บทนำเรื่องนิพจน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้นิพจน์สำหรับงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลายใน Microsoft Office Access 2007 เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การรวมหรือการแยกข้อความ หรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บทความนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิพจน์ เช่น จะใช้นิพจน์เมื่อใด การเปรียบเทียบนิพจน์กับสูตร Microsoft Office Excel และส่วนประกอบของนิพจน์ 

ในบทความนี้

ภาพรวมของนิพจน์

เหตุใดต้องใช้นิพจน์

การเปรียบเทียบนิพจน์ Access และสูตร Excel

ส่วนประกอบของนิพจน์

ตัวอย่างนิพจน์

ภาพรวมของนิพจน์

นิพจน์คือการรวมสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ได้แก่ ฟังก์ชัน,ตัวระบุ,ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ ทั้งที่มีอยู่แล้วภายในหรือที่ผู้ใช้กำหนดเอง ซึ่งประเมินได้เป็นค่าเดียว

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

คอมโพเนนต์ของนิพจน์

ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่นี้

= Sum ( [ราคาซื้อ]) * 0.08

ในตัวอย่างนี้ผลรวม ()คือ ฟังก์ชันภายใน, [ราคาซื้อ]เป็นตัวระบุ*เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และ0.08เป็นค่าคง นิพจน์นี้สามารถใช้ในกล่องข้อความในส่วนท้ายของฟอร์มหรือรายงานท้ายกระดาษเพื่อคำนวณภาษีขายสำหรับกลุ่มของรายการ

นิพจน์อาจซับซ้อนกว่าหรือเรียบง่ายกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้ ตัวอย่างเช่น นิพจน์บูลีนนี้ ประกอบด้วยตัวดำเนินการและค่าคงที่เท่านั้น ได้แก่

>0

นิพจน์นี้จะส่งกลับค่า True เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่มากกว่า 0 และส่งกลับค่า False เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขที่น้อยกว่า 0 คุณสามารถใช้นิพจน์นี้ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ ของตัวควบคุมหรือเขตข้อมูลตาราง เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการใส่เฉพาะค่าบวกเท่านั้น

ใน Access จะมีการใช้นิพจน์ในหลายที่เพื่อดำเนินการคำนวณ จัดการอักขระ หรือทดสอบข้อมูล ทั้งตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโครต่างก็มีคุณสมบัติที่ยอมรับนิพจน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นิพจน์ในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม และ ค่าเริ่มต้น ของตัวควบคุมได้ คุณยังสามารถใช้นิพจน์ในคุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ สำหรับเขตข้อมูลตารางได้ด้วย นอกจากนี้ เมื่อคุณเขียนโค้ด Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับกระบวนงานเหตุการณ์หรือสำหรับโมดูล คุณมักจะใช้นิพจน์ที่คล้ายกับที่คุณใช้ในวัตถุ Access เช่น ตารางหรือแบบสอบถาม

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของนิพจน์ โปรดดูในส่วน ส่วนประกอบของนิพจน์ ที่จะกล่าวต่อไปในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เหตุใดต้องใช้นิพจน์

ใน Access คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คำนวณค่าที่ไม่มีอยู่โดยตรงในข้อมูลของคุณ คุณสามารถคำนวณค่าสำหรับเขตข้อมูลแบบสอบถามและตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงาน

 • ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลตารางหรือสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน ค่าเริ่มต้นเหล่านี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน

 • สร้างกฎการตรวจสอบ กฎการตรวจสอบจะควบคุมว่าค่าใดที่ผู้ใช้สามารถป้อนลงในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมได้

 • ระบุเกณฑ์สำหรับแบบสอบถาม

วิธีที่ใช้กันทั่วไปวิธีหนึ่งในการใช้นิพจน์ใน Access คือการคำนวณค่าที่ไม่มีอยู่โดยตรงในข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างคอลัมน์ในแบบสอบถามที่คำนวณผลรวมของรายการ แล้วใช้ค่านั้นในฟอร์มหรือรายงาน คอลัมน์ในแบบสอบถามที่เป็นผลมาจากการคำนวณดังกล่าวเรียกว่าเขตข้อมูลจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้ในแบบสอบถามจะคำนวณผลรวมของรายการโดยมีการนำส่วนลดมาใช้

ราคาสุทธิ : CCur ( [รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ ราคาต่อหน่วย] * [ปริมาณ] *(1-[Discount])/100) * 100

