พิมพ์สไลด์ PowerPoint หรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ PowerPoint เพื่อพิมพ์สไลด์ (หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า) พิมพ์สไลด์ที่ มีบันทึกย่อของผู้นำเสนอของคุณ หรือพิมพ์เค้าร่าง คุณยังสามารถพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอของคุณซึ่ง มีหนึ่ง สอง สาม 4 หก หรือสไลด์เก้าบนหน้าได้ แล้วผู้ชมของคุณสามารถใช้เอกสารประกอบคำบรรยายเหล่านี้เพื่อติดตามตามเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ หรือพวกเขาสามารถเก็บสำหรับอ้างอิงในอนาคต

เอกสารประกอบคำบรรยายกับบันทึกย่อ

แบบเอกสารประกอบคำบรรยายสามแบบภาพนิ่งแบบต่อหนึ่งหน้ามีบรรทัดที่ผู้ชมของคุณสามารถใช้เพื่อจดบันทึกย่อ

ความคิดสีเขียว... ใบไม้สีเขียว

เมื่อต้องการสงวนกระดาษและพิมพ์หมึก ก่อนที่จะพิมพ์สไลด์หรือเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชมของคุณทั้งหมด พิจารณาให้ดูงานนำเสนอในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์แทน แล้ว ก่อนงานนำเสนอของคุณ บอกผู้ชมของคุณที่งานนำเสนอที่มีอยู่ ผู้ใช้ต้องพิมพ์ออกมาสามารถพิมพ์ได้ และผู้ที่ไม่ต้องการพิมพ์ออกมาไม่จำเป็นต้องพิมพ์ได้

บนพีซีของคุณ คุณสามารถตั้งค่าขนาดสไลด์ การวางแนวหน้า และหมาย เลขภาพนิ่งเริ่ม ชุดตัวเลือกการพิมพ์ และบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณเพิ่มเนื้อหา ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดสไลด์หรือการวางแนวหลังจากที่คุณเพิ่มเนื้อหา อาจถูก rescaled เนื้อหา

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2016 หรือ 2013 บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มกำหนดเอง คลิกขนาดสไลด์ >ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2010 หรือ 2007 บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในรายการขนาดภาพนิ่งสำหรับ คลิกขนาดกระดาษที่คุณจะใช้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์ผิดความโปร่งใสจ่าย คลิกบริหาร

 3. ถ้าคุณเลือกแบบกำหนดเอง ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ หรือเลือกหน่วยการวัดที่คุณต้องการในกล่องความกว้าง และความสูง สุด

 4. เมื่อต้องการวางแนวหน้ากระดาษสำหรับสไลด์ ภายใต้การวางแนว ภายใต้สไลด์ การตั้งค่าคลิกแนวตั้ง หรือแนวนอน

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น เค้าโครงสไลด์ PowerPoint ปรากฏในการวางแนวในแนวนอน แม้ว่าคุณสามารถใช้การวางแนวเดียวเท่านั้น (แนวนอนหรือแนวตั้ง) ในงานนำเสนอ คุณสามารถลิงก์เพื่อแสดงทั้งแนวตั้ง และแนวนอนสไลด์ในอะไรดูเหมือนว่าเป็น งานนำเสนอหนึ่งงานนำเสนอที่สอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้แนวตั้ง และแนวสไลด์ในงานนำเสนอเดียวกัน

 5. ในกล่องหมายเลขภาพนิ่งจาก ใส่หมายเลขที่คุณต้องการพิมพ์บนสไลด์แรกหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย กับสไลด์ที่ตามมาจากที่มีตัวเลข

 6. คลิก ตกลง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ (รวมถึงจำนวนสำเนา พิมพ์ สไลด์จะพิมพ์ จำนวนของภาพนิ่งสำหรับแต่ละหน้า ตัวเลือกสี และอื่น ๆ), แล้ว พิมพ์สไลด์ของคุณ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้าง และพิมพ์หน้าบันทึกย่อใน PowerPoint 2016, 2013 หรือ 2010 ดูสร้างและพิมพ์บันทึกย่อหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2016, 2010 หรือ 2013:

