUM

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMTAN
OneNote 2013

วิศวกรรมศาสตร์:    ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน INDEX

การค้นหาและการอ้างอิง:    ใช้ดัชนีเพื่อเลือกค่าจากการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน INDIRECT

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยค่าข้อความ

ฟังก์ชัน INFO

ข้อมูล:    ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน

ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน INT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

ฟังก์ชัน INTERCEPT

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน INTRATE

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน IPMT

การเงิน:    ส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน IRR

การเงิน:    ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด

ฟังก์ชัน ISBLANK

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง

ฟังก์ชัน ISERR

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ฟังก์ชัน ISERROR

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ

ฟังก์ชัน ISEVEN

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคู่

ฟังก์ชัน ISFORMULA
OneNote 2013

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตร

ฟังก์ชัน ISLOGICAL

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน ISNA

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน ISNONTEXT

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน ISNUMBER

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน ISODD

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคี่

ฟังก์ชัน ISREF

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ISTEXT

ข้อมูล:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน ISO.CEILING
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน ISOWEEKNUM
OneNote 2013

วันที่และเวลา:    ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ

ฟังก์ชัน ISPMT

การเงิน:    คำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ

ฟังก์ชัน JIS

ข้อความ:    เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

ฟังก์ชัน KURT

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LARGE

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LCM

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย

ฟังก์ชัน LEFT, LEFTB

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน LEN, LENB

ข้อความ:    LEN ส่งกลับเป็นจำนวนอักขระในสตริง

ฟังก์ชัน LINEST

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน LN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

ฟังก์ชัน LOG

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่ระบุ

ฟังก์ชัน LOG10

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน

ฟังก์ชัน LOGEST

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน LOGINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORM.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

ฟังก์ชัน LOOKUP

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาค่าในเวกเตอร์หรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน LOWER

ข้อความ:    แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ฟังก์ชัน MATCH

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาค่าในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน MAX

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MAXA

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MAXIFS

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน MDETERM

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix Determinant) ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MDURATION

การเงิน:    ส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์

ฟังก์ชัน MEDIAN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน MID, MIDB

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน MIN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MINIFS

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนด

ฟังก์ชัน MINA

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MINUTE

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นนาที

ฟังก์ชัน MINVERSE

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MIRR

การเงิน:    ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน

ฟังก์ชัน MMULT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MOD

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร

ฟังก์ชัน MODE

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน MODE.MULT
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด

ฟังก์ชัน MODE.SNGL
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน MONTH

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นเดือน

ฟังก์ชัน MROUND

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับจำนวนที่ปัดเป็นจำนวนทวีคูณที่ต้องการ

ฟังก์ชัน MULTINOMIAL

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข

ฟังก์ชัน MUNIT
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับเมทริกซ์หน่วยหรือมิติที่ระบุ

ฟังก์ชัน N

ข้อมูล:    ส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน NA

ข้อมูล:    ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

วันที่และเวลา:    ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL
Microsoft Office Home and Business 2010

วันที่และเวลา:    ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน NOMINAL

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุต่อปี

ฟังก์ชัน NORM.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORMDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NORMINV

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORM.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

หมายเหตุ: ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NORM.S.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORMSDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NORM.S.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORMSINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน NOT

แบบตรรกะ:    ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน NOW

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชัน NPER

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน NPV

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน NUMBERVALUE
OneNote 2013

ข้อความ:    แปลงข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับระบบภาษา

ฟังก์ชัน OCT2BIN

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน OCT2DEC

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน OCT2HEX

วิศวกรรมศาสตร์:    แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน ODD

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน ODDFPRICE

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDFYIELD

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLPRICE

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLYIELD

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน OFFSET

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับออฟเซตการอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ระบุ

ฟังก์ชัน OR

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE

ฟังก์ชัน PDURATION
OneNote 2013

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนงวดที่จำเป็นสำหรับการลงทุนให้ขยายขีดความสามารถให้ถึงค่าที่ระบุ

ฟังก์ชัน PEARSON

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ฟังก์ชัน PERCENTILE

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน PERMUT

ทางสถิติ:    ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด

ฟังก์ชัน PERMUTATIONA
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด

ฟังก์ชัน PHI
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน

ฟังก์ชัน PHONETIC

ข้อความ:    แยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน PI

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่า pi

ฟังก์ชัน PMT

การเงิน:    ส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี

ฟังก์ชัน POISSON.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ฟังก์ชัน POISSON

