บันทึกหรือแปลงเป็น PDF หรือ XPS

คุณสามารถใช้โปรแกรม Office เพื่อบันทึกหรือแปลงไฟล์ของคุณเป็น PDF เพื่อให้คุณสามารถแชร์ไฟล์หรือพิมพ์ไฟล์ของคุณโดยใช้เครื่องพิมพ์ได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือ Add-in อื่นๆ

ใช้รูปแบบ PDF เมื่อคุณต้องการไฟล์ที่:

 • หน้าตาเหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

 • มีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า

 • สอดคล้องกับรูปแบบอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเช่น ใส่ประวัติส่วนตัว เอกสารทางกฎหมาย จดหมายข่าว ไฟล์ที่ใช้สำหรับอ่านและพิมพ์อย่างเดียว (ไม่ได้แก้ไข) และไฟล์ที่ใช้สำหรับการจัดพิมพ์แบบมืออาชีพ

เมื่อต้องการส่งออกหรือบันทึกเป็น PDF ในไฟล์ Office ของคุณ บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ส่งออก หรือ บันทึกเป็น เมื่อต้องการดูคำแนะนำทีละขั้นตอน ให้เลือกโปรแกรม Office จากรายการดรอปดาวน์

 1. เปิดตารางหรือรายงานที่คุณต้องการจัดพิมพ์เป็น PDF

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม ส่งออก ให้คลิก PDF หรือ XPS

  รูปปุ่ม pdf หรือ xps

 3. ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อของเอกสาร

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF (*.pdf)

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง

 6. คลิก ประกาศ

ข้อมูลนี้ยังใช้ได้กับ Microsoft Excel Starter 2010 ด้วย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถบันทึกแผ่นงาน Power View เป็นไฟล์ PDF ได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น
  เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Excel 2013 หรือ Excel 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ ถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF (*.pdf)

  • ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์เปิดขึ้นในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. คลิก บันทึก

OneNote 2013 และ OneNote 2016

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ส่งออก

 3. ภายใต้ ส่งออกที่เป็นปัจจุบัน ให้คลิกสมุดบันทึกส่วนที่คุณต้องการจะบันทึกเป็น PDF

 4. ภายใต้ เลือกรูปแบบ คลิก PDF (*.pdf) แล้วคลิก ส่งออก

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึก

 6. คลิก บันทึก

OneNote 2010

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น แล้วคลิกตัวเลือกที่แสดงส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF

 3. ภายใต้ บันทึกส่วนเป็น ให้คลิก PDF (*. pdf ) แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึก

 5. คลิก บันทึก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น
  เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF (*.pdf)

  • ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. คลิก บันทึก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น
  เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Project 2013 หรือ Project 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ ถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF (*.pdf) แล้วคลิก บันทึก

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการส่งออกเอกสาร ให้เลือก ขอบเขตการเผยแพร่ ว่าจะ รวมข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์ และมี การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 19500-1 (เฉพาะ PDF เท่านั้น) หรือไม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น
  เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Publisher 2013 หรือ Publisher 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF (*.pdf)

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการปรับเอกสารให้เหมาะสม ให้คลิก เปลี่ยน (คลิก ตัวเลือก ใน Publisher 2013 หรือ Publisher 2016)

  • ทำการเปลี่ยนแปลงความละเอียดของรูปภาพและข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์ตามต้องการ

  • คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการพิมพ์สำหรับเอกสาร

  • คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์

 7. คลิก บันทึก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น
  เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Visio 2013 หรือ Visio 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF (*.pdf)

  • ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดูไฟล์หลังจากบันทึกโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง

 6. คลิก บันทึก

Word 2013 และ Word 2016

 1. เลือก ไฟล์ > ส่งออก > สร้าง PDF/XPS

  สร้างปุ่ม PDF/XPS บนแท็บส่งออกใน Word 2016
 2. ถ้าคุณสมบัติของเอกสาร Word ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้มีอยู่ใน PDF ให้เลือก ตัวเลือก ในหน้าต่าง เผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS จากนั้นเลือก เอกสาร แล้วล้าง คุณสมบัติของเอกสาร ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการแล้วเลือก ตกลง