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้พิมพ์ ในกล่องสำเนา ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ภายใต้เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้งาน (ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในสี ให้แน่ใจว่าเลือกเครื่องพิมพ์สี)

 4. ภายใต้การตั้งค่า เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการพิมพ์:

  • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก พิมพ์ภาพนิ่งทั้งหมด

  • เมื่อต้องการพิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ที่คุณเลือก คลิกลูกศรย้อนกลับ และ บนแท็บหน้าแรก และ ในมุมมองปกติ เลือกภาพนิ่งของคุณจากแท็บสไลด์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้วกับสิ่งที่คุณเลือก คลิกไฟล์ >พิมพ์ >ภาพนิ่งทั้งหมดพิมพ์ >พิมพ์ส่วนที่เลือก ไว้

   หมายเหตุ: เพื่อไปยังมุมมองปกติ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกปกติ

  • เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะสไลด์ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน คลิกพิมพ์สไลด์ทั้งหมด >พิมพ์สไลด์ปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ระบุ โดยหมายเลข คลิกพิมพ์สไลด์ทั้งหมด >ช่วงแบบกำหนดเอง และ enter รายการแต่ละสไลด์ ช่วง หรือทั้งสองอย่าง ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกหมายเลขและไม่มีช่องว่าง ตัวอย่างเช่น 1,3,5 12

 5. คุณสามารถขยายรายการสไลด์แบบเต็มหน้า คุณสามารถทำต่อไปนี้:

  • ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ คลิกสไลด์แบบเต็มหน้า เพื่อพิมพ์หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ที่ มีบันทึกย่อของผู้นำเสนอ คลิกหน้าบันทึกย่อ เมื่อต้องการพิมพ์เค้าร่างของงานนำเสนอของคุณ คลิกเส้นกรอบ

   หมายเหตุ: การกำหนดค่า และพิมพ์หน้าของบันทึกย่อแบบกำหนดเองใน PowerPoint 2016, 2013 หรือ 2010 ดูสร้างและพิมพ์บันทึกย่อหน้า

  • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งภาพเดียวหรือหลายภาพต่อหน้าในรูปแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ภายใต้ เอกสารประกอบคำบรรยาย ให้คลิกจำนวนภาพนิ่งที่คุณต้องการต่อหน้า และเลือกว่าคุณต้องการให้ภาพนิ่งเหล่านั้นปรากฏในลำดับแนวตั้งหรือแนวนอน

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายที่ซับซ้อนกว่าสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ใน PowerPoint คุณสามารถพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายของคุณใน Microsoft Word สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข หรือพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ใน Word

  • เมื่อต้องการพิมพ์เส้นขอบบางรอบสไลด์ของคุณ เลือกภาพนิ่งเฟรม (คลิกอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นขอบพิมพ์)

  • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งบนกระดาษที่คุณได้เลือกไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก ปรับพอดีกระดาษ

  • การเพิ่มการแก้ไข ตัดรูปภาพโปร่งใส และพิมพ์เงานุ่มในงานพิมพ์ของคุณ คลิกคุณภาพสูง

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณพิมพ์คุณภาพสูง นั้นอาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับการนำเสนอของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไปได้ลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ยกเลิกการเลือกคุณภาพสูง หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการพิมพ์

 6. คลิกรายการCollated จากนั้น เลือกว่าคุณต้อง การเรียงหน้าสไลด์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ หรือ uncollated

 7. คลิกรายการ สี แล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • สี- ตัวเลือกนี้พิมพ์สีบนเครื่องพิมพ์สี

