บทนำสู่นิพจน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Access คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อทำงานต่างๆ ได้มากมาย เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การรวมหรือแยกข้อความ หรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บทความนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิพจน์  เช่น จะใช้นิพจน์เมื่อใด การเปรียบเทียบนิพจน์กับสูตร Microsoft Excel และส่วนประกอบของนิพจน์

ในบทความนี้

ภาพรวมของนิพจน์

ทำไมจึงต้องใช้นิพจน์

การเปรียบเทียบนิพจน์ Access และสูตร Excel

ส่วนประกอบของนิพจน์

ตัวอย่างนิพจน์

ภาพรวมของนิพจน์

นิพจน์คือการ รวมบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้: ฟังก์ชันภายใน หรือผู้ใช้กำหนดเอง ตัวระบุ ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ประเมินเป็นค่า ๆ เดียว

คอมโพเนนต์ของนิพจน์

ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสี่นี้

=Sum([ราคาซื้อ])*0.08

ในตัวอย่างนี้sum ()คือ ฟังก์ชันภายใน, [ราคาซื้อ]เป็นตัวระบุ*เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และ0.08คือค่าคง นิพจน์นี้สามารถใช้ในกล่องข้อความในส่วนท้ายของฟอร์มหรือรายงานท้ายกระดาษเพื่อคำนวณภาษีขายสำหรับกลุ่มของรายการ

นิพจน์อาจซับซ้อนหรือเรียบง่ายกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้ ตัวอย่างเช่น นิพจน์บูลีนนี้ประกอบด้วยตัวดำเนินการและค่าคงที่เท่านั้น

>0

นิพจน์นี้ส่งกลับTrueเมื่อมีการเปรียบเทียบเป็นตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 0 และส่งกลับค่าFalseเมื่อมีการเปรียบเทียบเป็นตัวเลขที่ น้อยกว่า 0 คุณสามารถใช้นิพจน์นี้ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบของเขตข้อมูลตารางหรือตัวควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่า จะใส่ค่าบวกเท่านั้น

ใน Access นิพจน์ที่ใช้ในหลายที่เพื่อทำการคำนวณ จัดการอักขระ หรือทดสอบข้อมูล ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโครทั้งหมดมีคุณสมบัติที่ยอมรับนิพจน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นิพจน์ในคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมและค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุม คุณยังสามารถใช้นิพจน์ในคุณสมบัติกฎการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลตาราง นอกจากนี้ เมื่อคุณเขียน Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) รหัส สำหรับกระบวนงานเหตุการณ์ หรือมอ คุณมักจะใช้นิพจน์ที่จะคล้ายกับที่คุณใช้ในการเข้าถึงวัตถุ เช่นตารางหรือแบบสอบถาม

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของนิพจน์ ดูส่วนประกอบของนิพจน์ในภายหลังในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เหตุใดจึงต้องใช้นิพจน์

ใน Access คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คำนวณค่าที่ไม่มีอยู่โดยตรงในข้อมูลของคุณ คุณสามารถคำนวณค่าในเขตข้อมูลในตารางและคิวรี และยังสามารถคำนวณค่าในตัวควบคุมที่อยู่บนฟอร์มหรือรายงานได้ด้วย

 • ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลตารางหรือสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน ค่าเริ่มต้นเหล่านี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน

 • สร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้อง กฎการตรวจสอบจะควบคุมว่าค่าใดที่ผู้ใช้สามารถใส่ลงในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมได้

 • ระบุเกณฑ์สำหรับคิวรี

วิธีที่ใช้กันทั่วไปวิธีหนึ่งในการใช้นิพจน์ใน Access คือการคำนวณค่าที่ไม่มีอยู่โดยตรงในข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างคอลัมน์ในตารางหรือคิวรีที่คำนวณผลรวมของรายการ แล้วใช้ค่านั้นในฟอร์มหรือรายงาน คอลัมน์ในตารางหรือคิวรีที่เป็นผลมาจากการคำนวณดังกล่าวเรียกว่าเขตข้อมูลจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้ในคิวรีจะคำนวณผลรวมของรายการโดยมีการนำส่วนลดมาใช้