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน POWER

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ฟังก์ชัน PPMT

การเงิน:    ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน PRICE

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน PRICEDISC

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน PRICEMAT

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน PROB

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด

ฟังก์ชัน PRODUCT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    คูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ

ฟังก์ชัน PROPER

ข้อความ:    เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน NPV

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

ฟังก์ชัน QUARTILE

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน QUARTILE.INC
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน QUOTIENT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร

ฟังก์ชัน RADIANS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน

ฟังก์ชัน RAND

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1

RANDARRAY (ฟังก์ชัน RANDARRAY)

ปุ่ม Office ๓๖๕

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับอาร์เรย์ของตัวเลขสุ่มระหว่าง0และ1 อย่างไรก็ตามคุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการเติมค่าน้อยที่สุดและค่ามากที่สุดและไม่ว่าจะส่งกลับค่าตัวเลขหรือค่าทศนิยมทั้งหมดหรือไม่

ฟังก์ชัน RANDBETWEEN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน RANK.AVG
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ    ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RANK.EQ
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RANK

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน RATE

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี

ฟังก์ชัน RECEIVED

การเงิน:    ส่งกลับจำนวนเงินที่ได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน REGISTER.ID

Add-in และ Automation:    ส่งกลับ Register ID ของ Dynamic Link Library (DLL) หรือ Code Resource ที่ระบุที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

ฟังก์ชัน REPLACE, REPLACEB

ข้อความ:    แทนที่อักขระภายในข้อความ

ฟังก์ชัน REPT

ข้อความ:    ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ

ฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน ROMAN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    แปลงเลขอาระบิกเป็นเลขโรมันในรูปแบบข้อความ

ฟังก์ชัน ROUND

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่ระบุ

ฟังก์ชัน ROUNDDOWN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน ROUNDUP

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ปัดตัวเลขขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์

ฟังก์ชัน ROW

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับหมายเลขแถวของการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ROWS

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน RRI
OneNote 2013

การเงิน:    ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุน

ฟังก์ชัน RSQ

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน RTD

การค้นหาและการอ้างอิง:    ฟังก์ชัน RTD จะเรียกใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

ฟังก์ชัน SEARCH, SEARCHB

ข้อความ:    ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่สนใจตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน SEC
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SECH
OneNote 2013

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของมุม

ฟังก์ชัน SECOND

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นวินาที

SEQUENCE (ฟังก์ชัน SEQUENCE)

ปุ่ม Office ๓๖๕

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    สร้างรายการของตัวเลขตามลำดับในอาร์เรย์เช่น 1, 2, 3, 4

ฟังก์ชัน SERIESSUM

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร

ฟังก์ชัน SHEET
OneNote 2013

ข้อมูล:    ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของแผ่นงานที่อ้างอิงถึง

ฟังก์ชัน SHEETS
OneNote 2013

ข้อมูล:    ส่งกลับจำนวนแผ่นงานในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน SIGN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับเครื่องหมายของจำนวน

ฟังก์ชัน SIN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ

ฟังก์ชัน SINH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน SKEW

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

ฟังก์ชัน SKEW.P
OneNote 2013

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

ฟังก์ชัน SLN

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด

ฟังก์ชัน SLOPE

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน SMALL

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

SORT (ฟังก์ชัน SORT)

ปุ่ม Office ๓๖๕

การค้นหาและการอ้างอิง:    เรียงลำดับเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์

SORTBY (ฟังก์ชัน SORTBY)

ปุ่ม Office ๓๖๕

การค้นหาและการอ้างอิง:    เรียงลำดับเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์โดยยึดตามค่าในช่วงหรืออาร์เรย์ที่สอดคล้องกัน

ฟังก์ชัน SQRT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก

ฟังก์ชัน SQRTPI

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)

ฟังก์ชัน STANDARDIZE

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์

ฟังก์ชัน STDEV

ความเข้ากันได้:    ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEV.P
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน STDEV.S
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEVA

ทางสถิติ:    ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STDEVP

ความเข้ากันได้:    คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน STDEVPA

ทางสถิติ:    คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STEYX

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย

ฟังก์ชัน SUBSTITUTE

ข้อความ:    แทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน SUBTOTAL

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน SUM

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    รวมอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน SUMIF

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    รวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด

ฟังก์ชัน SUMIFS

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    รวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน

ฟังก์ชัน SUMSQ

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของอาร์กิวเมนต์ยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน SUMX2MY2

