ประเภทขั้นสูง (ตัวเลือกของ Access)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแก้ไข

 • ย้ายหลังจากใส่   

  • ไม่ย้าย    ให้เคอร์เซอร์ยังคงอยู่ในเขตข้อมูลปัจจุบันหลังจากที่คุณกด ENTER

  • เขตข้อมูลถัดไป    ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไปหลังจากที่คุณกด ENTER ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลถัดไปจะมีอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของเขตข้อมูลปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งค่าทิศทางข้อความของคุณอย่างไร

  • ระเบียนถัดไป    ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันของระเบียนถัดไปหลังจากที่คุณกด ENTER ระเบียนถัดไปคือระเบียนที่อยู่ใต้ระเบียนปัจจุบัน

 • เขตข้อมูลที่ใส่ลักษณะการทำงาน   

  ตัวเลือกต่างๆ ในส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ ENTER, TAB, และแป้นลูกศรต่างๆ เมื่อคุณใช้แป้นเหล่านี้ย้ายเคอร์เซอร์จากเขตข้อมูลหนึ่งไปยังอีกเขตข้อมูลหนึ่งในฟอร์มและแผ่นข้อมูล

  • เลือกทั้งเขตข้อมูล    เลือกทั้งเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

  • ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเขตข้อมูล    ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

  • ไปที่ตำแหน่งท้ายของเขตข้อมูล    ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลเมื่อเคอร์เซอร์เข้าไปในเขตข้อมูลนั้น

 • ทำงานของแป้นลูกศร   

  • เขตข้อมูลถัดไป    ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเขตข้อมูลถัดไปหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ภายในอักขระในเขตข้อมูลที่เลือก ให้กด F2

  • อักขระถัดไป    ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังอักขระถัดไปหรือก่อนหน้าในเขตข้อมูลหลังจากที่คุณกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

  • เคอร์เซอร์หยุดที่เขตข้อมูลแรก/สุดท้าย    ป้องกันไม่ให้แป้นลูกศรซ้ายและขวาย้ายเคอร์เซอร์จากเขตข้อมูลแรกหรือเขตข้อมูลสุดท้ายไปยังระเบียนก่อนหน้าหรือระเบียนถัดไป

 • ลักษณะเริ่มต้นของการค้นหา/แทนที่

  ตัวเลือกต่างๆ ในส่วนนี้จะควบคุมลักษณะการทำงานของการดำเนินการค้นหา/แทนที่ใน Microsoft Office Access 2007 และจะนำไปใช้กับ Office Access 2007 ทั้งหมดด้วย

  • ค้นหาด่วน    ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่ทั้งเขตข้อมูลกับสตริงการค้นหา

  • ค้นหาทั่วไป    ค้นหาเขตข้อมูลทั้งหมดและจับคู่ส่วนใดๆ ในเขตข้อมูล

  • ค้นหาที่จุดเริ่มต้นเขตข้อมูล    ค้นหาเขตข้อมูลปัจจุบันและจับคู่อักขระเริ่มต้นในเขตข้อมูล

 • ยืนยัน

  • การเปลี่ยนแปลงของระเบียน    แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงระเบียน

  • การลบเอกสาร    แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณลบวัตถุฐานข้อมูล

  • แบบสอบถามแอคชัน    แสดงข้อความยืนยันเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล หรือแบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางกับฐานข้อมูล Access

 • ทิศทางเริ่มต้น

  • ซ้ายไปขวา    ตั้งค่าวัตถุใหม่ให้แสดงในทิศทางจากซ้ายไปขวาซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษายุโรป ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ด้านซ้ายสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านขวาของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลไว้ที่มุมล่างด้านซ้าย