นิพจน์นี้จะให้ชื่อแก่คอลัมน์ผลลัพธ์หรือเขตข้อมูลจากการคำนวณว่า ExtendedPrice

คุณไม่สามารถสร้างเขตข้อมูลตารางที่คำนวณค่าของตัวเองโดยอัตโนมัติได้ ถ้าจำเป็น คุณสามารถใช้เขตข้อมูลตารางเพื่อเก็บผลลัพธ์ของการคำนวณที่เกิดขึ้นที่อื่นได้ (ตัวอย่างเช่น ในแบบสอบถามหรือบนฟอร์ม) อย่างไรก็ตาม หากไม่มีเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงในการดำเนินการดังกล่าว การเก็บเฉพาะค่าที่คุณจำเป็นต้องทำการคำนวณ แล้วคำนวณผลลัพธ์เมื่อคุณต้องการ จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการคำนวณจำนวนดอลลาร์รวมสำหรับรายการในใบแจ้งหนี้ แทนที่จะเก็บผลรวมของรายการในฐานข้อมูล คุณจะคำนวณค่าดังกล่าวเมื่อต้องการจากรายการอื่นอีกสองรายการที่คุณจัดเก็บในฐานข้อมูล ได้แก่ ปริมาณและราคา  ในตัวควบคุมกล่องข้อความในรายงานใบแจ้งหนี้ คุณใช้นิพจน์ต่อไปนี้เพื่อคำนวณค่า

= CCur ( [Quantity]*[Price])

นิพจน์นี้จะคูณปริมาณกับราคา แล้วใช้ฟังก์ชันแปลงเป็นสกุลเงิน (CCur) เพื่อแปลงผลลัพธ์เป็นชนิดข้อมูล Currency นอกจากนี้คุณยังสามารถคำนวณส่วนลดสำหรับแต่ละใบสั่งซื้อได้

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการคำนวณหรือดำเนินการกับข้อมูลในเขตข้อมูลตารางอย่างน้อยสองเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ตารางจำนวนมากจะจัดเก็บชื่อและนามสกุลไว้ในเขตข้อมูลที่แยกกัน ถ้าคุณต้องการรวมชื่อและนามสกุลเหล่านั้นแล้วแสดงไว้ในเขตข้อมูลเดียว คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณไว้ในแบบสอบถามได้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ การสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณชนิดดังกล่าวโดยตรงในตารางอาจดูสมเหตุสมผล แต่ตารางไม่สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ตารางจะไม่ให้เขตข้อมูลหรือคุณสมบัติที่จะเพิ่มนิพจน์ที่จำเป็นได้

เขตข้อมูลจากการคำนวณที่รวมชื่อ และนามสกุลจะมีลักษณะดังนี้: [FirstName] & "" & [LastName] ในกรณีนี้ ampersands (และ) รวมค่าในเขตข้อมูลFirstNameอักขระช่องว่าง (ช่องว่างในเครื่องหมายอัญประกาศ), และค่าในเขตข้อมูล LastName

คุณสามารถใช้นิพจน์ใน Access เพื่อให้ค่าเริ่มต้น สำหรับเขตข้อมูลในตาราง หรือตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลวันปัจจุบันจนถึงวันที่ คุณพิมพ์วัน ()ในกล่องคุณสมบัติค่าเริ่มต้น สำหรับเขตข้อมูลนั้น

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อตั้งค่ากฎการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบในตัวควบคุม หรือเขตข้อมูลจากตารางวันที่ถูกต้องที่มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับวันปัจจุบัน ในกรณี ตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ เพื่อ> = วัน ()

สุดท้าย คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อตั้งค่าเกณฑ์สำหรับแบบสอบถามได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการดูยอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับใบสั่งซื้อที่จัดส่งภายในช่วงเวลาหนึ่งๆ คุณสามารถป้อนเกณฑ์เพื่อกำหนดช่วงวันที่ แล้ว Access จะส่งกลับเฉพาะแถวที่ตรงกับเกณฑ์นั้น ตัวอย่างเช่น นิพจน์ของคุณอาจมีลักษณะดังนี้

Between #1/1/2550 # และ ##12/31/2007

เมื่อคุณเพิ่มเกณฑ์ในแบบสอบถามแล้วเรียกใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามจะส่งกลับเฉพาะค่าที่ตรงกับวันที่ที่ระบุเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

การเปรียบเทียบนิพจน์ Access และสูตร Excel

นิพจน์ Access จะคล้ายกับสูตร Excel ตรงที่ต่างก็ใช้องค์ประกอบที่คล้ายกันในการสร้างผลลัพธ์ ทั้งสูตร Excel และนิพจน์ Access จะมีองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ

 • ตัวระบุ    ใน Excel ตัวระบุจะมีชื่อของแต่ละเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในเวิร์กบุ๊ก เช่นA1, B3:C6หรือSheet2 C32 ใน Access ตัวระบุคือ ชื่อของเขตข้อมูลตาราง (เช่น[ติดต่อ]! [ชื่อ]), ตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน (เช่นฟอร์ม! [ รายการงาน] [อธิบาย]), หรือคุณสมบัติของเขตข้อมูลเหล่านั้นหรือตัวควบคุม (เช่นฟอร์ม! [ รายการงาน] [รายละเอียด]ความ)

 • ตัวดำเนินการ    ทั้งใน Access และ Excel จะมีการใช้ตัวดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบค่า หรือเพื่อทำการคำนวณอย่างง่ายกับข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น + (บวก) หรือ - (ลบ)

 • ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์    ทั้งใน Access และ Excel จะมีการใช้ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์เพื่อทำงานที่คุณไม่สามารถทำให้สำเร็จได้โดยใช้ตัวดำเนินการเพียงอย่างเดียว  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ ในเขตข้อมูล หรือแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณเป็นรูปแบบสกุลเงิน ตัวอย่างฟังก์ชัน ได้แก่ SUM และ STDEV อาร์กิวเมนต์คือค่าที่ให้ข้อมูลแก่ฟังก์ชัน ทั้ง Access และ Excel ต่างก็มีฟังก์ชันมากมายให้เลือก แต่ในบางครั้ง ฟังก์ชันที่คล้ายกันในโปรแกรมทั้งสองจะใช้ชื่อที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน AVERAGE ใน Excel จะตรงกับฟังก์ชัน AVG ใน Access

 • ค่าคงที่    ทั้งใน Access และ Excel ค่าคงที่คือค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น สตริงข้อความหรือตัวเลขที่ไม่ได้คำนวณโดยใช้นิพจน์ 

นิพจน์ Access จะใช้ตัวดำเนินการและค่าคงที่ที่คล้ายกับที่ใช้ในสูตร Excel แต่นิพจน์ Access จะใช้ตัวระบุและฟังก์ชันที่แตกต่างออกไป คุณสามารถใช้สูตร Excel ได้เพียงที่เดียว คือในเซลล์ในแผ่นงาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้นิพจน์ Access ได้หลายที่สำหรับงานต่างๆ รวมถึงงานต่อไปนี้ 

 • การสร้างตัวควบคุมที่มีการคำนวณบนฟอร์มและรายงาน

 • การสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณในแบบสอบถาม

 • การทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ในแบบสอบถาม

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนลงในเขตข้อมูลหรือลงในตัวควบคุมบนฟอร์ม

 • การจัดกลุ่มข้อมูลในรายงาน

คุณสามารถใช้นิพจน์ Access หรือสูตร Excel เพื่อคำนวณค่าตัวเลขหรือวันที่/เวลาโดยใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคำนวณราคาที่ลดแล้วสำหรับลูกค้า คุณสามารถใช้สูตร Excel =C2*(1-D2) หรือนิพจน์ Access = [ราคาต่อหน่วย]*(1-[ส่วนลด])

คุณยังสามารถใช้นิพจน์ Access หรือสูตร Excel เพื่อรวม แยก หรือจัดการสตริงได้โดยใช้ตัวดำเนินการสตริง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรวมชื่อและนามสกุลไว้ในสตริงเดียว คุณสามารถใช้สูตร Excel =D3 & " " & D4 หรือนิพจน์ Access = [ชื่อ] & " " & [นามสกุล]

ด้านบนของหน้า

ส่วนประกอบของนิพจน์

นิพจน์สามารถประกอบด้วยตัวระบุ ตัวดำเนินการ ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ ค่าคงที่ และค่าต่างๆ ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงส่วนประกอบเหล่านี้โดยละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างในส่วนเหล่านี้ยังมีคำอธิบายโดยย่อของไวยากรณ์ที่นิพจน์ใช้อีกด้วย

