ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

พิมพ์แผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด หรือบางส่วน และเวิร์กบุ๊กทั้งหมด ได้ครั้งละหนึ่งหรือหลายชุดในครั้งเดียว คุณยังสามารถพิมพ์ส่วนที่เลือกของหลายแผ่นในเวลาเดียวกัน ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์ที่อยู่ในตาราง Excel คุณสามารถพิมพ์เพียงแค่ตาราง Excel

พิมพ์แผ่นงานบางส่วน ทั้งแผ่นงาน หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การพิมพ์แผ่นงานบางส่วน คลิกแผ่นงาน แล้ว เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด คลิแผ่นงานหรือแท็บแผ่นงาน

  • เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก คลิกอย่างใดของแผ่นงานของคุณ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. บนแบบ เครื่องพิมพ์ เมนู เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. เริ่มต้นคุณจะสามารถ พิมพ์แผ่นงานทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการเปลี่ยนสิ่งที่พิมพ์ เลือก แสดงรายละเอียด

 5. ใน พิมพ์ เมนูดรอปดาวน์ เลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ (เลือก, แผ่นงานที่ใช้งานอยู่, หรือ ทั้งเวิร์กบุ๊ก) แล้ว เลือก พิมพ์

พิมพ์หลายแผ่นในครั้งเดียว

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้ว กด SHIFT ค้างไว้ และคลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้ว สั่งค้างไว้ แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บแผ่นงาน ค้างไว้แล้ว คลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: เมื่อมีเลือกหลายแผ่นงาน [กลุ่ม] ปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลาย ๆ แผ่นในเวิร์กบุ๊ก คลิกแผ่นงานใด ๆ ยกเลิกการเลือก ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกก็จะแสดงให้เห็น ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บของแผ่นที่เลือก ค้างไว้แล้ว คลิก ยกแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. บนแบบ เครื่องพิมพ์ เมนู เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. เลือก แสดงรายละเอียด

 5. ในแอ พิมพ์ เมนูดรอปดาวน์ เลือก แผ่นงานที่ใช้งานอยู่, แล้ว เลือก พิมพ์

พิมพ์ส่วนที่เลือกจากแผ่นงานหลายครั้ง

 1. บนแผ่นงานแต่ละ เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. เลือก แสดงรายละเอียด

 4. ในแอ พิมพ์ เมนูดรอปดาวน์ เลือก เลือก, แล้ว เลือก พิมพ์

พิมพ์เวิร์กบุ๊กหลายครั้ง

หมายเหตุ: ไฟล์เวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์ทั้งหมดต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. สำหรับไฟล์ที่อยู่ติดกัน กด SHIFT ค้างไว้ และเลือกชื่อของแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์ หรือ สำหรับไฟล์ที่ไม่ติดกัน ค้างคำสั่ง แล้วเลือกชื่อของแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ตาราง Excel

 1. คลิกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. เลือก แสดงรายละเอียด

 4. ในแอ พิมพ์ เมนูดรอปดาวน์ เลือก เลือก, แล้ว เลือก พิมพ์

ตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ

 • เลือกแสดงรายละเอียดในกล่องโต้ตอบพิมพ์เพื่อพิมพ์เป็นไฟล์ PDF หรือตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ตัวเลือกการจัดการกระดาษระยะขอบและมาตราส่วน

 • แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษใน ribbon มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษและการพิมพ์รวมถึงการวางแนวหน้ากระดาษขนาดกระดาษและไม่ว่าจะพิมพ์เส้นตารางและหัวเรื่อง

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องบนทุกหน้า

พิมพ์แผ่นกระดาษบนหน้าเพียงหนึ่งหน้า

ระดับขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

พิมพ์แผ่นงานบางส่วน ทั้งแผ่นงาน หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การพิมพ์แผ่นงานบางส่วน คลิกแผ่นงาน แล้ว เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด คลิแผ่นงานหรือแท็บแผ่นงาน

  • เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก คลิกอย่างใดของแผ่นงานของคุณ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. ถัดจากพิมพ์สิ่งที่ให้คลิกตัวเลือกที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ (ส่วนที่เลือกแผ่นงานที่ใช้งานอยู่หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก) แล้วคลิกพิมพ์

พิมพ์หลายแผ่นในครั้งเดียว

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้ว กด SHIFT ค้างไว้ และคลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกด CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นๆที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บแผ่นงาน ค้างไว้แล้ว คลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: เมื่อมีเลือกหลายแผ่นงาน [กลุ่ม] ปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลาย ๆ แผ่นในเวิร์กบุ๊ก คลิกแผ่นงานใด ๆ ยกเลิกการเลือก ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกก็จะแสดงให้เห็น ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บของแผ่นที่เลือก ค้างไว้แล้ว คลิก ยกแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. ถัดจากพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการให้คลิกแผ่นงานที่ใช้งานอยู่แล้วคลิกพิมพ์

พิมพ์ส่วนที่เลือกจากแผ่นงานหลายครั้ง

 1. บนแผ่นงานแต่ละ เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ถัดจากพิมพ์สิ่งที่เลือกให้คลิกส่วนที่เลือกแล้วคลิกพิมพ์

พิมพ์เวิร์กบุ๊กหลายครั้ง

หมายเหตุ: ไฟล์เวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์ทั้งหมดต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. กด CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกชื่อของแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ตาราง Excel

 1. คลิกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ถัดจากพิมพ์สิ่งที่เลือกให้คลิกส่วนที่เลือกแล้วคลิกพิมพ์

เคล็ดลับ: แท็บเค้าโครงใน ribbon มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษและการพิมพ์รวมถึงการวางแนวหน้ากระดาษและส่วนหัวและส่วนท้าย

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อเรื่องบนทุกหน้า

แสดงตัวอย่างหน้าก่อนที่คุณจะพิมพ์

การพิมพ์ด้วยการวางแนวแบบแนวนอน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×