  • ขวาไปซ้าย    ตั้งค่าวัตถุใหม่ให้แสดงในทิศทางจากขวาไปซ้ายซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ภาษาตะวันออกกลาง ตัวอย่างเช่น การตั้งค่านี้จะแสดงเขตข้อมูลแรกในตารางโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ทางด้านขวาสุดและเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ และวางกล่องหมายเลขระเบียนและปุ่มนำทางต่างๆ ในมุมมองแผ่นข้อมูลของตารางไว้ที่มุมล่างด้านขวา

 • การจัดแนวทั่วไป

  • โหมดส่วนติดต่อ    ทำให้การแสดงอักขระสอดคล้องกับภาษาส่วนติดต่อผู้ใช้ที่กำลังใช้อยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อภาษาส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นภาษาแบบซ้ายไปขวา (เช่น ภาษาอังกฤษ) อักขระจะถูกจัดตำแหน่งทางด้านซ้าย

  • โหมดข้อความ    จัดแนวข้อความที่แสดงตามทิศทางของอักขระตัวแรกของภาษาที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าอักขระตัวแรก (ไม่ใช่ตัวเลขหรืออักขระพิเศษ) เป็นภาษาอังกฤษ ข้อความจะถูกจัดตำแหน่งทางด้านซ้าย

 • การเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์

  • แบบตรรกะ    ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทางตามทิศทางของภาษาที่พบ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์ในข้อความภาษาอาหรับแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และจะเริ่มต้นที่อักขระซ้ายสุดของคำภาษาอังกฤษแล้วเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางจากซ้ายไปขวา

  • แบบย้ายตามที่เห็น    ตั้งค่าการเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ให้เคลื่อนที่ภายในข้อความแบบสองทิศทางโดยย้ายไปยังอักขระถัดไปที่อยู่ติดกันที่มองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์จากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษในประโยคเดียวกัน จุดแทรกจะเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้ายในข้อความภาษาอาหรับ และเคลื่อนที่ต่อไปยังอักขระขวาสุดของคำภาษาอังกฤษแล้วเคลื่อนไปในทิศทางจากขวาไปซ้าย

  • ตัวควบคุมแผ่นข้อมูล IME เลือกเพื่อตั้งค่าโหมด IME ของภาษาเอเชียตะวันออกเป็น "No Control" เมื่อป้อนข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลตาราง

  • ใช้ปฏิทินฮิจเราะห์ ใช้การอ้างอิงวันที่พื้นฐานตามปฏิทินจันทรคติของศาสนาอิสลาม ถ้าไม่ได้ถูกเลือกอยู่ ฐานข้อมูลจะใช้ปฏิทินคริสต์ศักราช Access จะแนะนำให้เลือกรูปแบบปฏิทินในครั้งแรกที่คุณสร้างฐานข้อมูล และจะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้อีกเลย

การแสดง

 • แสดงจำนวนเอกสารล่าสุด    ตั้งค่า หรือเปลี่ยนจำนวนแฟ้มที่ใช้ล่าสุดที่ปรากฏ ในบานหน้าต่างเปิดฐานข้อมูลล่าสุด บนหน้าเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access และ ในรายการเอกสารล่าสุด ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม

 • แถบสถานะ    แสดงแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Access

 • แสดงการเคลื่อนไหว    เปิดคุณลักษณะการเคลื่อนไหว เช่น การแทรกแบบเคลื่อนไหวของคอลัมน์ใหม่ลงในแผ่นข้อมูล

 • แสดงสมาร์ทแท็กบนแผ่นข้อมูล    แสดงสมาร์ทแท็กบนแผ่นข้อมูลของคุณ

 • แสดงสมาร์ทแท็กบนฟอร์มและรายงาน    แสดงสมาร์ทแท็กบนฟอร์มและรายงาน

 • แสดงวันในออกแบบแมโคร   

  • คอลัมน์แสดงชื่อ    แสดงคอลัมน์ ชื่อแมโคร ในตัวออกแบบแมโคร นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์นี้ด้วยการคลิก ชื่อแมโคร ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ของแท็บ ออกแบบ โปรดสังเกตว่าถ้าคุณปิดตัวเลือกนี้ แล้วคุณเปิดแมโคร (ในมุมมองออกแบบ) ที่มีชื่อแมโครอยู่ คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะสามารถมองเห็นได้ การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด แต่คุณสามารถใช้คำสั่ง ชื่อแมโคร เพื่อปิดการตั้งค่านี้สำหรับแมโครปัจจุบันได้