ตัวระบุ

ตัวระบุคือ ชื่อของเขตข้อมูล คุณสมบัติ หรือตัวควบคุม คุณใช้ตัวระบุในนิพจน์เพื่ออ้างถึงค่าที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล คุณสมบัติ หรือตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น พิจารณานิพจน์= [RequiredDate] - [วันที่จัดส่ง] นิพจน์นี้ลบค่าของเขตข้อมูลวันที่จัดส่งหรือตัวควบคุมจากค่าของเขตข้อมูลRequiredDateหรือตัวควบคุม ในนิพจน์นี้ ทั้งวันกำหนดส่งและทำหน้าที่เป็นตัวระบุ

ตัวดำเนินการ

Access สนับสนุนตัวดำเนินการต่างๆ รวมทั้งตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ทั่วไป เช่น +, -, * (คูณ) และ / (หาร) คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ เช่น < (น้อยกว่า) หรือ > (มากกว่า) สำหรับการเปรียบเทียบค่า ใช้ตัวดำเนินการข้อความ เช่น & และ +สำหรับ การต่อ (การรวม) ข้อความ ใช้ตัวดำเนินการทางตรรกะ เช่น Not และ And เพื่อพิจารณาค่าจริงหรือเท็จ และยังมีตัวดำเนินการอื่นๆ ที่มีเฉพาะใน Access

ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชันคือกระบวนงานที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งคุณสามารถใช้ในนิพจน์ของคุณ คุณใช้ฟังก์ชันสำหรับการดำเนินการต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การคำนวณค่า การจัดการข้อความและวันที่ และการสรุปข้อมูล ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ Date ซึ่งจะส่งกลับวันที่ปัจจุบัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Date ได้หลายวิธี เช่น ในนิพจน์ที่ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในตาราง ในตัวอย่างนี้ ทุกครั้งที่มีผู้เพิ่มระเบียนใหม่ ค่าของเขตข้อมูลจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันตามค่าเริ่มต้น

บางฟังก์ชันจำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์คือค่าที่ให้ข้อมูลกับฟังก์ชัน ถ้าฟังก์ชันต้องการอาร์กิวเมนต์มากกว่า 1 อาร์กิวเมนต์ คุณต้องแยกอาร์กิวเมนต์ออกจากกันด้วยจุลภาค (,) ตัวอย่างเช่น พิจารณาฟังก์ชัน Date ในนิพจน์ตัวอย่างต่อไปนี้

= รูปแบบ ( date (), " mmmm d, yyyy ")

ตัวอย่างนี้ใช้อาร์กิวเมนต์ที่สอง อาร์กิวเมนต์แรกคือตัววัน ()ฟังก์ชัน ซึ่งส่งกลับวันปัจจุบัน อาร์กิวเมนต์สอง ("mmmm d, yyyy"), ซึ่งถูกแยกออกจากอาร์กิวเมนต์แรก ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ระบุสตริงข้อความเพื่อแจ้งวิธีการจัดรูปแบบวันที่ส่งกลับค่าฟังก์ชันFormat โปรดสังเกตว่า สตริงข้อความต้องล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ นิพจน์นี้จะแสดงให้เห็นว่า คุณสามารถใช้ค่าที่ส่งกลับ โดยฟังก์ชันหนึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันอื่น ในกรณีนี้วัน ()ทำหน้าที่เป็นอาร์กิวเมนต์

ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันและไวยากรณ์นิพจน์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ค่าคงที่

ค่าคงที่คือรายการที่มีค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ Access กำลังทำงาน ค่าคงที่ True, False และ Null เป็นค่าที่ใช้บ่อยในนิพจน์ คุณยังสามารถกำหนดค่าคงที่ของคุณเองในโค้ด VBA ซึ่งคุณสามารถใช้ในกระบวนงาน VBA ได้ VBA คือภาษาการเขียนโปรแกรมที่ Access ใช้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ค่าคงที่ VBA ในฟังก์ชันแบบกำหนดเองซึ่งคุณใช้ในนิพจน์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น VBA มีค่าคงที่สำหรับวันของสัปดาห์ โดย vbSunday แทนวันอาทิตย์ vbMonday แทนวันจันทร์ เป็นต้น ค่าคงที่แต่ละค่าดังกล่าวจะมีค่าตัวเลขที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ค่าตัวเลขของ vbSunday คือ 1 และค่าตัวเลขของ vbMonday คือ 2 คุณไม่สามารถใช้ค่าคงที่เหล่านี้ในฟังก์ชันแบบกำหนดเองที่ถูกเรียกจากภายในนิพจน์ได้ คุณจะต้องใช้ค่าตัวเลขแทน