ราคาสุทธิ : CCur ([รายละเอียดใบสั่งซื้อ] [ ราคาต่อหน่วย] * [ปริมาณ] *(1-[Discount])/100) * 100

นิพจน์นี้ให้แก่คอลัมน์ผลลัพธ์ หรือเขตข้อมูลจากการคำนวณ ชื่อราคาสุทธิ

คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการคำนวณหรือดำเนินการกับข้อมูลในเขตข้อมูลตารางอย่างน้อยสองเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณมีตารางจำนวนมากที่จัดเก็บชื่อและนามสกุลไว้ในเขตข้อมูลที่แยกกัน ถ้าคุณต้องการรวมชื่อและนามสกุลเหล่านั้นแล้วแสดงในเขตข้อมูลเดียว คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณไว้ในตารางหรือในคิวรีได้

เขตข้อมูลจากการคำนวณที่รวมชื่อ และนามสกุลจะมีลักษณะดังนี้: [FirstName] & "" & [LastName] ในกรณีนี้ ampersands (และ) รวมค่าในเขตข้อมูลFirstNameอักขระช่องว่าง (ช่องว่างในเครื่องหมายอัญประกาศ), และค่าในเขตข้อมูล LastName

คุณสามารถใช้นิพจน์ใน Access เพื่อให้ค่าเริ่มต้น สำหรับเขตข้อมูลในตาราง หรือตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลวันปัจจุบันจนถึงวันที่ คุณพิมพ์date ()ในกล่องคุณสมบัติค่าเริ่มต้น สำหรับเขตข้อมูลนั้น

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อตั้งค่ากฎการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กฎการตรวจสอบในตัวควบคุม หรือเขตข้อมูลจากตารางวันที่ถูกต้องที่มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับวันปัจจุบัน ในกรณี ตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติกฎการตรวจสอบ เพื่อ> = date ()

สุดท้าย คุณสามารถใช้นิพจน์เพื่อตั้งค่าเกณฑ์สำหรับคิวรีได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการดูยอดขายผลิตภัณฑ์สำหรับใบสั่งซื้อที่จัดส่งภายในช่วงเวลาหนึ่งๆ คุณสามารถใส่เกณฑ์เพื่อกำหนดช่วงวันที่ แล้ว Access จะส่งกลับเฉพาะแถวที่ตรงกับเกณฑ์นั้น ตัวอย่างเช่น นิพจน์ของคุณอาจมีลักษณะดังนี้

ระหว่าง #1/1/20 11 # และ #12/31/20 11 #

เมื่อคุณเพิ่มเกณฑ์ในคิวรีแล้วเรียกใช้ คิวรีจะส่งกลับเฉพาะค่าที่ตรงกับวันที่ที่ระบุเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

การเปรียบเทียบนิพจน์ Access และสูตร Excel

นิพจน์ Access จะคล้ายกับสูตร Excel ตรงที่ใช้องค์ประกอบที่คล้ายกันในการสร้างผลลัพธ์ ทั้งสูตร Excel และนิพจน์ Access จะมีองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ

 • ตัวระบุ    ใน Excel ตัวระบุจะมีชื่อของแต่ละเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในเวิร์กบุ๊ก เช่นA1, B3:C6หรือSheet2 C32 ใน Access ตัวระบุคือ ชื่อของเขตข้อมูลตาราง (เช่น[ติดต่อ] ! [ ชื่อ]), ตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน (เช่นฟอร์ม! [ รายการงาน] [รายละเอียด]), หรือคุณสมบัติของเขตข้อมูลเหล่านั้นหรือตัวควบคุม (เช่นฟอร์ม! [ รายการงาน] [รายละเอียด]ความ)