  • คอลัมน์เงื่อนไข    แสดงคำสั่ง เงื่อนไข ในตัวออกแบบแมโคร นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์นี้ด้วยการคลิก เงื่อนไข ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ของแท็บ ออกแบบ โปรดสังเกตว่าถ้าคุณปิดตัวเลือกนี้ แล้วคุณเปิดแมโคร (ในมุมมองออกแบบ) ที่มีเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะสามารถมองเห็นได้ การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด แต่คุณสามารถใช้คำสั่ง เงื่อนไข เพื่อปิดการตั้งค่านี้สำหรับแมโครปัจจุบันได้

การพิมพ์

 • ระยะขอบซ้าย    เปลี่ยนระยะขอบซ้ายเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ คลิกพิมพ์ นั้นแล้ว คลิกการตั้งค่า ในกล่องโต้ตอบพิมพ์

 • ระยะขอบขวา    เปลี่ยนระยะขอบขวาของค่าเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และใช้คำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 • ระยะขอบบน    เปลี่ยนระยะขอบบนของค่าเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และใช้คำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 • ระยะขอบล่าง    เปลี่ยนระยะขอบล่างเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูล มอดู ลตัว และฟอร์ม และรายงานใหม่ คุณสามารถใช้ค่าตั้งแต่ศูนย์ไปยังความกว้างหรือความสูงของหน้าที่พิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบในฟอร์มและรายงานที่มีอยู่ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และใช้คำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ

ทั่วไป

 • แสดงข้อผิดพลาดส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Add-in    ถ้าคุณเป็นนักพัฒนา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงข้อผิดพลาดในโค้ดการกำหนดส่วนติดต่อผู้ใช้เอง หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อซ่อนข้อผิดพลาด

 • ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง    เล่นเสียงที่พร้อมใช้งานที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office Professional 2007 เช่น การเปิด การบันทึก และการพิมพ์แฟ้ม และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด เสียงที่กำหนดให้กับเหตุการณ์ที่ต่างกันสามารถเปลี่ยนเป็นกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติเสียง' ในแผงตัวควบคุม (Control Panel) ของ Windows ถ้าคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายให้ผลตอบสนองพร้อมเสียงในโปรแกรม Office โปรแกรมหนึ่ง คุณยังจะต้องเปิดหรือปิดโปรแกรม Office อื่นๆ ทั้งหมดด้วยเช่นกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ 'เสียง' ในแผงตัวควบคุมของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการ์ดเสียงเพื่อให้เล่นเสียงส่วนใหญ่ได้

 • ใช้การจัดรูปแบบปีสี่หลัก   

  • ฐานข้อมูลนี้    ตั้งค่าการจัดรูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

   หมายเหตุ: ตั้งค่านี้แทนการตั้งค่าฐานข้อมูลทั้งหมดAสำหรับฐานข้อมูลเปิดอยู่ในปัจจุบัน

  • ฐานข้อมูลทั้งหมด    ตั้งค่าการจัดรูปแบบเริ่มต้นของปีสำหรับฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นตัวเลข 4 หลัก (yyyy)

 • ตัวเลือกเว็บ    แสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเว็บ ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกเว็บสำหรับวัตถุฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏของการเชื่อมโยงหลายมิติและการเชื่อมโยงหลายมิติที่ตามมาในตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานได้

ขั้นสูง

 • เปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดเมื่อ Access เริ่มต้น    เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือก Access จะเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดแทนการแสดงหน้า การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Office Access

