ปรับขนาดตาราง คอลัมน์ หรือแถว

ปรับขนาดตาราง ความกว้างของคอลัมน์ หรือความสูงของแถวด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของหลายคอลัมน์หรือแถว และปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างระหว่างเซลล์ได้ ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มตารางลงในเอกสาร Word ของคุณ ให้ดู แทรกตาราง

ในบทความนี้

เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์

เปลี่ยนความสูงของแถว

ทำให้คอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถวมีขนาดเท่ากัน

ปรับขนาดคอลัมน์หรือตารางโดยอัตโนมัติด้วยปรับพอดีอัตโนมัติ

ปิดปรับพอดีอัตโนมัติ

ปรับขนาดทั้งตารางด้วยตนเอง

เพิ่มหรือเปลี่ยนช่องว่างภายในตาราง

เปลี่ยนความกว้างคอลัมน์

เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการใช้เมาส์ของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ไว้บนด้านขวาของขอบคอลัมน์ที่คุณต้องการย้ายจนกว่าจะกลายเป็นเคอร์เซอร์ปรับขนาด ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว) จากนั้นลากขอบจนกว่าคอลัมน์จะมีความกว้างตามที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างเป็นหน่วยวัดเฉพาะ ให้คลิกเซลล์ในคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับขนาด บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์ ให้คลิกในกล่อง ความกว้างคอลัมน์ในตาราง จากนั้นระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการทำให้คอลัมน์ในตารางปรับเนื้อหาให้พอดีโดยอัตโนมัติ ให้คลิกบนตารางของคุณ ในแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับพอดีอัตโนมัติ จากนั้นคลิก ปรับเนื้อหาพอดีอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการใช้ไม้บรรทัด ให้เลือกเซลล์ในตาราง จากนั้นลากเครื่องหมายบนไม้บรรทัด ถ้าคุณต้องการดูหน่วยวัดที่แน่นอนของคอลัมน์บนไม้บรรทัด ให้กด ALT ค้างไว้เมื่อคุณลากตัวทำเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนความสูงของแถว

เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้เมาส์ของคุณ ให้วางตัวชี้ไว้บนขอบแถวที่คุณต้องการย้ายจนกว่าจะกลายเป็นตัวชี้ปรับขนาด ลูกศรสองหัวในแนวนอน จากนั้นลากขอบ

 • เมื่อต้องการตั้งค่าความสูงของแถวเป็นหน่วยวัดเฉพาะ ให้คลิกเซลล์ในแถวที่คุณต้องการปรับขนาด บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์ ให้คลิกในกล่อง ความสูงของแถวในตาราง จากนั้นระบุความสูงที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการใช้ไม้บรรทัด ให้เลือกเซลล์ในตาราง จากนั้นลากเครื่องหมายบนไม้บรรทัด ถ้าคุณต้องการดูหน่วยวัดที่แน่นอนของแถวบนไม้บรรทัด ให้กด ALT ค้างไว้เมื่อคุณลากตัวทำเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

ทำให้คอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถวมีขนาดเท่ากัน

 1. เลือกคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการทำให้มีขนาดเท่ากัน คุณสามารถกด CTRL ขณะที่คุณเลือกเพื่อเลือกหลายส่วนที่ไม่ได้อยู่ข้างๆ กัน

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์ ให้คลิก กระจายคอลัมน์ แสดงปุ่มกระจายคอลัมน์ หรือ กระจายแถว แสดงปุ่มกระจายแถว

ต้องการจะเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

ทั้งตาราง

วางตัวชี้บนตารางจนกว่าตัวจัดการเคลื่อนย้ายตาราง จุดจับสำหรับย้ายตาราง จะปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกตัวจัดการเคลื่อนย้ายตาราง

แถวหรือหลายแถว

คลิกที่ด้านซ้ายของแถว เลือกแถว

คอลัมน์หรือหลายคอลัมน์

คลิกเส้นตารางหรือเส้นขอบด้านบนสุดของคอลัมน์ เลือกคอลัมน์

เซลล์

คลิกมุมซ้ายของเซลล์ เลือกเซลล์

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดคอลัมน์หรือตารางโดยอัตโนมัติด้วยปรับพอดีอัตโนมัติ

ปรับเปลี่ยนตารางหรือคอลัมน์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อปรับขนาดให้พอดีกับเนื้อหาของคุณโดยใช้ปุ่มปรับพอดีอัตโนมัติ

 1. เลือกตารางของคุณ

 2. ในแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับพอดีอัตโนมัติ

  แสดงตัวเลือกในกลุ่มขนาดเซลล์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ ให้คลิก ปรับเนื้อหาพอดีอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนความกว้างของตารางโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ปรับหน้าต่างพอดีอัตโนมัติ

   หมายเหตุ:  ความสูงของแถวจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อปรับขนาดเนื้อหาจนกว่าคุณจะเปลี่ยนด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

ปิดปรับพอดีอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ปรับพอดีอัตโนมัตปรับเปลี่ยนความกว้างของตารางหรือคอลัมน์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดได้

 1. เลือกตารางของคุณ

 2. ในแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับพอดีอัตโนมัติ

  แสดงตัวเลือกในกลุ่มขนาดเซลล์

 3. คลิก ความกว้างคอลัมน์คงที่

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดทั้งตารางด้วยตนเอง

 1. วางเคอร์เซอร์บนตารางจนกว่าตัวจัดการปรับขนาดตาราง จุดจับรูปสี่เหลี่ยม จะปรากฏขึ้นที่มุมล่างขวาของตาราง

 2. วางเคอร์เซอร์บนจุดจับสำหรับปรับขนาดตารางจนกว่าเคอร์เซอร์จะกลายเป็นลูกศรสองหัว เคอร์เซอร์ลูกศรสองหัว

 3. ลากขอบตารางจนกว่าตารางจะมีขนาดที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนช่องว่างภายในตาราง

เมื่อต้องการเพิ่มช่องวางในตารางของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนระยะขอบของเซลล์หรือระยะห่างเซลล์ได้

ช่องว่างของเซลล์ตารางและระยะห่างระหว่างเซลล์

ระยะขอบเซลล์คือภายในเซลล์ในตาราง เช่น ลูกศรสีฟ้าบนส่วนบนสุดของกราฟิก ระยะห่างเซลล์คือระยะห่างระหว่างเซลล์ เช่น ลูกศรสีส้มที่ด้านล่าง

 1. คลิกตาราง

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม การวางแนว ให้คลิก ระยะขอบเซลล์ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตาราง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ ระยะขอบเซลล์เริ่มต้น ให้ใส่หน่วยวัดที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนสำหรับระยะขอบด้านบน ล่าง ซ้าย หรือขวา

  • ภายใต้ ระยะห่างเซลล์เริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้เว้นระยะระหว่างเซลล์ได้ จากนั้นใส่ค่าวัดที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:  การตั้งค่าที่คุณเลือกจะพร้อมใช้งานเฉพาะตารางที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ตารางใหม่ที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นดั้งเดิม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×