 • ตัวดำเนินการ    ทั้งใน Access และ Excel ตัวดำเนินจะใช้ สำหรับการเปรียบเทียบค่า หรือทำการคำนวณอย่างง่ายข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น+ (บวก) หรือ (เครื่องหมายลบ)

 • ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์    ทั้งใน Access และ Excel ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ที่ใช้ในการทำงานที่คุณไม่สามารถทำได้ โดยใช้ตัวดำเนินการเพียงลำพังนั่นคือตัวอย่าง คุณสามารถค้นหาค่าเฉลี่ยของค่าในเขตข้อมูลจากการ หรือแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณลงในรูปแบบสกุลเงินออก ตัวอย่างของฟังก์ชันเช่นSUMและฟังก์ชัน STDEV อาร์กิวเมนต์เป็นค่าที่ให้ข้อมูลไปยังฟังก์ชัน การเข้าถึงและ Excel ทั้งสองมีฟังก์ชันมากมายที่จะเลือก แต่ชื่อฟังก์ชันที่คล้ายกันในโปรแกรมแตกต่างกันในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันAVERAGEใน Excel สอดคล้องกับฟังก์ชันAVGใน Access

 • ค่าคงที่    ทั้งใน Access และ Excel ค่าคงที่คือค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่น  สตริงข้อความหรือตัวเลขที่ไม่ได้คำนวณโดยใช้นิพจน์

นิพจน์ Access จะใช้ตัวดำเนินการและค่าคงที่ที่คล้ายกับที่ใช้ในสูตร Excel แต่นิพจน์ Access จะใช้ตัวระบุและฟังก์ชันที่แตกต่างออกไป ในขณะที่คุณสามารถใช้สูตร Excel ได้เพียงที่เดียว คือในเซลล์ของเวิร์กชีต แต่คุณจะสามารถใช้นิพจน์ Access ได้หลายที่สำหรับงานต่างๆ รวมถึงงานต่อไปนี้

 • การสร้างตัวควบคุมที่มีการคำนวณบนฟอร์มและรายงาน

 • การสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณในตารางและคิวรี

 • การทำหน้าที่เป็นเกณฑ์ในคิวรี

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใส่ลงในเขตข้อมูลหรือลงในตัวควบคุมบนฟอร์ม

 • การจัดกลุ่มข้อมูลในรายงาน

คุณสามารถใช้นิพจน์ Access หรือเป็นสูตร Excel จะคำนวณตัวเลข หรือวัน / เวลาค่า โดยใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่าง การคำนวณราคารับส่วนลดสำหรับลูกค้า คุณสามารถใช้สูตรของ Excel =C2*(1-D2)หรือนิพจน์ Access = [Price]*(1-[Discount]) หน่วยได้

คุณสามารถใช้นิพจน์ Access หรือเป็นสูตร Excel เพื่อรวม แยก หรือมิฉะนั้น จัดการสตริงที่ โดยใช้ตัวดำเนินการสตริง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรวมชื่อ และนามสกุลเป็นสตริ คุณสามารถใช้สูตร Excel = D3 & "" & D4หรือนิพจน์ Access = [ชื่อ] & "" & [นามสกุล]ได้

ด้านบนของหน้า

ส่วนประกอบของนิพจน์

นิพจน์สามารถประกอบด้วยตัวระบุ ตัวดำเนินการ ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ ค่าคงที่ และค่าต่างๆ ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงส่วนประกอบดังกล่าวโดยละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างในส่วนเหล่านี้ยังมีคำอธิบายโดยย่อของไวยากรณ์ที่นิพจน์ใช้อีกด้วย

ตัวระบุ

ตัวระบุคือ ชื่อของเขตข้อมูล คุณสมบัติ หรือตัวควบคุม คุณใช้ตัวระบุในนิพจน์เพื่ออ้างถึงค่าที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล คุณสมบัติ หรือตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น พิจารณานิพจน์= [RequiredDate] - [วันที่จัดส่ง] นิพจน์นี้ลบค่าของเขตข้อมูลวันที่จัดส่งหรือตัวควบคุมจากค่าของเขตข้อมูลRequiredDateหรือตัวควบคุม ในนิพจน์นี้ ทั้งวันกำหนดส่งและทำหน้าที่เป็นตัวระบุ

ตัวดำเนินการ:

Access supports a variety of operators, including common arithmetic operators, such as +, -, * (multiply), and / (divide). You can also use comparison operators such as < (less than) or > (greater than) for comparing values, text operators such as & and + for concatenating (combining) text, logical operators such as Not and And for determining true or false values, and other operators specific to Access.

ฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายในขั้นตอนที่คุณสามารถใช้ในนิพจน์ของคุณ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสำหรับการดำเนินการ หลากหลายเช่นคำนวณค่า ข้อความและวัน และการจัดการกับการสรุปข้อมูล ตัวอย่าง ฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไปหนึ่งคือวันซึ่งส่งกลับวันปัจจุบัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDateได้หลากหลายวิธี เช่นในนิพจน์ ที่ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในตาราง ในตัวอย่างนี้ เมื่อใดก็ ตามมีบุคคลเพิ่มระเบียนใหม่ ค่าสำหรับเขตข้อมูลถูกตั้งค่าเป็นวันปัจจุบันตามค่าเริ่มต้น

ฟังก์ชันบางอย่างจำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์เป็นค่าที่ให้ข้อมูลเข้าไปยังฟังก์ชัน ถ้าฟังก์ชันจำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์มากกว่าหนึ่ง คุณแยกอาร์กิวเมนต์ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น พิจารณาฟังก์ชันวันที่ในนิพจน์ตัวอย่างต่อไปนี้:

= Format(Date(), " mmmm d, yyyy")

ตัวอย่างนี้ใช้อาร์กิวเมนต์ที่สอง อาร์กิวเมนต์แรกคือdate ()ฟังก์ชัน ซึ่งส่งกลับวันปัจจุบัน อาร์กิวเมนต์สอง ("mmmm d, yyyy"), ซึ่งถูกแยกออกจากอาร์กิวเมนต์แรก ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ระบุสตริงข้อความเพื่อแจ้งวิธีการจัดรูปแบบวันที่ส่งกลับค่าฟังก์ชันFormat โปรดสังเกตว่า สตริงข้อความต้องล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ นิพจน์นี้จะแสดงให้เห็นว่า คุณสามารถใช้ค่าที่ส่งกลับ โดยฟังก์ชันหนึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันอื่น ในกรณีนี้date ()ทำหน้าที่เป็นอาร์กิวเมนต์

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันและไวยากรณ์นิพจน์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ค่าคงที่

ค่าคงมีรายการซึ่งมีค่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่กำลังเรียกใช้การเข้าถึง ค่าคงTrue, FalseและNullมักใช้ในนิพจน์ คุณยังสามารถกำหนดค่าคงของคุณเองในโค้ด VBA ที่คุณสามารถใช้ในกระบวนงาน VBA VBA จะภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้เข้าถึง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ค่าคงที่ VBA ในฟังก์ชันแบบกำหนดเองซึ่งคุณใช้ในนิพจน์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น VBA มีค่าคงที่สำหรับวันของสัปดาห์ โดย vbSunday แทนวันอาทิตย์ vbMonday แทนวันจันทร์ และอื่นๆ เป็นต้น ค่าคงที่แต่ละค่าดังกล่าวจะมีค่าตัวเลขที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ค่าตัวเลขของ vbSunday คือ 1 และค่าตัวเลขของ vbMonday คือ 2 คุณไม่สามารถใช้ค่าคงที่เหล่านี้ในฟังก์ชันแบบกำหนดเองที่ถูกเรียกจากภายในนิพจน์ได้ คุณจะต้องใช้ค่าตัวเลขแทน

