บทนำสู่แหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวมของแหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลหลัก

แหล่งข้อมูลรอง

ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลและ XML Schema

ภาพรวมของแหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ปรากฏในฟอร์ม ว่านี่คือข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือกในกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม หรือข้อมูลที่ผู้ใช้ที่เพิ่มลงในฟอร์ม ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม แหล่งข้อมูลไว้ค่าของเขตข้อมูลและกลุ่ม ในแบบเดียวกับที่โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณประกอบด้วย และจัดระเบียบแฟ้ม เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม และกลุ่มประกอบด้วย และจัดระเบียบเขตข้อมูลเหล่านั้น ผู้ใช้ที่เพิ่มข้อมูลสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์ม และตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณกำลังออกแบบฟอร์มสำหรับรายงานค่าใช้จ่าย เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม พวกเขาสามารถใส่ชื่อของพวกเขา กลาง และนามสกุลลงในตัวควบคุมกล่องข้อความที่สามซึ่งแต่ละกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลสำหรับชื่อ เขตข้อมูลสำหรับชื่อกลาง และเขตข้อมูลสำหรับนามสกุลได้ เขตข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ในกลุ่มเรียกว่า "ชื่อ"

คุณสามารถดูและทำงานกับเขตข้อมูลและกลุ่มดังกล่าวได้ในแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์มของคุณในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

บานหน้าต่างงาน 'แหล่งข้อมูล' ใน InfoPath

1. เขตข้อมูล

2. กลุ่ม

แม้ว่าโครงสร้างของแหล่งข้อมูลตรงกับเค้าโครงของเทมเพลตของคุณฟอร์มเสมอ ความเหมือนใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มและเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตาราง ส่วน ส่วนที่ซ้ำกัน และส่วนเพิ่มเติมได้ที่ซ้ำกัน ตัวอย่าง ตารางหรือส่วนถูกผูกไว้กับกลุ่มในแหล่งข้อมูล และตัวควบคุมในตารางหรือส่วนทั้งหมดถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้น แสดงรายการค่าใช้จ่ายตารางฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายในการทำซ้ำประกอบด้วยสามคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตัวใช้เลือกวันที่วันที่ กล่องข้อความคำอธิบาย และกล่องข้อความต้นทุน ในภาพประกอบต่อไปนี้ ตัวควบคุมเหล่านี้ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลวัน คำอธิบายเขตข้อมูล และเขต ข้อมูลที่มีจำนวน ตามลำดับ ตารางเองถูกผูกไว้กับกลุ่มรายการ

ตารางเสริมแถวที่ผูกเข้ากับกลุ่มและเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล

แม่แบบฟอร์มสามารถมีแหล่งข้อมูลได้สองชนิด ได้แก่ แหล่งข้อมูลหลักแหล่งเดียว และแหล่งข้อมูลรองอย่างน้อยหนึ่งแหล่งซึ่งอาจจะมีหรือไม่ก็ได้

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลหลัก

แหล่งข้อมูลหลักมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ผู้ใช้เพิ่มเมื่อกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้พิมพ์ชื่อ ชื่อกลาง และนามสกุลของตนลงในกล่องข้อความที่ผูกเข้ากับแหล่งข้อมูลหลัก

 • ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บ ซึ่งใช้กำหนดแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์ม

ข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักคือสิ่งที่ผู้ใช้บันทึกหรือส่งเมื่อกรอกฟอร์ม เมื่อผู้ใช้บันทึกฟอร์มเพื่อที่จะได้ส่งในภายหลัง ผู้ใช้กำลังบันทึกข้อมูลลงในแหล่งข้อมูลหลัก

การสร้างแหล่งข้อมูลหลัก

เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักให้คุณโดยอัตโนมัติ แม่แบบฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดมีแหล่งข้อมูลหลักแหล่งเดียว เขตข้อมูลและกลุ่มสามารถเพิ่มลงในเขตข้อมูลหลักโดยขึ้นอยู่กับชนิดของแม่แบบฟอร์มที่คุณสร้างดังนี้

