ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
ส่งหรือลบอีเมลที่ค้างในกล่องจดหมายออกของคุณ

ส่งหรือลบอีเมลที่ค้าง

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Send mail stuck in your Outbox, or delete it. The usual cause for stuck mail is a large attachment. Watch this video to learn how to send or delete stuck mail.

Fix messages that are stuck in the Outbox

When a message gets stuck in your Outbox, the most likely cause is a large attachment.

  1. Click SEND/RECEIVE > Work Offline.

  2. In the navigation pane, click Outbox.

  3. From here, you can:

    • Delete the message. Just select it and press Delete.

    • Drag the message to your drafts folder, double-click to open the message, delete the attachment (click it and press Delete).

  4. If an error tells you Outlook is trying to transmit the message, close Outlook. It may take a few moments to exit. If Outlook doesn’t close, press Ctrl+Alt+Delete and click Start Task Manager. In Task Manager, click the Processes tab, scroll down to outlook.exe, and click End Process.

  5. After Outlook closes, start it again and repeat steps 2-3.

  6. After you remove the attachment, click SEND/RECEIVE > Work Offline to deselect the button and resume working online. Messages also get stuck in the Outbox when you click Send, but you are not connected. Click SEND/RECEIVE and look at the Work Offline button. If it is blue, you are disconnected. Click it to connect (the button turns white) and click Send All.

Want more?

Fix messages that are stuck in the Outbox

Get help when messages won't send

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×