พิมพ์เอกสารในแนวนอนหรือแนวตั้งใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณ (หรือบางส่วนของ) ในแนวนอนหรือแนวตั้ง แนวตั้งใช้ทั่วไปสำหรับตัวอักษร รายงาน และเอกสารอื่น ๆ แนวนอนมักใช้ในเอกสารที่มีตาราง

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของเอกสาร

 1. คลิก การวางแนว ในแท็บ เค้าโครง แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  คลิกเพื่อตั้งค่าระยะขอบ การวางแนว และขนาด

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

เปลี่ยนการวางแนวสำหรับหน้าที่เฉพาะเจาะจง

 1. เลือกข้อความทั้งหมดบนหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวสำหรับหน้าทั้งหมดที่อยู่หลังจากเคอร์เซอร์ ให้คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มการวางแนวหน้ากระดาษใหม่โดยไม่ต้องเลือกข้อความ บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือกการวางแนวที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง คลิก จุดนี้เป็นต้นไป ที่อยู่ถัดจาก นำไปใช้กับ

 2. คลิก เอกสาร บนเมนู รูปแบบ

 3. คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

 4. คลิกการวางแนวที่คุณต้องการที่อยู่ถัดจาก การวางแนว แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ข้อความที่เลือก ที่อยู่ถัดจาก นำไปใช้กับ แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

เปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนที่เฉพาะเจาะจง

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนที่เฉพาะเจาะจง เอกสารของคุณต้องถูกแบ่งด้วยตัวแบ่งส่วน เรียนรู้วิธีการ เพิ่มตัวแบ่งส่วน

 1. เมื่อต้องการแสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา เช่น เครื่องหมายย่อหน้า (¶) ให้คลิก แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาทั้งหมด  แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา บนแท็บ หน้าแรก

  บนแท็บ หน้าแรก แสดงเครื่องหมายการแก้ไขจะถูกเน้น
 2. ดับเบิลคลิกตัวแบ่งส่วนที่อยู่หลังจากส่วนคุณต้องการเปลี่ยน

  ตัวแบ่งส่วนมีลักษณะดังนี้

  รูปของตัวแบ่งส่วน

 3. คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. คลิกการวางแนวที่คุณต้องการที่อยู่ถัดจาก การวางแนว แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ส่วนนี้ ที่อยู่ถัดจาก นำไปใช้กับ แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

การเพิ่มตัวแบ่งส่วน

ลบตัวแบ่งส่วน

พิมพ์เอกสาร

การตั้งค่าหน้ากระดาษ - ตัวเลือกแผ่นกระดาษ

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของเอกสาร

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ใน Word

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

เปลี่ยนการวางแนวสำหรับหน้าที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความทั้งหมดบนหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนเมนู รูปแบบ คลิก รูปแบบ

 4. คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 5. ภายใต้ การวางแนว คลิกการวางแนวที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ คลิก ข้อความที่เลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  Word จะแทรก ตัวแบ่งส่วน ที่ตำแหน่งก่อนและหลังข้อความที่คุณเลือก และจะเปลี่ยนแนวกระดาษสำหรับส่วนดังกล่าวตามความจำเป็น

 7. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้าทั้งหมดที่อยู่หลังจากเคอร์เซอร์ ให้คลิกที่เอกสารเพื่อตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ แทนการเลือกข้อความ บนเมนู รูปแบบ คลิก เอกสาร คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือกการวางแนวที่คุณต้องการ จากนั้น บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ ให้คลิก จุดนี้เป็นต้นไป

เปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนที่เฉพาะเจาะจง

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนเฉพาะเจาะจง เอกสารต้องมีตัวแบ่งส่วน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เมื่อต้องการแสดงตัวอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา เช่น เครื่องหมายย่อหน้า (¶) คลิก แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมาทั้งหมด  แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน

 3. ดับเบิลคลิกตัวแบ่งส่วนที่อยู่หลังจากส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 5. ภายใต้ การวางแนว คลิกการวางแนวที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ คลิก ส่วนนี้ จากนั้นคลิก ตกลง

  Word จะแทรกตัวแบ่งส่วนที่ตำแหน่งก่อนและหลังส่วนที่คุณเลือก และจะเปลี่ยนแนวกระดาษสำหรับส่วนดังกล่าวตามความจำเป็น

 7. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้าทั้งหมดที่อยู่หลังจากเคอร์เซอร์ ให้คลิกที่เอกสารเพื่อตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ แทนการเลือกข้อความ บนเมนู รูปแบบ คลิก เอกสาร คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือกการวางแนวที่คุณต้องการ จากนั้น บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ ให้คลิก จุดนี้เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์เอกสาร

เปลี่ยนขนาดกระดาษ

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×