แม่แบบฟอร์มเปล่า    คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มไปที่แหล่งข้อมูลหลักโดยใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล หรือด้วยการลากตัวควบคุมจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ไปยังมุมมองในแม่แบบฟอร์ม เมื่อคุณลากตัวควบคุมไปยังมุมมอง InfoPath จะเพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มไปที่แหล่งข้อมูลหลักตามชนิดของตัวควบคุมที่คุณกำลังเพิ่มอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลากตัวควบคุมกล่องข้อความไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะเพิ่มเขตข้อมูลไปที่แหล่งข้อมูลหลัก ถ้าคุณลากตัวควบคุมส่วนการทำซ้ำไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะเพิ่มกลุ่มไปที่แหล่งข้อมูลหลัก ถ้าคุณลากตัวควบคุมตารางเสริมแถวไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะเพิ่มกลุ่มสองกลุ่มไปที่แหล่งข้อมูลหลักสำหรับตารางเสริมแถวและเพิ่มเขตข้อมูลไปที่แหล่งข้อมูลหลักสำหรับแต่ละคอลัมน์ในตาราง

แม่แบบฟอร์มที่ยึดตามเอกสาร XML    InfoPath จะเพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มที่แมปไปยังองค์ประกอบซึ่งกำหนดใน Schema หรือไปยังองค์ประกอบในเอกสาร

แม่แบบฟอร์มที่ยึดตามฐานข้อมูล Microsoft Office Access หรือฐานข้อมูล Microsoft SQL Server     InfoPath จะเพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มไปที่แหล่งข้อมูลหลัก โดยยึดตามวิธีที่ฐานข้อมูลเก็บข้อมูล

แม่แบบฟอร์มที่ยึดตามบริการบนเว็บ    InfoPath จะเพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มที่แมปไปยัง Schema ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริการบนเว็บ

ถ้าไม่มีแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น บริการบนเว็บหรือฐานข้อมูล อยู่ในแม่แบบฟอร์ม จะได้รับการอ้างถึงเป็นแหล่งข้อมูลภายนอก ฟอร์ม InfoPath จะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านั้นผ่านทางการเชื่อมต่อข้อมูล

การปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลหลัก

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มเพิ่มเติมไปที่แหล่งข้อมูลหลักได้ โดยขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลหลัก ตารางต่อไปนี้จะสรุปสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มไปที่เขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่ได้ โดยยึดตามไอคอนที่ปรากฏในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ไอคอน

สิ่งที่คุณเพิ่มได้

ไอคอนกลุ่ม

ไอคอนกลุ่ม    คุณสามารถเพิ่มกลุ่มหรือเขตข้อมูลไปยังกลุ่มนี้ได้ ไอคอนนี้จะแสดงกลุ่มที่เพิ่มไปที่แหล่งข้อมูลหลักโดยใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล หรือตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับกลุ่มนี้ที่ถูกลากจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ไปยังมุมมองในแม่แบบฟอร์มเปล่า

รูปไอคอน

ไอคอนเขตข้อมูล    คุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะเขตข้อมูลลงในเขตข้อมูลนี้เท่านั้น ไอคอนนี้จะแสดงเขตข้อมูลที่เพิ่มไปที่แหล่งข้อมูลหลักโดยใช้บานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล หรือตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับกลุ่มนี้ที่ถูกลากจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ไปยังมุมมองในแม่แบบฟอร์มเปล่า

ไอคอนกลุ่มที่ล็อก

ไอคอนกลุ่มที่ล็อก    คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในกลุ่มนี้ได้ กลุ่มนี้จะยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

ไอคอนเขตข้อมูลที่ล็อก

ไอคอนเขตข้อมูลที่ล็อก    คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในเขตข้อมูลนี้ เขตข้อมูลนี้จะยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

ถ้าคุณลากตัวควบคุมไปยังมุมมองในแม่แบบฟอร์ม และแม่แบบฟอร์มนั้นมีเขตข้อมูลและกลุ่มที่ยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูล คุณต้องผูกตัวควบคุมนั้นเข้ากับเขตข้อมูลและกลุ่มที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลหลัก InfoPath จะไม่เพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มโดยอัตโนมัติไปยังแม่แบบฟอร์มที่มีเขตข้อมูลและกลุ่มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้ของคุณกรอกฟอร์มที่ที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณแล้ว การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มต่อไปนี้สามารถมีผลให้ข้อมูลสูญหายได้ในฟอร์มเหล่านี้

 • การย้าย การลบ หรือการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 • การเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มการทำซ้ำเป็นเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ไม่ใช่เขตข้อมูลหรือกลุ่มการทำซ้ำ