  ล้างคุณสมบัติเอกสารเพื่อเลี่ยงการแชร์ข้อมูลนั้นในไฟล์ PDF

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของเอกสาร โปรดดู ดูหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์ Office 2016

 3. ใน เผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ ปรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ถ้าคุณต้องการชื่ออื่น

 4. คลิก ประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก PDF

 • เมื่อต้องการสร้างไฟล์ PDF ขึ้นมาจากเอกสารเฉพาะบางหน้า ให้เลือกตัวเลือกภายใต้ ช่วงของหน้า

 • เมื่อต้องการรวมการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามใน PDF ด้วย ให้เลือก แสดงมาร์กอัปบนเอกสาร ภายใต้ สิ่งที่ประกาศ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก เอกสาร เรียบร้อยแล้ว

 • เมื่อต้องการสร้างชุดบุ๊กมาร์กในไฟล์ PDF ให้เลือก สร้างบุ๊กมาร์กโดยใช้ จากนั้นเลือก หัวเรื่อง หรือ บุ๊กมาร์กของ Word ถ้าคุณได้เพิ่มบุ๊กมาร์กลงในเอกสารของคุณแล้ว

 • ถ้าคุณต้องการรวมคุณสมบัติเอกสารใน PDF ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก คุณสมบัติเอกสาร เรียบร้อยแล้ว

 • เมื่อต้องการให้ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอสามารถอ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น ให้เลือก แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 • เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 19005-1 (PDF/A) ตัวเลือกนี้จะสร้างเอกสาร PDF เป็นเวอร์ชัน 1.7 PDF ซึ่งเป็นมาตรฐานการเก็บถาวร โดย PDF/A จะช่วยให้คุณแน่ใจว่าเอกสารจะดูเหมือนเดิมเมื่อเปิดใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในภายหลัง

 • ทำข้อความให้เป็นบิตแมปถ้าฝังฟอนต์ไม่ได้ ถ้าไม่สามารถฝังฟอนต์ลงในเอกสารได้ PDF จะใช้รูปบิตแมปของข้อความเพื่อให้ PDF ดูเหมือนกับเอกสารต้นฉบับ ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ และไฟล์ดังกล่าวมีการใช้ฟอนต์ที่ไม่สามารถฝังลงไปได้ โปรแกรมอ่าน PDF อาจแทนที่ด้วยฟอนต์อื่น

 • เข้ารหัสลับเอกสารด้วยรหัสผ่าน ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดให้เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดไฟล์ PDF นั้นๆ ได้ เมื่อคุณคลิก ตกลง Word จะเปิดกล่อง เข้ารหัสลับเอกสาร PDF ซึ่งคุณสามารถพิมพ์และใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

เปิดและคัดลอกเนื้อหาจากไฟล์ PDF ด้วย Word

คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาใดก็ได้ที่คุณต้องการจากไฟล์ PDF โดยการเปิดไฟล์ PDF ใน Word

ไปที่ไฟล์ > เปิด และเรียกดูไฟล์ PDF Word จะเปิดเนื้อหา PDF ในไฟล์ใหม่ คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาใดก็ได้ที่คุณต้องการจากไฟล์ดังกล่าว รวมถึงรูปภาพและไดอะแกรม

Word 2010

ข้อมูลนี้ยังใช้ได้กับ Microsoft Word Starter 2010 ด้วย

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น
  เมื่อต้องการดูกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Word 2013 และ Word 2016 คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งและโฟลเดอร์

 3. ในช่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อไฟล์ หากคุณยังไม่ได้ใส่ชื่อให้กับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF (*.pdf)

  • ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ในรูปแบบที่เลือกหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดไฟล์หลังจากจัดพิมพ์

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์มีความสำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

 6. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ของคุณเป็น PDF ใน Office for Mac ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

 1. คลิก ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. คลิก รูปแบบไฟล์ ทางด้านล่างของหน้าต่าง

