บล็อกผู้ส่งจดหมาย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การกรองตัวกรองอีเมลขยะของ Outlook จะตรวจสอบผู้ส่งข้อความจากรายชื่อของที่อยู่อีเมลและโดเมนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการกำหนดไว้อย่างปลอดภัยหรือถูกบล็อก คุณสามารถกำหนดตัวกรองเพื่อบล็อกหรืออนุญาตผู้ส่งหรือชนิดของข้อความที่แตกต่างกันได้

บล็อกผู้ส่ง

เมื่อคุณไม่ต้องการเห็นข้อความจากใครบางคนอีกต่อไปคุณสามารถบล็อกผู้ส่งได้

 • คลิกขวาที่ข้อความจากผู้ส่งที่คุณต้องการบล็อกแล้วคลิกอีเมลขยะ>บล็อกผู้ส่ง

คำสั่ง บล็อกผู้ส่ง ในรายการข้อความ

บุคคลที่ถูกบล็อกยังสามารถส่งจดหมายถึงคุณได้แต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่อยู่อีเมลของเขาหรือเธอทำให้เป็นบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะทันที

เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจทานข้อความอีเมลที่ระบุเป็นอีเมลขยะเป็นระยะๆเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีข้อความสำคัญหายไป

ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการยกเลิกการบล็อกผู้ส่งให้ใช้ตัวกรองอีเมลขยะเพื่อเปลี่ยนข้อความที่คุณเห็น

ข้อความจากที่อยู่หรือชื่อโดเมนในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกจะถือว่าเป็นอีเมลขยะเสมอ Outlook จะย้ายข้อความขาเข้าที่ตรวจพบจากผู้ส่งในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของข้อความนั้น

หมายเหตุ: ตัวกรองอีเมลขยะของ Outlook ไม่หยุดอีเมลขยะจากการจัดส่งแต่แทนที่จะ diverts ที่สงสัยว่าเป็นสแปมไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะแทนที่จะเป็นกล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณสามารถทำให้ตัวกรองอีเมลขยะเข้มงวดมากขึ้นได้โดยการเปลี่ยนระดับการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาของบริษัทอื่นที่สามารถใช้งานได้มากขึ้น

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งที่เฉพาะเจาะจงลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกให้คลิกข้อความจากผู้ส่ง บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มลบให้คลิกอีเมลขยะแล้วคลิกบล็อกผู้ส่ง

เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก:

 1. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มลบให้คลิกอีเมลขยะแล้วคลิกตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. บนแท็บ ผู้ส่งที่ถูกบล็อก ให้คลิก เพิ่ม

  กล่องโต้ตอบการเพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

 3. ในกล่องใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในกล่องรายการให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่ม:

  • ที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจง เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือ example.com

 4. คลิก ตกลง และทำซ้ำสำหรับรายการที่คุณต้องการจะเพิ่ม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีรายการของชื่อและที่อยู่ที่ปลอดภัยที่มีอยู่คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นไปยัง Outlook ได้ คลิกนำเข้าจากไฟล์แล้วเรียกดูไฟล์รายการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างไฟล์ที่ใช้รายการปัจจุบันของคุณให้คลิกส่งออกไปที่ไฟล์แล้วระบุตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อบนรายการ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก แก้ไข เมื่อต้องการเอาชื่อออก ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เอาออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือเรียกอีกอย่างว่า สมุดรายชื่อส่วนกลาง) จะได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเพิ่มไว้ในรายการที่ถูกบล็อกได้

โดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลและชื่อโดเมนที่คุณเชื่อถือในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยคุณจะแนะนำ Outlook ว่าข้อความจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้ถูกถือว่าเป็นอีเมลขยะ ถ้าคุณเป็นสมาชิกของรายชื่อผู้รับจดหมายหรือรายชื่อการแจกจ่ายคุณสามารถเพิ่มชื่อเหล่านี้ลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยของคุณได้

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยให้คลิกข้อความจากผู้ส่ง บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มลบให้คลิกอีเมลขยะแล้วคลิกไม่ต้องบล็อกผู้ส่ง

เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่หรือโดเมนที่ระบุลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยให้คลิกข้อความจากผู้ส่ง บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มลบให้คลิกอีเมลขยะจากนั้นคลิกไม่ต้องบล็อกกลุ่มหรือรายชื่อผู้รับจดหมาย