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMX2PY2

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMXMY2

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SWITCH
Excel 2016

ทางตรรกะ:    ประเมินนิพจน์ตามรายการของค่า และส่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันไปยังค่าที่ตรงกันเป็นค่าแรก ถ้าไม่มีค่าใดตรงกัน อาจจะมีการส่งค่าเริ่มต้นอื่นๆ กลับมา

ฟังก์ชัน SYD

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years' Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน T

ข้อความ:    แปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TAN

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TANH

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TBILLEQ

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLPRICE

การเงิน:    ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLYIELD

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน T.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ    ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.2T
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.RT
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TDIST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TEXT

ข้อความ:    จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TEXTJOIN

ข้อความ:    รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน และมีตัวคั่นที่คุณได้ระบุไว้ระหว่างแต่ละค่าของข้อความที่จะรวม ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความว่าง ฟังก์ชันนี้จะเชื่อมช่วงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชัน TIME

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน TIMEVALUE

วันที่และเวลา:    แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน T.INV
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน T.INV.2T
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TINV

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TODAY

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน TRANSPOSE

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน TREND

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน TRIM

ข้อความ:    เอาช่องว่างออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน TRIMMEAN

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน TRUE

แบบตรรกะ:    ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE

ฟังก์ชัน TRUNC

คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ:    ตัดทอนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม

ฟังก์ชัน T.TEST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ฟังก์ชัน TTEST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน TYPE

ข้อมูล:    ส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า

ฟังก์ชัน UNICHAR
OneNote 2013

ข้อความ:    ส่งกลับอักขระ Unicode ที่อ้างอิงโดยค่าตัวเลขที่ระบุ

ฟังก์ชัน UNICODE
OneNote 2013

ข้อความ:    ส่งกลับจำนวน (code point) ที่สอดคล้องกับอักขระแรกของข้อความ

UNIQUE (ฟังก์ชัน UNIQUE)

ปุ่ม Office ๓๖๕

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับรายการของค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการหรือช่วง

ฟังก์ชัน UPPER

ข้อความ:    แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน VALUE

ข้อความ:    แปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน VAR

ความเข้ากันได้:    ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน VAR.P
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน VAR.S
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VARA

ทางสถิติ:    ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VARP

ความเข้ากันได้:    คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน VARPA

ทางสถิติ:    คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VDB

การเงิน:    ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance)

ฟังก์ชัน VLOOKUP

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์และย้ายข้ามแถวเพื่อส่งกลับค่าในเซลล์

ฟังก์ชัน WEBSERVICE
OneNote 2013

เว็บ:    ส่งกลับข้อมูลจากบริการเว็บ

ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel สำหรับเว็บ

ฟังก์ชัน WEEKDAY

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์

ฟังก์ชัน WEEKNUM

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี

ฟังก์ชัน WEIBULL

ความเข้ากันได้:    คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อควม และค่าตรรกะ

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ฟังก์ชัน WORKDAY

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ

ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL
Microsoft Office Home and Business 2010

วันที่และเวลา:    ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน XIRR

การเงิน:    ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน XLOOKUP

ปุ่ม Office ๓๖๕

การค้นหาและการอ้างอิง:    ค้นหาช่วงหรืออาร์เรย์และส่งกลับรายการที่สอดคล้องกับรายการแรกที่ตรงกับการค้นหา ถ้าไม่มีการจับคู่แล้ว XLOOKUP จะส่งกลับค่าที่ใกล้เคียงที่สุด (โดยประมาณ) 

ฟังก์ชัน XMATCH

ปุ่ม Office ๓๖๕

การค้นหาและการอ้างอิง:    ส่งกลับตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการในอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์ 

ฟังก์ชัน XNPV

การเงิน:    ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน XOR
OneNote 2013

แบบตรรกะ:    ส่งกลับ exclusive OR ทางตรรกะของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด

ฟังก์ชัน YEAR

วันที่และเวลา:    แปลงเลขลำดับเป็นปี

ฟังก์ชัน YEARFRAC

วันที่และเวลา:    ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

ฟังก์ชัน YIELD

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน YIELDDISC

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน YIELDMAT

การเงิน:    ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน Z.TEST
Microsoft Office Home and Business 2010

ทางสถิติ:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ฟังก์ชัน ZTEST

ความเข้ากันได้:    ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ใน Excel 2007 นี่คือฟังก์ชัน ทางสถิติ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตร
ที่ใช้งานไม่ได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในสูตร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×