  ใช้เครื่องมือจัดรูปแบบไฟล์ใน บันทึกเป็น ของ Word เพื่อเลือกรูปแบบอื่น เช่น PDF เพื่อบันทึก
 4. เลือก PDF จากรายการรูปแบบไฟล์ที่พร้อมใช้งาน

 5. ตั้งชื่อไฟล์ของคุณ ถ้ายังไม่มีชื่อ จากนั้นคลิก ส่งออก

คุณสามารถใช้ Word Online ในการแปลงเอกสารของคุณเป็น PDF โดยการใช้คำสั่ง พิมพ์ ซึ่งจะสร้าง PDF พื้นฐานที่ยังคงมีเค้าโครงและรูปแบบของเอกสารต้นฉบับของคุณ

คำสั่ง พิมพ์ ใน Word Web App

ถ้าคุณต้องการควบคุมตัวเลือกสำหรับ PDF ของคุณได้มากขึ้น เช่น การเพิ่มบุ๊กมาร์ก ให้ใช้แอป Word บนเดสก์ท็อปในการแปลงเอกสารของคุณเป็น PDF คลิก เปิดใน Word เพื่อเริ่มต้นใช้งานแอปบนเดสก์ท็อป

รูปของคำสั่ง เปิดใน Word ใน Word Online

ถ้าคุณไม่มีแอป Word บนเดสก์ท็อป คุณสามารถลองใช้หรือซื้อ Office เวอร์ชันล่าสุดได้แล้วในขณะนี้

เคล็ดลับ: 

 • ระบุวิธีการที่คุณจะใช้ฟีเจอร์นี้ใน Word Online ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Word Online ให้คลิก ช่วยปรับปรุง Office

 • คำสั่ง ช่วยปรับปรุง Office

เลือกโปรแกรม Office ของคุณจากรายการดรอปดาวน์

 1. เปิดตารางหรือรายงานที่คุณต้องการเผยแพร่เป็น PDF

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ที่ลูกศรข้างบันทึกเป็น แล้วคลิก PDF หรือ XPS

 3. ในรายการชื่อไฟล์ พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับไฟล์

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 5. ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ทันทีหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากเผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายจะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี PDF Reader ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 6. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถัดจากปรับให้เหมาะสมสำหรับ โดยเลือกว่าขนาดไฟล์หรือคุณภาพการพิมพ์ที่คุณต้องการเน้น:

  • ถ้าตารางหรือรายงานต้องใช้คุณภาพการพิมพ์สูง คลิกมาตรฐาน (เผยแพร่ออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์สำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ คลิกขนาดต่ำสุด (เผยแพร่ออนไลน์)

 7. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ สำหรับไฟล์ คลิกตัวเลือก (ค้นหาลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกเหล่านี้ได้ในส่วนดูเพิ่มเติม) คลิกตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบเผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS คลิกเผยแพร่

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึก ให้กลับไปที่ไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ไฟล์เดิมที่คุณได้สร้างไว้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ที่ลูกศรข้างบันทึกเป็น แล้วคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการชื่อไฟล์ พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับเวิร์กบุ๊ก

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ทันทีหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากเผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายจะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี PDF Reader ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถัดจากปรับให้เหมาะสมสำหรับ โดยเลือกว่าขนาดไฟล์หรือคุณภาพการพิมพ์ที่คุณต้องการเน้น:

  • ถ้าเวิร์กบุ๊กต้องใช้คุณภาพการพิมพ์สูง คลิกมาตรฐาน (เผยแพร่ออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์สำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ คลิกขนาดต่ำสุด (เผยแพร่ออนไลน์)

 6. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ สำหรับไฟล์ คลิกตัวเลือก (ค้นหาลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกเหล่านี้ได้ในส่วนดูเพิ่มเติม) คลิกตกลง

 7. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึก ให้กลับไปที่ไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ไฟล์เดิมที่คุณได้สร้างไว้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