เมื่อต้องการเพิ่มชื่อหรือโดเมนลงในรายการเหล่านี้ด้วยตนเองให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มลบให้คลิกอีเมลขยะแล้วคลิกตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งที่ปลอดภัย บนแท็บ ผู้ส่งที่ปลอดภัย คลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับที่ปลอดภัย บนแท็บ ผู้รับที่ปลอดภัย คลิก เพิ่ม

   กล่องโต้ตอบการเพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

 3. ในกล่องใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในกล่องรายการให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่ม:

  • ที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจง เช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมน เช่น @example.com หรือ example.com

 4. คลิก ตกลง และทำซ้ำสำหรับรายการที่คุณต้องการจะเพิ่ม

  • ถ้าคุณต้องการให้ผู้ติดต่อทั้งหมดถือว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัยให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉันในแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย

  • บุคคลบางคนที่คุณสอดคล้องกับอาจไม่แสดงอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัยให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มบุคคลที่ฉันอีเมลไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณมีรายการของชื่อและที่อยู่ที่ปลอดภัยที่มีอยู่คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นไปยัง Outlook ได้ คลิกนำเข้าจากไฟล์แล้วเรียกดูไฟล์รายการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างไฟล์ที่ใช้รายการปัจจุบันของคุณให้คลิกส่งออกไปที่ไฟล์แล้วระบุตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในรายการใดก็ตาม ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก แก้ไข เมื่อต้องการเอาชื่อออก ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการ แล้วคลิก เอาออก

  • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมุดรายชื่อส่วนกลาง) จะได้รับการพิจารณาว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

คุณอาจพบข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการมาจากประเทศ/ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง Outlook ช่วยให้คุณสามารถบล็อกข้อความจากพื้นที่เหล่านั้นได้-รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อกจะช่วยให้คุณสามารถบล็อกข้อความจากที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วยโดเมนระดับบนสุดหรือรหัสประเทศ/ภูมิภาค ตัวอย่างเช่นการเลือกCA [แคนาดา],สหรัฐอเมริกา [สหรัฐอเมริกา]และMX [เม็กซิโก]กล่องกาเครื่องหมายในรายการบล็อกข้อความที่มาจากที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย CA สหรัฐอเมริกาหรือ MX รหัสประเทศ/ภูมิภาคเพิ่มเติมจะปรากฏในรายการ

 1. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มลบให้คลิกอีเมลขยะแล้วคลิกตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. คลิกแท็บ นานาชาติ และคลิก รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

  กล่องโต้ตอบ รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

 3. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรหัสประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 4. คลิกตกลงในกล่องโต้ตอบทั้งสองแบบที่เปิดอยู่

คุณสามารถบล็อกที่อยู่อีเมลทั้งหมดในการเข้ารหัสภาษาได้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดอักขระหรือตัวอักษรที่คุณระบุ วันนี้อีเมลขยะส่วนใหญ่จะถูกส่งในการเข้ารหัสของสหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือจะถูกส่งในการเข้ารหัสระหว่างประเทศต่างๆ การใช้รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อกคุณสามารถกรองข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการที่แสดงในภาษาที่คุณไม่เข้าใจได้

 1. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มลบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากอีเมลขยะแล้วคลิกตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. บนแท็บ นานาชาติ ให้คลิก รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

  กล่องโต้ตอบ รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

 3. ในรายการ ให้คลิกการเข้ารหัสภาษาที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 4. คลิกตกลงในกล่องโต้ตอบทั้งสองแบบที่เปิดอยู่

  หมายเหตุ: 

  • การเข้ารหัส Unicode ไม่รวมอยู่ในรายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

  • ข้อความที่มีการเข้ารหัสที่ไม่รู้จักหรือที่ไม่ระบุจะทำให้ถูกกรองโดยตัวกรองอีเมลขยะทั่วไป

เพิ่มชื่อที่ไม่ต้องการลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก

คุณสามารถบล็อกข้อความจากผู้ส่งที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนของผู้ส่งไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก ข้อความจากที่อยู่หรือชื่อโดเมนในรายการนี้จะถือว่าเป็นอีเมลขยะเสมอ Outlook จะย้ายข้อความขาเข้าใดๆจากผู้ส่งในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของข้อความนั้น

ผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 1. บนเมนูเครื่องมือให้คลิกตัวเลือกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะภายใต้อีเมลให้คลิกอีเมลขยะเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในกล่องรายการให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่ม:

  • ที่อยู่อีเมลที่ระบุเช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมนเช่น @example .com หรือเพียงแค่ example.com

 6. คลิก ตกลง

เพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกอย่างรวดเร็วให้คลิกขวาที่ข้อความอีเมลจากผู้ส่งนั้น บนเมนูทางลัดให้ชี้ไปที่อีเมลขยะแล้วคลิกเพิ่มผู้ส่งลงในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 • ถ้าคุณมีรายการของชื่อที่ถูกบล็อกและที่อยู่ที่มีอยู่คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นไปยัง Outlook ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การนำเข้าที่อยู่อีเมลลงในรายการตัวกรองอีเมลขยะ

 • เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกบนแท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อกของกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออกแล้วคลิกเอาออก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกบนแท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อกให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วคลิกแก้ไข

คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลและชื่อโดเมนที่คุณเชื่อถือได้ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณ ด้วยการเพิ่มพวกเขาลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยคุณจะแนะนำ Outlook ที่ข้อความจากแหล่งข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้ถูกถือว่าเป็นอีเมลขยะ

ผู้ส่งที่ปลอดภัย

 1. บนเมนูเครื่องมือให้คลิกตัวเลือกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะภายใต้อีเมลให้คลิกอีเมลขยะเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในกล่องรายการให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่ม:

  • ที่อยู่อีเมลที่ระบุเช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมนเช่น @example .com หรือเพียงแค่ example.com

 6. คลิก ตกลง

เพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

 • ถ้าคุณต้องการให้ผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณถือว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัยให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉันในแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย

 • บุคคลบางคนที่คุณสอดคล้องกับอาจไม่ได้แสดงอยู่ในที่ติดต่อของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัยให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มบุคคลที่ฉันอีเมลไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เพิ่มบุคคลที่ฉันอีเมลไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย

 • ถ้าการบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติเปิดอยู่ (การตั้งค่าเริ่มต้น) ข้อความจากหรือไปยังที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนที่อยู่ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยและรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยจะถือว่าเป็นข้อยกเว้นและเนื้อหาภายนอก (เช่นรูปภาพ) จะไม่ถูกบล็อก ข้อยกเว้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานในข้อความอีเมลจากผู้ส่งและผู้รับที่กำหนดไว้ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้รับที่ปลอดภัยที่ใช้โดยตัวกรองอีเมลขยะในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติ ล้าง .

 • ถ้าคุณมีรายการของชื่อและที่อยู่ที่ปลอดภัยที่มีอยู่คุณสามารถย้ายข้อมูลนั้นไปยัง Outlook ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การนำเข้าที่อยู่อีเมลลงในรายการตัวกรองอีเมลขยะ

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งชื่อโดเมนหรือชื่อรายชื่อผู้ส่งไปยังรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยให้คลิกขวาที่ข้อความจากแหล่งข้อมูลที่คุณพิจารณาว่าปลอดภัย บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นให้ชี้ไปที่อีเมลขยะแล้วคลิกเพิ่มผู้ส่งลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยหรือเพิ่มโดเมนของผู้ส่ง (@example .Com) ลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย การตรวจสอบข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะสำหรับสิ่งที่อาจถูกจัดประเภทเป็นอีเมลขยะอย่างผิดพลาด คุณสามารถกู้คืนข้อความที่คุณต้องการและเพิ่มผู้ส่งเหล่านั้นลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณได้

 • เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยบนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัยของกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออกแล้วคลิกเอาออก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยบนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัยให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแล้วคลิกแก้ไข

 • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือที่เรียกว่ารายการที่อยู่ส่วนกลาง) จะถือว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติ (Microsoft Exchange เป็นส่วนใหญ่ที่พบมากในระบบอีเมลทางธุรกิจและไม่ค่อยใช้ในบัญชีผู้ใช้ภายในบ้านหรือบัญชีส่วนตัว)

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของรายชื่อผู้รับจดหมายหรือรายชื่อการแจกจ่ายคุณสามารถเพิ่มชื่อเหล่านี้ลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยของคุณเพื่อให้ข้อความใดๆที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนเหล่านี้จะไม่ถูกถือว่าเป็นอีเมลขยะ