 • การเปลี่ยนชนิดข้อมูล Rich Text เป็นชนิดข้อมูลอื่น

สำหรับเขตข้อมูลและกลุ่มที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติต่อไปนี้ได้

ชื่อ    ชื่อเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

ข้อกำหนดสำหรับชื่อ

 • แต่ละชื่อในแหล่งข้อมูลหลักต้องไม่ซ้ำกัน ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ชื่อเดียวกันสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มมากกว่าหนึ่งเขตหรือกลุ่ม ให้สร้างการอ้างอิงให้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มนั้นแทน เมื่อคุณสร้างการอ้างอิงให้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มหนึ่งๆ InfoPath จะสร้างเขตข้อมูลหรือกลุ่มใหม่ที่เหมือนกันซึ่งมีคุณสมบัติที่เชื่อมโยงไปยังคุณสมบัติของเขตข้อมูลหรือกลุ่มแรก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีในเขตข้อมูลหรือกลุ่มหนึ่งจะปรับปรุงเขตข้อมูลและกลุ่มการอ้างอิงอื่น กลุ่มการอ้างอิงนั้นเหมือนกับเขตข้อมูลการอ้างอิง คือมีเขตข้อมูลและกลุ่มเดียวกันและใช้คุณสมบัติเดียวกันร่วมกัน

 • ชื่อไม่สามารถมีช่องว่างได้

 • ชื่อต้องเริ่มต้นด้วยอักขระพยัญชนะหรือขีดล่าง (_) และชื่อสามารถมีได้เฉพาะอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข ขีดล่าง ยัติภังค์ (-) และมหัพภาค (.) เท่านั้น

นอกจากข้อกำหนดเหล่านั้นแล้ว คุณควรใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกลุ่มซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ถูกทำรายการ ให้ตั้งชื่อกลุ่มว่า ค่าใช้จ่ายที่ถูกทำรายการ สำหรับเขตข้อมูลในกลุ่มที่มีจำนวนค่าใช้จ่าย ให้ตั้งชื่อเขตข้อมูลว่า ค่าใช้จ่าย

ชนิด    กำหนดว่ารายการในแหล่งข้อมูลหลักเป็นเขตข้อมูลหรือกลุ่ม เขตข้อมูลจะมีค่าไม่ซ้ำกันและกลุ่มจะมีเขตข้อมูลอื่น

ชนิดเขตข้อมูลและกลุ่ม

ชนิด

ใช้เมื่อ

เขตข้อมูล (แอตทริบิวต์)

ใช้ชนิดนี้สำหรับเขตข้อมูล ถ้าสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างสามารถนำไปใช้ได้

 • เขตข้อมูลไม่สามารถมีกลุ่มหรือเขตข้อมูลอื่น

 • เขตข้อมูลต้องอยู่ในเขตข้อมูลองค์ประกอบ

 • เขตข้อมูลไม่ซ้ำกัน

 • เขตข้อมูลต้องมีค่าเสมอ

 • เขตข้อมูลเป็นชนิดข้อมูลใดๆ ที่นอกเหนือจาก Rich Text (XHTML)

 • ฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บต้องการเขตข้อมูลแอตทริบิวต์

เขตข้อมูล (องค์ประกอบ)

ใช้ชนิดนี้สำหรับเขตข้อมูล ถ้าสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างสามารถนำไปใช้ได้

 • เขตข้อมูลสามารถมีเขตข้อมูลแอตทริบิวต์อื่น

 • เขตข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

 • เขตข้อมูลซ้ำกันในกลุ่ม

 • ฐานข้อมูลหรือบริการบนเว็บต้องการเขตข้อมูลองค์ประกอบ

เขตข้อมูลองค์ประกอบสามารถเป็นชนิดข้อมูลใดๆ ก็ได้และอาจจะมีค่าเริ่มต้นหรือไม่ก็ได้

กลุ่ม

ใช้ชนิดนี้สำหรับกลุ่มที่มีเขตข้อมูลหรือกลุ่มอื่น

กลุ่ม (ตัวเลือก)

ใช้ชนิดนี้ถ้ากลุ่มสามารถมีชนิดของเขตข้อมูลหรือกลุ่มของเขตข้อมูลเดียวจากชนิดหรือกลุ่มต่างๆ

