พิมพ์แผ่นงานหรือสมุดงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด หรือบางส่วน และเวิร์กบุ๊กทั้งหมด ได้ครั้งละหนึ่งหรือหลายชุดในครั้งเดียว คุณยังสามารถพิมพ์ส่วนที่เลือกของหลายแผ่นในเวลาเดียวกัน ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์ที่อยู่ในตาราง Excel คุณสามารถพิมพ์เพียงแค่ตาราง Excel

พิมพ์แผ่นงานบางส่วน ทั้งแผ่นงาน หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การพิมพ์แผ่นงานบางส่วน คลิกแผ่นงาน แล้ว เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด คลิแผ่นงานหรือแท็บแผ่นงาน

  • เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก คลิกอย่างใดของแผ่นงานของคุณ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. บนแบบ เครื่องพิมพ์ เมนู เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. เริ่มต้นคุณจะสามารถ พิมพ์แผ่นงานทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการเปลี่ยนสิ่งที่พิมพ์ เลือก แสดงรายละเอียด

 5. ใน พิมพ์ เมนูดรอปดาวน์ เลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ (เลือก, แผ่นงานที่ใช้งานอยู่, หรือ ทั้งเวิร์กบุ๊ก) แล้ว เลือก พิมพ์

พิมพ์หลายแผ่นในครั้งเดียว

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้ว กด SHIFT ค้างไว้ และคลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้ว สั่งค้างไว้ แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บแผ่นงาน ค้างไว้แล้ว คลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: เมื่อมีเลือกหลายแผ่นงาน [กลุ่ม] ปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลาย ๆ แผ่นในเวิร์กบุ๊ก คลิกแผ่นงานใด ๆ ยกเลิกการเลือก ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกก็จะแสดงให้เห็น ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บของแผ่นที่เลือก ค้างไว้แล้ว คลิก ยกแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. บน เครื่องพิมพ์ เมนู เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. เลือก แสดงรายละเอียด

 5. ในแอ พิมพ์ เมนูดรอปดาวน์ เลือก แผ่นงานที่ใช้งานอยู่, แล้ว เลือก พิมพ์

พิมพ์ส่วนที่เลือกจากแผ่นงานหลายครั้ง

 1. บนแผ่นงานแต่ละ เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. เลือก แสดงรายละเอียด

 4. ในแอ พิมพ์ เมนูดรอปดาวน์ เลือก เลือก, แล้ว เลือก พิมพ์

พิมพ์เวิร์กบุ๊กหลายครั้ง

หมายเหตุ: ไฟล์เวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์ทั้งหมดต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. สำหรับไฟล์ที่อยู่ติดกัน กด SHIFT ค้างไว้ และเลือกชื่อของแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์ หรือ สำหรับไฟล์ที่ไม่ติดกัน ค้างคำสั่ง แล้วเลือกชื่อของแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ตาราง Excel

 1. คลิกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. เลือก แสดงรายละเอียด

 4. ในแอ พิมพ์ เมนูดรอปดาวน์ เลือก เลือก, แล้ว เลือก พิมพ์

ตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ

 • เลือก แสดงรายละเอียด ใน พิมพ์ กล่องโต้ตอบพิมพ์ไฟล์ PDF หรือตั้งซึ่งกระดาษหน้าเมื่อต้องการพิมพ์ ขนาด การวางแนว เค้าโครง และตัวเลือกการจัดการกระดาษ ระยะขอบ และมาตราส่วน

 • การ เค้าโครงหน้ากระดาษ แท็บใน ribbon มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษและพิมพ์ รวมถึงการวางแนวหน้ากระดาษและเลือกว่าจะพิมพ์เส้นตารางและหัวเรื่อง

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อบนทุกหน้า

พิมพ์แผ่นงานบนหน้าเดียว

มาตราส่วนขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

พิมพ์แผ่นงานบางส่วน ทั้งแผ่นงาน หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • การพิมพ์แผ่นงานบางส่วน คลิกแผ่นงาน แล้ว เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด คลิแผ่นงานหรือแท็บแผ่นงาน

  • เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก คลิกอย่างใดของแผ่นงานของคุณ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. ถัดจากสิ่งที่พิมพ์ คลิกตัวเลือกที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้อง การพิมพ์ (ส่วนที่เลือกแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ หรือทั้งสมุดงาน ) แล้ว คลิกพิมพ์

พิมพ์หลายแผ่นในครั้งเดียว

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้ว กด SHIFT ค้างไว้ และคลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแรก แล้ว ค้างตัวควบคุม แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานอื่น ๆ ที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บแผ่นงาน ค้างไว้แล้ว คลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: เมื่อมีเลือกหลายแผ่นงาน [กลุ่ม] ปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลาย ๆ แผ่นในเวิร์กบุ๊ก คลิกแผ่นงานใด ๆ ยกเลิกการเลือก ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ได้เลือกก็จะแสดงให้เห็น ตัวควบคุม และคลิกที่แท็บของแผ่นที่เลือก ค้างไว้แล้ว คลิก ยกแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. ถัดจากสิ่งที่พิมพ์ คลิกแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ แล้ว คลิ กพิมพ์

พิมพ์ส่วนที่เลือกจากแผ่นงานหลายครั้ง

 1. บนแผ่นงานแต่ละ เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ถัดจากสิ่งที่พิมพ์ คลิกเลือก แล้ว คลิ กพิมพ์

พิมพ์เวิร์กบุ๊กหลายครั้ง

หมายเหตุ: ไฟล์เวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์ทั้งหมดต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิด

 2. ควบคุมค้างไว้ และคลิกชื่อของแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ตาราง Excel

 1. คลิกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ถัดจากสิ่งที่พิมพ์ คลิกเลือก แล้ว คลิ กพิมพ์

เคล็ดลับ: แท็บเค้าโครง ใน ribbon มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษและพิมพ์ รวมถึงการวางแนวหน้ากระดาษ และหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อบนทุกหน้า

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์ที่ มีการวางแนวในแนวนอน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×