ประเภทตัวออกแบบวัตถุ (ตัวเลือกของ Access)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การออกแบบตาราง

 • ชนิดเริ่มต้นของเขตข้อมูล    ตั้งค่าหรือเปลี่ยนชนิดข้อมูลที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในตารางใหม่ และเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในตารางที่มีอยู่ ชนิดข้อมูลเริ่มต้นคือ Text

 • ขนาดเขตข้อมูลเริ่มต้นประเภทข้อความ    เปลี่ยนจำนวนอักขระสูงสุดที่คุณสามารถป้อนในเขตข้อมูลที่ตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็น Text คุณไม่สามารถระบุจำนวนอักขระได้เกินกว่าค่าเริ่มต้นสูงสุด 255 ตัว

 • ขนาดเขตข้อมูลเริ่มต้นประเภทตัวเลข    ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงชนิดจำนวนเต็มสำหรับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล Number

 • ดัชนีอัตโนมัติในการนำเข้า/สร้าง    ป้อนอักขระเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อเขตข้อมูล เมื่อคุณนำเข้าเขตข้อมูลจากแฟ้มภายนอกหรือคุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง Microsoft Office Access 2007 จะทำดัชนีอัตโนมัติสำหรับเขตข้อมูลใดๆ ที่มีชื่อตรงกับอักขระที่ป้อนไว้ในที่นี้ ให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) เพื่อคั่นสตริงอักขระ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ หน่วย;ชื่อ, Office Access 2007 จะทำดัชนีเขตข้อมูลที่มีชื่อว่า "ราคาต่อหน่วย" และ "ชื่อบริษัท"

 • แสดงปุ่ม 'ตัวเลือกการปรับปรุงคุณสมบัติ'    แสดงหรือซ่อนปุ่ม ตัวเลือกการปรับปรุงคุณสมบัติ ปุ่มจะปรากฏเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเขตข้อมูลในตาราง คุณใช้ปุ่มนี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงในตัวควบคุมใดๆ บนฟอร์มและรายงานที่ผูกกับเขตข้อมูลนั้น

การออกแบบแบบสอบถาม

 • แสดงชื่อตาราง    แสดงหรือซ่อนแถว ตาราง ในตารางออกแบบสอบถาม การล้างตัวเลือกนี้จะซ่อนเฉพาะแถวสำหรับแบบสอบถามใหม่เท่านั้น ถ้าคุณเปิดแบบสอบถามที่มีอยู่ที่แสดงชื่อตารางไว้ก่อนหน้านี้ Access จะแทนที่ตัวเลือกนี้ ให้เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการติดตามแหล่งข้อมูลของเขตข้อมูลในแบบสอบถามที่ยึดตามตารางหลายตาราง

 • การแสดงผลเขตข้อมูลทั้งหมด    เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะเพิ่มคำสั่ง Select * ให้กับแบบสอบถามของคุณ จากนั้นคำสั่งดังกล่าวจะเรียกใช้เขตข้อมูลทั้งหมดในตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบสำหรับแบบสอบถามนั้นๆ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อคุณต้องการดูเฉพาะเขตข้อมูลที่คุณเพิ่มเมื่อคุณใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับแบบสอบถามใหม่ที่คุณสร้างด้วยอินสแตนซ์ปัจจุบันของ Access เท่านั้น

 • เปิดใช้งานรวมอัตโนมัติ    เมื่อคุณกำลังใช้ตัวออกแบบแบบสอบถาม ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างการรวมภายในระหว่างสองตารางโดยอัตโนมัติ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการกำหนดความสัมพันธ์ด้วยตัวเอง เมื่อต้องการให้ตัวเลือกนี้ทำงานได้ ตารางจะต้องใช้เขตข้อมูลที่มีชื่อและชนิดข้อมูลเหมือนกันร่วมกัน และหนึ่งในเขตข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็นคีย์หลัก

 • ฟอนต์ออกแบบแบบสอบถาม   

  • แบบอักษร    ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแบบอักษรเริ่มต้นที่ใช้ในตัวออกแบบแบบสอบถาม

  • ขนาด    ตั้งค่าขนาดของแบบอักษรเริ่มต้นที่ใช้ในตัวออกแบบแบบสอบถาม

 • ไวยากรณ์เข้ากันได้ของ SQL Server (ANSI 92)   

  • ฐานข้อมูลนี้    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการเรียกใช้แบบสอบถามกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server คุณต้องใช้ไวยากรณ์ ANSI-92 สำหรับแบบสอบถามทั้งหมดเมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ แบบสอบถามที่มีอยู่ที่เขียนขึ้นโดยใช้มาตรฐาน ANSI-89 รุ่นเก่า (ค่าเริ่มต้นสำหรับ Access) อาจไม่ทำงาน หรืออาจส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้