ค่า

คุณสามารถใช้ค่าตามจริงในนิพจน์ของคุณ เช่น ตัวเลข 1,254 หรือสตริง "ใส่หมายเลขระหว่าง 1 ถึง 10" คุณยังสามารถใช้ค่าตัวเลขซึ่งอาจเป็นชุดตัวเลข รวมทั้งเครื่องหมายและจุดทศนิยมได้ถ้าต้องการ หากไม่มีเครื่องหมาย Access จะถือว่าเป็นค่าบวก หากต้องการทำให้ค่าติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) คุณยังสามารถใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วย โดยใส่ "E" หรือ "e" และเครื่องหมายชี้กำลัง (ตัวอย่างเช่น 1.0E-6)

เมื่อคุณใช้สตริงข้อความเป็นค่าคงที่ ให้ใส่สตริงเหล่านั้นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า Access จะตีความสตริงข้อความเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ในบางกรณี Access จะใส่เครื่องหมายอัญประกาศให้คุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ข้อความในนิพจน์สำหรับกฎการตรวจสอบหรือสำหรับเกณฑ์แบบสอบถาม Access จะล้อมรอบสตริงข้อความของคุณด้วยเครื่องหมายอัญประกาศโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ข้อความ ปารีส Access จะแสดง "ปารีส" ในนิพจน์ หากคุณต้องการให้นิพจน์สร้างสตริงที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศจริงๆ คุณต้องล้อมรอบสตริงที่ซ้อนกันไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') หรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่สามชุด (") ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้เทียบเท่ากัน

ฟอร์ม ! [ติดต่อ] [เมือง]ค่าเริ่มต้น= '"ปารีส" '

ฟอร์ม ! [ติดต่อ] [เมือง]ค่าเริ่มต้น = " " "Paris" " "

เมื่อต้องการใช้ค่าวันที่/เวลา ให้ล้อมรอบค่าด้วยเครื่องหมายเลขที่ (#) ตัวอย่างเช่น #7-3-50#, #7-มี.ค.-50# และ #มี.ค.-7-2550# คือค่าวันที่/เวลาที่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อ Access พบค่าวันที่/เวลาที่ถูกต้องที่ล้อมรอบด้วยอักขระ # Access จะถือว่าค่านั้นเป็นชนิดข้อมูล Date/Time โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างนิพจน์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวอย่างนิพจน์ Access และวิธีใช้โดยทั่วไป

นิพจน์

วัตถุประสงค์

=[วันที่กำหนดส่ง]-[วันที่ส่งสินค้า]

คำนวณผลต่างระหว่างค่าวันที่ในตัวควบคุมกล่องข้อความ 2 ตัว (ชื่อว่า วันที่กำหนดส่ง และ วันที่ส่งสินค้า) บนรายงาน

Date()

ตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลตารางชนิด Date/Time ให้เป็นวันที่ปัจจุบัน

ราคาสุทธิ: CCur([รายละเอียดใบสั่งซื้อ].[ราคาต่อหน่วย]*[ปริมาณ]*(1-[ส่วนลด])/100)*100

สร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณที่ชื่อ ราคาสุทธิ ในแบบสอบถาม

Between #1/1/2550# And #31/12/2550#

ระบุเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูล Date/Time ในแบบสอบถาม

=[ฟอร์มย่อยใบสั่งซื้อ].ฟอร์ม!ผลรวมย่อยของใบสั่งซื้อ

ส่งกลับค่าของตัวควบคุม 'ผลรวมย่อยของใบสั่งซื้อ' บนฟอร์มย่อย 'ใบสั่งซื้อ' ที่อยู่บนฟอร์ม 'ใบสั่งซื้อ'

>0

ตั้งค่ากฎการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลตัวเลขในตาราง ผู้ใช้ต้องป้อนค่าที่มากกว่าศูนย์

บางนิพจน์เริ่มต้นด้วยตัวดำเนินการเท่ากับ (=) แต่บางนิพจน์ไม่ใช่ เมื่อคุณคำนวณค่าสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน คุณต้องใช้ตัวดำเนินการ = เพื่อเริ่มนิพจน์ ในกรณีอื่นๆ เช่น เมื่อคุณพิมพ์นิพจน์ในแบบสอบถามหรือในคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น หรือ กฎการตรวจสอบ ของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม คุณจะไม่ใช้ตัวดำเนินการ = เว้นแต่คุณจะเพิ่มนิพจน์ลงในเขตข้อมูลข้อความในตาราง ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณเพิ่มนิพจน์ลงในแบบสอบถาม Access จะเอาตัวดำเนินการ = ออกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×