บวกค่าในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งของส่วนหรือตารางการทำซ้ำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

เพิ่มคอลัมน์หนึ่งของค่าในตารางที่ซ้ำกันหรือส่วนที่ซ้ำกัน

เพิ่มคอลัมน์อย่าง น้อยสองของค่าในตารางการทำซ้ำหรือส่วนที่ซ้ำกัน

ภาพรวม

ทำซ้ำตารางและส่วนที่ซ้ำกันบ่อยประกอบด้วยค่าตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่มที่ด้านล่างของส่วน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลใบสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงราคาขยายของแต่ละรายการ ทำซ้ำ ที่ด้านล่างของตาราง คุณสามารถแสดงผลรวม ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

ผลรวมในแถวส่วนท้ายของตารางเสริมแถว

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มค่าในคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งของส่วนหรือตารางการทำซ้ำ

เพิ่มคอลัมน์หนึ่งของค่าในตารางที่ซ้ำกันหรือส่วนที่ซ้ำกัน

ถ้าคุณกำลังเพิ่มคอลัมน์ในตารางซ้ำ คุณสามารถวางตัวควบคุมที่คำนวณยอดรวมภายนอกตาราง หรือคุณสามารถทำได้ในส่วนท้ายของตาราง ดังที่แสดงในภาพประกอบก่อนหน้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ ถ้าท้ายกระดาษที่ไม่ได้แสดงอยู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดงส่วนท้ายในตารางเกิดซ้ำ

 1. ในโหมดออกแบบ คลิกขวาแถวส่วนหัวของตารางเกิดซ้ำ แล้ว คลิ กทำซ้ำคุณสมบัติตาราง

 2. คลิกแท็บ แสดง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายท้ายกระดาษรวม แล้ว คลิ กตกลง

ถ้าคุณต้องการแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ และคุณไม่ต้องการใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณในการคำนวณอื่น ๆ ใช้กล่องนิพจน์ที่จะทำการคำนวณ กล่องนิพจน์แสดงเฉพาะข้อมูล ไม่ได้บันทึกในฟอร์ม ถ้าคุณต้องการใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณที่คำนวณอื่นใน ใช้กล่องข้อความ

ใช้แอกล่องนิพจน์เพื่อเพิ่มคอลัมน์ของค่า

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องนิพจน์

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม

 3. ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ใต้ขั้นสูง คลิกกล่องนิพจน์

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกกล่องนิพจน์ คลิแก้ไขสูตร รูปปุ่ม ถัดจากกล่องXPath

 5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน

 6. ในรายการประเภท ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกทางคณิตศาสตร์

 7. ในรายการฟังก์ชัน คลิกผลรวม แล้ว คลิ กตกลง

 8. ในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ข้อความในวงเล็บ

 9. ในข้อมูลต้นฉบับ ราย ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม เขตข้อมูลต้องถูกผูกไว้กับคอลัมน์ และต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการทำซ้ำหรือเขตข้อมูลจากการทำซ้ำ

 10. คลิก ตกลง สองครั้ง

ใช้กล่องข้อความเมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ของค่า

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องข้อความ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

 4. คลิกแท็บ ข้อมูล

 5. ภายใต้ค่าเริ่มต้น คลิกแก้ไขสูตร รูปปุ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน

 7. ในรายการประเภท ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกทางคณิตศาสตร์

 8. ในรายการฟังก์ชัน คลิกผลรวม แล้ว คลิ กตกลง

 9. ในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร ดับเบิลคลิกที่ข้อความในวงเล็บ

 10. ในรายการแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม เขตข้อมูลต้องถูกผูกไว้กับคอลัมน์ และจะต้องมีเขตข้อมูลหรือส่วนหนึ่งของกลุ่มการทำซ้ำการทำซ้ำ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์อย่าง น้อยสองของค่าในตารางที่ซ้ำกันหรือส่วนที่ซ้ำกัน

สมมติว่า คุณมีคอลัมน์มากกว่าหนึ่งที่คุณต้องการเพิ่มเข้าด้วยกัน ใน InfoPath คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ union (|) ต้องการปรับแต่ง โดยไม่คำนึงว่าคอลัมน์มีอยู่ในตารางการทำซ้ำเดียวหรือส่วนที่ซ้ำกัน หรือถ้าพวกเขาจะกระจายข้ามหลายตารางหรือการทำซ้ำส่วน ตัวอย่างเช่น คุณอาจซ้ำหนึ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลใบสั่ง และได้ซ้ำอื่นที่ประกอบด้วยรายการที่เรียงลำดับย้อนกลับ คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์มที่เพิ่มขนาดลำดับทั้งหมดระหว่างสองตาราง

ถ้าคุณต้องการแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณ และคุณไม่ต้องการใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณในการคำนวณอื่น ๆ ใช้กับกล่องนิพจน์เพื่อดำเนินการการคำนวณ กล่องนิพจน์แสดงข้อมูล และจัดเก็บไว้เท่านั้น ถ้าคุณต้องการใช้ผลลัพธ์ของการคำนวณที่คำนวณอื่นใน ใช้กล่องข้อความ

ใช้แอกล่องนิพจน์เพื่อเพิ่มคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องนิพจน์

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม

 3. ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ภายใต้ขั้นสูง คลิกกล่องนิพจน์

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกกล่องนิพจน์ คลิกแก้ไขสูตร รูปปุ่ม ถัดจากกล่องXPath

 5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน

 6. ในรายการประเภท ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกทางคณิตศาสตร์

 7. ในรายการฟังก์ชัน คลิกผลรวม แล้ว คลิ กตกลง

 8. ในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร ดับเบิลคลิกที่ข้อความในวงเล็บ

 9. ในรายการแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแรกที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 10. ในกล่องสูตร พิมพ์ตัวดำเนินการ union (|) ทันทีหลังจากคุณแทรกเขตข้อมูล

 11. คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 12. ในรายการแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกสองครั้งที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลถัดไป เขตข้อมูลต้องถูกผูกไว้กับคอลัมน์ และต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการทำซ้ำหรือเขตข้อมูลจากการทำซ้ำ สูตรที่ควรมีลักษณะคล้ายนี้:

sum(field16 | field17)

 1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 ถึง 12 สำหรับคอลัมน์เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม

ใช้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องข้อความ

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. คลิกสองครั้งที่กล่องข้อความที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

 4. คลิกแท็บ ข้อมูล

 5. ภายใต้ค่าเริ่มต้น คลิกแก้ไขสูตร รูปปุ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกสูตร ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน

 7. ในรายการประเภท ในกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน คลิกทางคณิตศาสตร์

 8. ในรายการฟังก์ชัน คลิกผลรวม แล้ว คลิ กตกลง

 9. ในกล่องสูตร ในกล่องโต้ตอบแทรกสูตร คลิกสองครั้งที่ข้อความในวงเล็บ

 10. ในรายการแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแรกที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่ม เขตข้อมูลต้องถูกผูกไว้กับคอลัมน์ และต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการทำซ้ำหรือเขตข้อมูลจากการทำซ้ำ

 11. ในกล่องสูตร พิมพ์ตัวดำเนินการ union (|) ทันทีหลังจากคุณแทรกเขตข้อมูล

 12. คลิกแทรกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 13. ในรายการแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกสองครั้งที่มีค่าที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลถัดไป เขตข้อมูลต้องถูกผูกไว้กับคอลัมน์ และต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการทำซ้ำหรือเขตข้อมูลจากการทำซ้ำ สูตรควรมีลักษณะนี้:

sum(field16 | field17)

 1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 ถึง 12 สำหรับคอลัมน์เพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×