  • ค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่    เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้ ANSI-92 เป็นไวยากรณ์แบบสอบถามเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดที่สร้างด้วยอินสแตนซ์ปัจจุบันของ Access

ฟอร์ม/รายงาน

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มหรือรายงาน ตัวเลือกเหล่านี้จะกำหนดรูปแบบการเลือกเมื่อคุณลากสี่เหลื่ยมเพื่อเลือกตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัว ตัวเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูล Access ทั้งหมด ไม่ว่าจะเปิดอยู่หรือไม่ รวมทั้งฐานข้อมูลที่คุณสร้างในอนาคตด้วย

 • เลือกลักษณะการทำงาน   

  • เลือกเพียงบางส่วน    สี่เหลี่ยมการเลือกจะครอบคลุมส่วนของตัวควบคุมหรือกลุ่มของตัวควบคุม

  • ต้องเลือกโดยตีกรอบล้อมทั้งหมด    สี่เหลี่ยมการเลือกจะล้อมตัวควบคุมหรือกลุ่มตัวควบคุมทั้งหมด

 • แม่แบบฟอร์ม    ป้อนชื่อของฟอร์มที่มีอยู่แล้ว ฟอร์มนั้นจะกลายเป็นแม่แบบสำหรับฟอร์มใหม่ทั้งหมด และฟอร์มใหม่เหล่านั้นจะมีส่วนต่างๆ และคุณสมบัติตัวควบคุมเหมือนกับในแม่แบบ แม่แบบเริ่มต้นคือ "ปกติ"

 • แม่แบบรายงาน    ป้อนชื่อของรายงานที่มีอยู่แล้ว รายงานนั้นจะกลายเป็นแม่แบบสำหรับรายงานใหม่ทั้งหมด และรายการใหม่เหล่านั้นจะมีส่วนต่างๆ และคุณสมบัติตัวควบคุมเหมือนกับในแม่แบบ แม่แบบเริ่มต้นคือ "ปกติ"

 • ใช้การกระบวนงานเหตุการณ์เสมอ    เริ่มต้น Visual Basic Editor แทนที่จะแสดงกล่องโต้ตอบเลือกตัวสร้าง ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิก ปุ่มตัวสร้าง บนแผ่นคุณสมบัติสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ

ตรวจสอบข้อผิดพลาด

 • เปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาด    เปิดหรือปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดในฟอร์มและรายงาน Access จะวางตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในตัวควบคุมที่พบข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งชนิด ตัวบ่งชี้จะปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มุมบนซ้ายหรือมุมบนขวาของตัวควบคุม ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งค่าทิศทางข้อความเริ่มต้นไว้อย่างไร สีของตัวบ่งชี้เริ่มต้นคือสีเขียว แต่คุณสามารถเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ตามค่าเริ่มต้น การตรวจสอบข้อผิดพลาดจะเปิดใช้งานอยู่แล้ว และการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเป็นการปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดทั้งหมด

 • ตรวจหาป้ายชื่อและตัวควบคุมที่ไม่สัมพันธ์กัน    เมื่อคุณเลือกตัวควบคุมและป้ายชื่อ Access จะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุที่เลือกมีการเชื่อมโยงกัน ถ้า Access พบข้อผิดพลาด ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด จะปรากฏขึ้นแทนที่ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดปกติ นอกจากนี้ ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด จะปรากฏขึ้น แม้กระทั่งในกรณีที่ป้ายชื่อหรือตัวควบคุมเชื่อมโยงกับวัตถุอื่น

 • ตรวจหาป้ายชื่อใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กัน    Access ตรวจสอบป้ายชื่อใหม่ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมโยงกับตัวควบคุม การตั้งค่านี้จะใช้กับฟอร์มเท่านั้น

 • ตรวจหาข้อผิดพลาดแป้นพิมพ์ลัด    Access จะตรวจสอบแป้นพิมพ์ลัดที่ซ้ำกันและแป้นพิมพ์ลัดที่ไม่ถูกต้อง เช่น อักขระช่องว่าง และให้รายการทางเลือกอื่น การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับฟอร์มเท่านั้น

 • ตรวจหาคุณสมบัติตัวควบคุมที่ไม่ถูกต้อง    Access จะตรวจสอบตัวควบคุมของคุณเพื่อหาการตั้งค่าคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้อง เช่น นิพจน์หรือชื่อเขตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 • ตรวจหาข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับรายงาน    Access จะตรวจสอบรายงานของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดที่พบทั่วไป เช่น ลำดับการจัดเรียงที่ไม่ถูกต้อง หรือความกว้างที่มากกว่าขนาดกระดาษที่เลือก การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับรายงานเท่านั้น

 • ปุ่ม สีของตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด    ตั้งค่าหรือเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดรูปสามเหลี่ยมที่แสดงเมื่อฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุมมีข้อผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×