 1. ในเมนูไฟล์ ชี้ไปที่ส่งออกเป็น แล้วคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการชื่อไฟล์ พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับฟอร์ม

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ทันทีหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากเผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายจะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี PDF Reader ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถัดจากปรับให้เหมาะสมสำหรับ โดยเลือกว่าขนาดไฟล์หรือคุณภาพการพิมพ์ที่คุณต้องการเน้น:

  • ถ้าฟอร์มต้องใช้คุณภาพการพิมพ์สูง คลิกมาตรฐาน (การเผยแพร่ออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์สำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ คลิกขนาดต่ำสุด (เผยแพร่ออนไลน์)

 6. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึก ให้กลับไปที่ไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ไฟล์เดิมที่คุณได้สร้างไว้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกเผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการชื่อไฟล์ พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับไฟล์

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถัดจากช่วงของหน้า แล้วคลิกตัวเลือกที่แสดงส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF

 5. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึก ให้กลับไปที่ไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ต้นฉบับที่คุณได้สร้างไว้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ที่ลูกศรข้างบันทึกเป็น แล้วคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการชื่อไฟล์ พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับงานนำเสนอ

 3. ในรายการบันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ทันทีหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากเผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายจะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี PDF Reader ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถัดจากปรับให้เหมาะสมสำหรับ โดยเลือกว่าขนาดไฟล์หรือคุณภาพการพิมพ์ที่คุณต้องการเน้น:

  • ถ้างานนำเสนอต้องใช้คุณภาพการพิมพ์สูง คลิกมาตรฐาน (การเผยแพร่ออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์สำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ คลิกขนาดต่ำสุด (เผยแพร่ออนไลน์)

 6. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ สำหรับไฟล์ คลิกตัวเลือก (ค้นหาลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกเหล่านี้ได้ในส่วนดูเพิ่มเติม) คลิกตกลง

 7. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึก ให้กลับไปที่ไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ไฟล์เดิมที่คุณได้สร้างไว้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

บันทึกเป็น PDF สำหรับการแชร์หรือการเผยแพร่บนเว็บ

ถ้าคุณต้องการแชร์สิ่งพิมพ์ด้วยรูปแบบที่กำหนดบนเว็บหรือเครือข่าย ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกเผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการชื่อไฟล์ พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถัดจากปรับให้เหมาะสมสำหรับ คลิกเปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเผยแพร่ คลิกปรับให้เหมาะสมในรายการระบุวิธีตีพิมพ์หรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์นี้ที่ตรงตามความต้องการของสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะเผยแพร่สิ่งพิมพ์นี้ออนไลน์และขนาดไฟล์เล็กสำคัญกว่าคุณภาพการพิมพ์ คลิกขนาดต่ำสุด ถ้าคุณภาพการพิมพ์สำคัญกว่าขนาดไฟล์ คลิกการพิมพ์คุณภาพสูง

 6. คลิกขั้นสูงเพื่อแสดงทั้งกล่องโต้ตอบ แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ (ค้นหาลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกเหล่านี้ได้ในส่วนดูเพิ่มเติม)

 7. คลิก ตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ทันทีหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากเผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี PDF Reader ติดตั้งไว้ไว้ในคอมพิวเตอร์ และถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกแท่นพิมพ์ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเผยแพร่

 9. คลิก บันทึก

บันทึกเป็น PDF สำหรับการพิมพ์เพื่อการค้า

ถ้าคุณจะส่งสิ่งพิมพ์นี้ไปยังโรงพิมพ์ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่แพคแล้วส่ง แล้วคลิกส่งไปที่บริการการพิมพ์เพื่อการค้า

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ในรายการวิธีที่คุณต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์นี้ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ถ้าคุณจะใช้บริการการพิมพ์ออฟเซ็ต คลิกแท่นพิมพ์ ถ้าคุณจะใช้ร้านทำสำเนาระดับบน คลิกการพิมพ์คุณภาพสูง

 3. คลิกตัวเลือกการพิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการพิมพ์ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ (ค้นหาลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกเหล่านี้ได้ในส่วนดูเพิ่มเติม) คลิกตกลง