ผู้รับที่ปลอดภัย

 1. บนเมนูเครื่องมือให้คลิกตัวเลือกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะภายใต้อีเมลให้คลิกอีเมลขยะเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บผู้รับที่ปลอดภัย

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จะเพิ่มลงในกล่องรายการให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่ที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่ม:

  • ที่อยู่อีเมลที่ระบุเช่น someone@example.com

  • อินเทอร์เน็ตโดเมนเช่น @example .com หรือเพียงแค่ example.com

 6. คลิก ตกลง

เพิ่มที่อยู่หรือโดเมน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ส่งชื่อโดเมนหรือชื่อรายชื่อผู้ส่งไปยังรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยให้คลิกขวาที่ข้อความจากแหล่งข้อมูลที่คุณพิจารณาว่าปลอดภัย บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นให้ชี้ไปที่อีเมลขยะแล้วคลิกเพิ่มผู้รับลงในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย

 • เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยบนแท็บผู้รับที่ปลอดภัยของกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเอาออกแล้วคลิกเอาออก

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อในรายชื่อผู้รับที่ปลอดภัยบนแท็บผู้รับที่ปลอดภัยให้คลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกแก้ไข

 • ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange (ไม่มีค่าใช้ในบ้านหรือบัญชีผู้ใช้อีเมลส่วนบุคคล) ชื่อและที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ (หรือที่เรียกว่าสมุดรายชื่อส่วนกลาง) จะถือว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

คุณอาจพบข้อความอีเมลที่ไม่ต้องการมาจากประเทศ/ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง Outlook ช่วยให้คุณสามารถบล็อกข้อความจากพื้นที่เหล่านั้นได้-รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อกจะช่วยให้คุณสามารถบล็อกข้อความจากที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วยโดเมนระดับบนสุดหรือรหัสประเทศ/ภูมิภาค ตัวอย่างเช่นการเลือกCA [แคนาดา],สหรัฐอเมริกา [สหรัฐอเมริกา]และMX [เม็กซิโก]กล่องกาเครื่องหมายในรายการบล็อกข้อความที่มาจากที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย CA สหรัฐอเมริกาหรือ MX รหัสประเทศ/ภูมิภาคเพิ่มเติมจะปรากฏในรายการ

นานาชาติ

 1. บนเมนูเครื่องมือให้คลิกตัวเลือกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะภายใต้อีเมลให้คลิกอีเมลขยะเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บสากลแล้วคลิกรายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

 4. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรหัสประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

รายการโดเมนระดับบนสุดที่ถูกบล็อก

คุณสามารถบล็อกที่อยู่อีเมลทั้งหมดในการเข้ารหัสภาษา (หรือที่เรียกว่าชุดอักขระหรือตัวอักษร) ที่คุณระบุได้ วันนี้อีเมลขยะส่วนใหญ่จะถูกส่งในการเข้ารหัสของสหรัฐอเมริกา ส่วนที่เหลือจะถูกส่งในการเข้ารหัสระหว่างประเทศอื่นๆต่างๆ รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อกจะช่วยให้คุณสามารถกรองอีเมลที่ไม่ต้องการที่แสดงในภาษาที่คุณไม่เข้าใจได้

นานาชาติ

 1. บนเมนูเครื่องมือให้คลิกตัวเลือกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะภายใต้อีเมลให้คลิกอีเมลขยะเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บสากลแล้วคลิกรายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

 4. ในรายการ ให้คลิกการเข้ารหัสภาษาที่คุณต้องการบล็อก หรือคลิก เลือกทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

รายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก

หมายเหตุ: 

 • การเข้ารหัส Unicode จะไม่รวมอยู่ในรายการการเข้ารหัสที่ถูกบล็อก (Unicode คือแค็ตตาล็อกมาตรฐานของโค้ดดิจิทัลที่แสดงอักขระ [ตัวอักษรและสัญลักษณ์] ในตัวอักษรของภาษาหลัก24ภาษาทั่วโลก)

 • ข้อความที่มีการเข้ารหัสที่ไม่รู้จักหรือไม่ระบุจะอยู่ภายใต้การกรองโดยตัวกรองอีเมลขยะทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ทำเครื่องหมายอีเมลเป็นอีเมลขยะหรือบล็อกผู้ส่งใน Outlook.com
กรองอีเมลขยะและสแปมใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×