   เมื่อต้องการป้องกันพื้นหลังสีพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์สไลด์ของคุณในระดับสีเทาอย่างใดอย่างหนึ่ง (ให้ดูที่ระดับสีเทาด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม), หรือคุณสามารถเอาพื้นหลังสีออกจากงานนำเสนอของคุณได้ การเอาพื้นหลังสี บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มพื้นหลัง คลิกสไตล์พื้นหลัง นั้นแล้ว เลือกสไตล์ 1

  • ระดับสีเทา- ตัวเลือกนี้พิมพ์รูปที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ สีเติมพื้นหลังจะพิมพ์เป็นขาว เพื่อให้ข้อความจะสามารถเข้าใจเพิ่มเติม (บางครั้งระดับสีเทาปรากฏเหมือนกับเป็นขาวดำเท่านั้น )

  •  ขาวดำ- ตัวเลือกนี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีการเติมสีเทา

 8. เมื่อต้องการรวมหรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกการเชื่อมโยง แก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่ปรากฏขึ้น

 9. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกของคุณ คลิกพิมพ์

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2007:

 1. คลิกปุ่ม Office Microsoft รูปปุ่ม คลิกลูกศรถัดจากพิมพ์ และจากนั้น คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกลูกศรใต้สิ่งที่พิมพ์ และจากนั้น เลือกตัวเลือกเค้าโครงของเอกสารประกอบคำบรรยายที่คุณต้องการจากรายการ

  เคล็ดลับ: การเอกสารประกอบคำบรรยาย (3 สไลด์ต่อหนึ่งหน้า) รูปแบบให้รายการสำหรับผู้ชมเพื่อจดบันทึกย่อ

 3. เมื่อต้องการระบุการวางแนวหน้ากระดาษ คลิกลูกศรภายใต้การวางแนว แล้ว คลิ กแนวนอน หรือแนวตั้ง

 4. คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายในสี เลือกเครื่องพิมพ์สี คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์ ใต้พิมพ์ คลิกตัวเลือก ชี้ไปที่สี/ระดับสีเทา และจากนั้น คลิกสี

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ และเก็บไว้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกการตั้งค่าของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ และพิมพ์สไลด์ของคุณหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของบทความนี้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2013 หรือ 2016 บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >ขั้นสูง

  • ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2010 บนแท็บไฟล์ ภายใต้วิธีใช้ คลิกตัวเลือก >ขั้นสูง

  • ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิกตัวเลือกของ PowerPoint >ขั้นสูง

 3. ภายใต้เมื่อพิมพ์เอกสารนี้ คลิกใช้การตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้ล่าสุด แล้ว คลิ กตกลง

บน Mac ของคุณคุณสามารถตั้งค่าการแสดงตัวอย่างขนาดสไลด์ การวางแนวหน้า และหมาย เลขสไลด์เริ่ม งานนำเสนอของคุณ และตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณเพิ่มเนื้อหา ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดสไลด์หรือการวางแนวหลังจากที่คุณเพิ่มเนื้อหา เนื้อหาอาจสเกลอีกครั้ง

 1. บนแท็บออกแบบ คลิกขนาดสไลด์ >ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในรายการขนาดภาพนิ่งสำหรับ ตรวจสอบขนาดของกระดาษที่คุณจะใช้

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์ผิดความโปร่งใสจ่าย คลิกบริหาร

 3. ถ้าคุณเลือกแบบกำหนดเอง ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ หรือเลือกหน่วยวัดที่คุณต้องในกล่องความกว้าง และความสูง

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวหน้าสำหรับสไลด์ บนกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้การวางแนว คลิกแนวตั้ง หรือแนวนอน

  หมายเหตุ: สไลด์ทั้งหมดในการนำเสนอที่มีการวางแนวเดียวกัน บันทึกย่อ เอกสารประกอบคำบรรยาย และเค้าร่างสามารถมีการวางแนวแตกต่างจากภาพนิ่งในงานนำเสนอ