 • โหมดการเปิดเริ่มต้น

  • ใช้ร่วมกัน    เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้ร่วมกัน ตัวเลือกนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  • เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล    เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้งานแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลโดยผู้ใช้คนเดียว

 • การล็อกระเบียนเริ่มต้น

  • ไม่ล็อก    เปิดระเบียนทิ้งไว้สำหรับการแก้ไข

  • ทุกระเบียน    ล็อกทุกระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลที่เปิดอยู่ และยังล็อกระเบียนในตารางต้นแบบด้วย ระเบียนจะยังคงถูกล็อกตราบใดที่คุณยังเปิดวัตถุอยู่

  • ระเบียนที่ถูกแก้ไข    ล็อกเฉพาะระเบียนที่คุณกำลังแก้ไข

 • เปิดฐานข้อมูลโดยใช้การล็อกระดับระเบียน    ทำให้การล็อกระดับระเบียนเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ปัจจุบัน การล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะทำให้การล็อกในระดับหน้าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ ทางเลือกที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับข้อมูลในฟอร์ม แผ่นข้อมูล และโค้ดที่ใช้วัตถุชุดระเบียนเพื่อวนผ่านระเบียนต่างๆ ตัวเลือกนี้จะไม่นำไปใช้กับแบบสอบถามแอคชันหรือโค้ดที่ดำเนินการแบบเป็นกลุ่มโดยใช้คำสั่ง SQL

 • หมดเวลา OLE/DDE (วินาที)    ควบคุมช่วงเวลาหลังจากที่ Access พยายามทำ OLE หรือ DDE ที่ล้มเหลวใหม่ ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-300 ค่าเริ่มต้นคือ 30

 • ช่วงเวลาฟื้นฟู (วินาที)    จำนวนวินาทีหลังจากที่ Access ปรับปรุงระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มโดยอัตโนมัติ ค่าที่ถูกต้องอยู่ระหว่าง 0-32,766 ค่าเริ่มต้นคือ 60 และค่าของ 0 จะป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุง

 • จำนวนของการทำซ้ำการปรับปรุง    จำนวนครั้งที่ Access พยายามบันทึกระเบียนที่เปลี่ยนแปลงซึ่งถูกล็อกโดยผู้ใช้คนอื่น ค่าที่ถูกต้องอยู่ระหว่าง 0-10 ค่าเริ่มต้นคือ 2

 • ช่วงเวลาการฟื้นฟู ODBC (วินาที)    ช่วงเวลาหลังจากที่ Access ฟื้นฟูข้อมูลที่รวบรวมจากการเชื่อมต่อ ODBC โดยอัตโนมัติ การตั้งค่านี้มีผลเมื่อฐานข้อมูลถูกใช้งานร่วมกันบนเครือข่ายเท่านั้น ค่าที่ถูกต้องอยู่ระหว่าง 0-32,766 ค่าเริ่มต้นคือ 1500 ค่าของศูนย์จะป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุง

 • ช่วงเวลาทำซ้ำการปรับปรุง (มิลลิวินาที)    จำนวนมิลลิวินาทีหลังจากที่ Access พยายามบันทึกระเบียนที่เปลี่ยนแปลงซึ่งถูกล็อกโดยผู้ใช้คนอื่น ค่าที่ถูกต้องจะอยู่ระหว่าง 0-1,000 ค่าเริ่มต้นคือ 250

 • การดำเนินการ DDE

  • ละเว้นการร้องขอ DDE    Access จะละเว้นการร้องขอ DDE จากโปรแกรมประยุกต์อื่น

  • เปิดใช้งานการฟื้นฟู DDE    ทำให้ Access สามารถปรับปรุงการเชื่อมโยง DDE ตามช่วงเวลาที่ระบุในกล่อง ช่วงเวลาฟื้นฟู (วินาที)

 • อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่ง    ป้อนอาร์กิวเมนต์ที่ทำงานเมื่อคุณเริ่ม Access หรือเปิดฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×