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณกำลังออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ผู้จำหน่ายในสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศและภูมิภาคในสหภาพยุโรปจะใช้ และแม่แบบฟอร์มของคุณมีกลุ่มตัวเลือกที่อยู่ กลุ่มตัวเลือกที่อยู่จะมีกลุ่มที่มีเขตข้อมูลสำหรับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือกลุ่มที่มีเขตข้อมูลสำหรับที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคในสหภาพยุโรป เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกป้อนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นได้ ตัวควบคุมที่ผูกเข้ากับเขตข้อมูลในกลุ่มที่เหมาะสมจะปรากฏอยู่ในฟอร์มนั้น

XML Schema ที่สมบูรณ์หรือเอกสาร XML

ใช้ชนิดองค์ประกอบนี้ถ้าคุณต้องการเพิ่ม XML Schema หรือเอกสาร XML เพิ่มเติมไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในแหล่งข้อมูล

ชนิดข้อมูล    กำหนดชนิดข้อมูลที่เขตข้อมูลสามารถเก็บได้

รายการของชนิดข้อมูลที่มีอยู่

ชนิดข้อมูล

ใช้เมื่อ

ข้อความ

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีตัวเลขที่ไม่มีค่าทศนิยม

Decimal

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ซึ่งมีค่าสกุลเงินหรือตัวเลขที่มีค่าทศนิยม

จริง/เท็จ

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ซึ่งมีข้อมูลที่มีเพียงหนึ่งในสองค่าเท่านั้น

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีวันที่ปฏิทิน

เวลา

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์มีเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

วันที่และเวลา

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีทั้งวันที่ปฏิทินและเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

รูปภาพหรือแฟ้มที่แนบ

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

หมายเหตุ: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Namespace ของข้อมูล    กำหนด Uniform Resource Identifier (URI) เมื่อต้องการเพิ่ม namespace สำหรับชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานสำหรับองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์เขตข้อมูลที่มีการเลือกคุณสมบัติชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองลงในเทมเพลตฟอร์ม คุณสมบัตินี้มักจะประกอบด้วยค่าที่กำหนด โดยผู้เขียนของตัวควบคุมแบบกำหนดเองที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูล

ค่าเริ่มต้น    กำหนดค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลที่มีองค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์เมื่อมีเปิดฟอร์มเป็นครั้งแรก โดยผู้ใช้ คุณยังสามารถเพิ่มสูตรเป็นค่าเริ่มต้น เช่นวันปัจจุบัน การคำนวณทางคณิตศาสตร์ หรือการอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลอื่น

การทำซ้ำ    ระบุว่า เขตข้อมูลองค์ประกอบ เขตข้อมูลแอตทริบิวต์ หรือกลุ่มสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้งในฟอร์ม รายการตัวควบคุม ส่วน ตาราง และตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่มีการเกิดซ้ำที่ซ้ำกัน หรือตารางถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน และกลุ่มที่ซ้ำกันที่เกิดซ้ำที่ซ้ำกัน

ไม่สามารถเว้นว่างได้    กำหนดว่าเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ต้องมีค่าอยู่ ถ้าไม่มีค่าอยู่ในเขตข้อมูล ตัวควบคุมที่ผูกเข้ากับเขตข้อมูลนี้จะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดง หรือในตัวควบคุมบางตัว จะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นขอบที่เป็นเส้นประสีแดง คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลรอง

แหล่งข้อมูลรองคือแหล่งข้อมูลในฟอร์มที่มีข้อมูลซึ่งได้รับการสนับสนุนผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลอื่นไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณกำลังสร้างแม่แบบฟอร์มสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายและคุณต้องการให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มยอมรับค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสกุลเงินจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เมื่อต้องการแสดงข้อมูลสกุลเงิน คุณต้องเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปที่ฐานข้อมูลนั้น จากนั้นข้อมูลสกุลเงินจะถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลรองและแสดงในตัวควบคุมกล่องรายการบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

ข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลรอง แล้วแสดงเป็นตัวเลือกในตัวควบคุม เช่น ตัวควบคุมกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลง เพื่อให้ผู้ใช้เลือกเมื่อกรอกฟอร์ม เมื่อผู้ใช้เลือกรายการในแหล่งข้อมูลรองแล้ว สิ่งที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก

แหล่งข้อมูลรองแตกต่างจากแหล่งข้อมูลหลักดังนี้

 • จะมีแหล่งข้อมูลรองในแม่แบบฟอร์มหรือไม่ก็ได้ ในขณะที่แม่แบบฟอร์มทั้งหมดต้องมีแหล่งข้อมูลหลัก

 • แม่แบบฟอร์มสามารถมีแหล่งข้อมูลรองมากกว่าหนึ่งแหล่ง แต่มีแหล่งข้อมูลหลักได้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น

 • เขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองจะยึดตามวิธีการที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลภายนอก ซึ่งจะเชื่อมต่อกับฟอร์มโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้โดยใช้ InfoPath ได้

 • แหล่งข้อมูลรองจะแตกต่างกับแหล่งข้อมูลหลัก คือ แหล่งข้อมูลรองจะไม่ถูกบันทึกพร้อมกับฟอร์ม

 • โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองจะไม่ถูกส่งเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มของคุณให้ส่งข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองไปยังบริการบนเว็บโดยใช้กฎหรือไปยังผู้รับอีเมลโดยใช้โค้ดแบบกำหนดเองได้

การสร้างแหล่งข้อมูลรอง

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกซึ่งส่งกลับข้อมูลไปยังฟอร์ม InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลรองโดยอัตโนมัติ แต่ละการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณเพิ่มไปที่แม่แบบฟอร์มของคุณจะสร้างแหล่งข้อมูลรองที่สอดคล้องกัน InfoPath จะเพิ่มเขตข้อมูลและกลุ่มไปที่แหล่งข้อมูลรอง ในวิธีเดียวกันกับที่เขตข้อมูลและกลุ่มถูกเพิ่มไปที่แหล่งข้อมูลหลัก เขตข้อมูลและกลุ่มถูกเพิ่มไปที่แหล่งข้อมูลรอง เพื่อที่จะได้แมปไปยังวิธีที่แหล่งข้อมูลภายนอกเก็บข้อมูล คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลรองไปยังสิ่งต่อไปนี้

 • บริการบนเว็บ

 • แฟ้ม XML

 • ฐานข้อมูล Microsoft Office Access หรือฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

 • รายการบนไซต์ที่ติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณและสร้างแหล่งข้อมูลรอง คุณจะเห็นเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล โดยที่แหล่งข้อมูลรองแต่ละแหล่งจะแสดงในบานหน้าต่างงานนี้พร้อมกับชื่อของการเชื่อมต่อข้อมูลที่ตามด้วย รอง ในวงเล็บ

แหล่งข้อมูลรองในบานหน้าต่างงาน 'แหล่งข้อมูล'

การปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลรอง

เนื่องจากเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองนั้นยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก คุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลรองได้ เมื่อคุณดูแหล่งข้อมูลรองในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล เขตข้อมูลดังกล่าวจะมีไอคอนเขตข้อมูลที่ล็อก ไอคอนเขตข้อมูลที่ล็อก และกลุ่มดังกล่าวต้องมีไอคอนกลุ่มที่ล็อก ไอคอนกลุ่มที่ล็อก เพื่อระบุว่าคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มเหล่านั้นได้

ด้านบนของหน้า

ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลและ XML Schema

เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์ม แหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลรองของฟอร์มจะถูกเก็บเป็นเอกสาร XML บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โครงสร้างของเอกสาร XML จะถูกกำหนดโดย XML Schema ทั้งนี้ XML Schema คือแฟ้มที่ยึดตาม XML ซึ่งกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกสาร XML ซึ่งในกรณีนี้คือฟอร์ม และข้อมูลที่องค์ประกอบสามารถมีได้

เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะสร้าง XML Schema ที่ใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างฟอร์มที่ผู้ใช้ของคุณจะกรอกโดยอัตโนมัติ โดยที่แต่ละเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลจะสอดคล้องกับองค์ประกอบใน XML Schema คุณสมบัติของแต่ละเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลจะกำหนดโครงสร้างขององค์ประกอบที่สอดคล้องกัน และข้อมูลซึ่งแต่ละองค์ประกอบสามารถมีได้ในเอกสารผลลัพธ์ XML คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ Schema ได้บนแท็บ รายละเอียด ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ซึ่งคุณสามารถเปิดได้ด้วยการคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลหรือกลุ่มในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×