 5. ในส่วนเลือกรายการเพื่อแก้ไข แก้ปัญหาที่ผู้เผยแพร่ได้ระบุ

 6. ในส่วนส่งออก เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้าง PDF

 7. คลิก บันทึก

 8. ในตัวช่วยสร้าง แพคแล้วส่ง เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการส่งออกไฟล์ แล้วคลิกถัดไป

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึก ให้กลับไปที่ไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ไฟล์เดิมที่คุณได้สร้างไว้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกเผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการชื่อไฟล์ พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับรูปวาด

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ทันทีหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากเผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายจะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี PDF Reader ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถัดจากปรับให้เหมาะสมสำหรับ โดยเลือกว่าขนาดไฟล์หรือคุณภาพการพิมพ์ที่คุณต้องการเน้น:

  • ถ้ารูปวาดต้องใช้คุณภาพการพิมพ์สูง คลิกมาตรฐาน (การเผยแพร่ออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์สำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ คลิกขนาดต่ำสุด (เผยแพร่ออนไลน์)

 6. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าที่เลือกหรือระบุตัวเลือกการเผยแพร่อื่น คลิกตัวเลือกแล้วเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ (ค้นหาลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกเหล่านี้ได้ในส่วนดูเพิ่มเติม) คลิกตกลง

 7. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึก ให้กลับไปที่ไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ไฟล์เดิมที่คุณได้สร้างไว้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ที่ลูกศรข้างบันทึกเป็น แล้วคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการชื่อไฟล์ พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับเอกสาร

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF

 4. ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ทันทีหลังจากบันทึกไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดไฟล์หลังจากเผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายจะพร้อมใช้งานถ้าคุณมี PDF Reader ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถัดจากปรับให้เหมาะสมสำหรับ โดยเลือกว่าขนาดไฟล์หรือคุณภาพการพิมพ์ที่คุณต้องการเน้น:

  • ถ้าเอกสารจำเป็นต้องพิมพ์ด้วยคุณภาพสูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าขนาดไฟล์สำคัญมากกว่าคุณภาพการพิมพ์ คลิกขนาดต่ำสุด (เผยแพร่ออนไลน์)

 6. คลิก ตัวเลือกเพื่อตั้งค่าช่วงของหน้าที่จะพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ (ค้นหาลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกเหล่านี้ได้ในส่วนดูเพิ่มเติม) คลิกตกลง

 7. คลิก ประกาศ

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใน PDF หลังจากบันทึก ให้กลับไปที่ไฟล์ ระบบ Microsoft Office 2007 ไฟล์เดิมที่คุณได้สร้างไว้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PDF อีกครั้ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS

เมื่อต้องการส่งออกเอกสาร Word หรือเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณไปยังรูปแบบ PDF บน iOS ให้แตะปุ่ม ไฟล์ ที่ทางซ้ายด้านบน ให้เลือก ส่งออก จากนั้น PDF

แตะ ไฟล์ > ส่งออก เพื่อส่งออกเอกสารของคุณเป็น PDF

Portable Document Format (PDF)    ช่วยรักษาการจัดรูปแบบของเอกสารและทำให้สามารถแชร์ไฟล์ได้ เมื่อดูไฟล์รูปแบบ PDF ออนไลน์หรือพิมพ์ออกมา ระบบจะรักษารูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ รูปแบบ PDF ยังมีประโยชน์สำหรับเอกสารที่จะพิมพ์ซ้ำโดยใช้วิธีการพิมพ์เชิงพาณิชย์ด้วย PDF ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบที่ถูกต้องโดยหน่วยงานและองค์กรจำนวนมาก และโปรแกรมสำหรับดูไฟล์รูปแบบนี้ก็มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายกว่า XPS

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการดูไฟล์ PDF คุณต้องติดตั้งตัวอ่าน PDF เช่น Acrobat Reader ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน ซึ่งสามารถหาได้จาก Adobe Systems

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×