 5. เมื่อต้องการใส่หมายเลขสไลด์ของคุณ:

  1. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

  2. คลิกหมายเลขสไลด์ และในกล่องเริ่มต้น ใส่หมายเลขที่คุณต้องการให้ปรากฏบนสไลด์แรกหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย จะใส่หมายเลขสไลด์ที่ตามมาตามลำดับ

 6. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกำหนดค่าขนาดของภาพนิ่ง และ บันทึกสิ่งที่คุณเลือกไว้สำหรับงานนำเสนอในอนาคต ดูที่การเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างยาว (ขนาด) ของสไลด์ของคุณใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

งานนำเสนอสามารถประกอบด้วยองค์ประกอบแบบกราฟิกที่อาจไม่มีลักษณะเหมือนกันเมื่อคุณพิมพ์ ดังนั้น จึงเป็นความคิดดีเมื่อต้องการแสดงสไลด์ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ >แสดงรายละเอียด

 2. เลือกเค้าโครงจากรายการเค้าโครง เลือกตัวอย่างเอกสารประกอบคำบรรยาย (2 ภาพนิ่งต่อหน้า)

  แสดงตัวอย่างของเค้าโครงจะปรากฏทางด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบพิมพ์ คุณสามารถใช้ไปข้างหน้า และกลับไปที่ตัวควบคุมเพื่อหน้าเพื่อไปแต่ละการแสดงตัวอย่าง

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2011 for Mac

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อของแต่ละหน้าได้อย่างรวดเร็ว:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวอย่างรวดเร็ว

  ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวอย่างรวดเร็ว คลิกลูกศร ลูกศรขยายกล่องโต้ตอบ พิมพ์ เพื่อขยายกล่องโต้ตอบพิมพ์

 3. ใช้ลูกศรใต้บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเพื่อตรวจทานภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณ

การแสดงตัวอย่างหน้าในแบบเต็มหน้าจอ:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกแสดงตัวอย่าง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ (รวมถึงจำนวนสำเนา พิมพ์ สไลด์จะพิมพ์ จำนวนของภาพนิ่งสำหรับแต่ละหน้า ตัวเลือกสี และอื่น ๆ), แล้ว พิมพ์สไลด์ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint สำหรับ Mac 2016 คลิกพิมพ์ >แสดงรายละเอียด

 3. ในกล่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ (ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในสี ให้แน่ใจว่าเลือกเครื่องพิมพ์สี)

 4. ในกล่องสำเนา ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 5. ถัดจากสไลด์ เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการพิมพ์:

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ทั้งหมด คลิกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการพิมพ์เป็นชุดของภาพนิ่ง คลิกจาก จากนั้น ใส่หมายเลขภาพนิ่งในกล่องจาก และถึง

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์มากกว่า หนึ่งที่คุณเลือก คลิกยกเลิก และบนแท็บมุมมอง ในมุมมองปกติ เลือกสไลด์ของคุณจากบานหน้าต่างด้านซ้าย กด ค้างไว้สั่งคีย์ คำสั่ง ขณะที่คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้วกับสิ่งที่คุณเลือก คลิกไฟล์ >พิมพ์ >ภาพนิ่งที่เลือก ไว้

  • การพิมพ์สไลด์ที่ระบุ โดยหมายเลข คลิกพิมพ์สไลด์ทั้งหมด >ช่วงแบบกำหนดเอง แล้ว ใส่รายการของภาพนิ่งแต่ละรายการตามตัวเลข ช่วง หรือทั้งสองอย่าง ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกหมายเลขและไม่มีช่องว่าง ตัวอย่างเช่น 1,3,5 12

 6. ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac บนรายการเค้าโครง เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint 2011 for Mac ทำการเลือกจากกล่องป็อปอัพสิ่งที่พิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์หนึ่งในหน้าทั้งหมด คลิกภาพนิ่ง

  • การพิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้าในรูปแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ภายใต้เอกสารประกอบคำบรรยาย คลิกจำนวนของสไลด์ที่คุณต้องต่อหนึ่งหน้า

  • เมื่อต้องการพิมพ์งานนำเสนอของคุณกับบันทึกย่อของผู้นำเสนอ คลิกบันทึกย่อ

  • เมื่อต้องการพิมพ์เค้าร่างของงานนำเสนอของคุณ คลิกเส้นกรอบ

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนว คลิกไอคอนแนวตั้งหรือแนวนอน

 8. ภายใต้ผลลัพธ์ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  หมายเหตุ: PowerPoint 2011 คุณอาจจำเป็นต้องคลิกลูกศร ลูกศรขยายกล่องโต้ตอบ พิมพ์ เพื่อขยายกล่องโต้ตอบพิมพ์

  • สี- ตัวเลือกนี้พิมพ์สีบนเครื่องพิมพ์สี เมื่อต้องการป้องกันพื้นหลังสีพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์สไลด์ของคุณในระดับสีเทาอย่างใดอย่างหนึ่ง (ให้ดูที่ระดับสีเทา ที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม), หรือคุณสามารถเอาพื้นหลังสีออกจากการนำเสนอของคุณได้ เมื่อต้องการเอาพื้นหลังสี บนแท็บออกแบบ คลิกจัดรูปแบบพื้นหลัง แล้ว เลือกซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

  • ระดับสีเทา- ตัวเลือกนี้พิมพ์รูปที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบของโทนสีเทาระหว่างขาวดำ สีเติมพื้นหลังจะพิมพ์เป็นขาว เพื่อให้ข้อความจะสามารถเข้าใจเพิ่มเติม (บางครั้งระดับสีเทาปรากฏเหมือนกับเป็นขาวดำเท่านั้น ) ดูตารางด้านล่างสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกระดับสีเทา

  • ขาวดำเท่านั้น ตัวเลือกนี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีสีเติมสีเทา

 9. เมื่อต้องการใส่ หรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิตัวหัวกระดาษ / ท้ายกระดาษ ปุ่ม แล้ว ทำการเลือก สไลด์มาใช้ใหม่ ได้ท้ายกระดาษเท่านั้น บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย ได้ทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 10. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกของคุณ คลิกพิมพ์

วัตถุ

แสดงเป็นระดับสีเทาเป็น

แสดงในความคมชัดสูงขาวดำเป็น

ข้อความ

สีดำ

สีดำ

แรเงาข้อความ

ซ่อน

ซ่อน

การทำลายนูน

ซ่อน

ซ่อน

สีเติม

ระดับสีเทา

ขาว

เฟรม

สีดำ

สีดำ

การเติมลวดลาย

ระดับสีเทา

ขาว

บรรทัด

สีดำ

สีดำ

แรเงาวัตถุ

ระดับสีเทา

สีดำ

รูปภาพให้เป็นบิตแมป

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

พื้นหลังภาพนิ่ง

ขาว

ขาว

แผนภูมิ

ระดับสีเทา

ระดับสีเทา

พิมพ์ PDF ของงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ: ตัวแสดง PDF จำเป็นต้องใช้สำหรับการพิมพ์ใน PowerPoint Online ถ้าคุณยังไม่มี คุณสามารถดาวน์โหลดจากเว็บ ต่อไปนี้คือรายการของโปรแกรมอ่าน PDF ที่สนับสนุน (ฟรี)

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์ >พิมพ์เป็น PDF

 2. เมื่อต้องการดูงานนำเสนอหลังจากถูกแปลงเป็น PDF แล้วให้คลิก คลิกที่นี่เพื่อดู PDF ของเอกสารของคุณ

 3. ใช้ตัวเลือกและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณให้เลือกตัวเลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์ที่คุณต้อง แล้ว พิมพ์การนำเสนอของคุณ

  หมายเหตุ: ไฟล์ PDF เปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถปิดเมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วพิมพ์ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×