ค่า

คุณสามารถใช้ค่าตามจริงในนิพจน์ของคุณ เช่น ตัวเลข 1,254 หรือสตริง "ใส่หมายเลขระหว่าง 1 ถึง 10" คุณยังสามารถใช้ค่าตัวเลขซึ่งอาจเป็นชุดตัวเลข รวมทั้งเครื่องหมายและจุดทศนิยมได้ ถ้าต้องการ ถ้าไม่มีเครื่องหมาย Access จะถือว่าเป็นค่าบวก ถ้าต้องการทำให้ค่าติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) คุณยังสามารถใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วย โดยใส่ "E" หรือ "e" และเครื่องหมายชี้กำลัง (ตัวอย่างเช่น 1.0E-6)

เมื่อคุณใช้สตริงข้อความเป็นค่าคงที่ ให้ใส่สตริงเหล่านั้นไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า Access จะตีความสตริงข้อความเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ในบางกรณี Access จะใส่เครื่องหมายอัญประกาศให้คุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ข้อความในนิพจน์สำหรับกฎการตรวจสอบหรือสำหรับเกณฑ์แบบสอบถาม Access จะล้อมรอบสตริงข้อความของคุณด้วยเครื่องหมายอัญประกาศโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ข้อความปารีสAccess แสดง "ปารีส" ในนิพจน์ ถ้าคุณต้องการนิพจน์เพื่อสร้างเป็นสตริงที่มีจริงล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ คุณใส่สตริงที่ซ้อนกัน ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') หรือภาย ในชุดของสองสาม (") เครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้จะเทียบเท่ากัน:

ฟอร์ม [ติดต่อ] [เมือง]ค่าเริ่มต้น = '"ปารีส" '

ฟอร์ม [ติดต่อ] [เมือง]ค่าเริ่มต้น = "" "ปารีส" ""

เมื่อต้องการใช้ค่าวันที่/เวลา ให้ล้อมรอบค่าด้วยเครื่องหมายเลขที่ (#) ตัวอย่างเช่น #3-7-11#, #7-Mar-11# และ #Mar-7-2011# คือ ค่าวันที่/เวลาที่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อ Access พบค่าวันที่/เวลาที่ถูกต้องที่ล้อมรอบด้วยอักขระ # Access จะถือว่าค่านั้นเป็นชนิดข้อมูล Date/Time โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างนิพจน์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวอย่างนิพจน์ Access และวิธีใช้โดยทั่วไป

นิพจน์

วัตถุประสงค์

=[วันที่กำหนดส่ง]-[วันที่ส่งสินค้า]

คำนวณผลต่างระหว่างค่าวันที่ในตัวควบคุมกล่องข้อความ 2 ตัว (ชื่อว่าวันที่กำหนดส่งและวันที่ส่งสินค้า) บนรายงาน

Date()

ตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลตารางชนิด วันที่/เวลา ให้เป็นวันที่ปัจจุบัน

ราคาสุทธิ: CCur([รายละเอียดใบสั่งซื้อ].ราคาต่อหน่วย*[ปริมาณ]*(1-[ส่วนลด])/100)*100

สร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณชื่อ ราคาสุทธิ ในคิวรี

Between #1/1/2011# And #31/12/2011#

ระบุเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลวันที่/เวลาในคิวรี

=[ฟอร์มย่อยใบสั่งซื้อ].ฟอร์ม!ผลรวมย่อยของใบสั่งซื้อ

ส่งกลับค่าของตัวควบคุมผลรวมย่อยของใบสั่งซื้อบนฟอร์มย่อยใบสั่งซื้อที่อยู่บนฟอร์มใบสั่งซื้อ

>0

ตั้งกฎการตรวจสอบสำหรับเขตข้อมูลแบบตัวเลขในตาราง โดยผู้ใช้ต้องใส่ค่าที่มากกว่าศูนย์

นิพจน์บางอย่างเริ่มต้น ด้วยตัวดำเนินการ (=) เท่ากับ และบุคคลอื่นไม่ เมื่อคุณคำนวณค่าสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ=เพื่อเริ่มนิพจน์ ในอินสแตนซ์อื่น เช่นเมื่อคุณพิมพ์นิพจน์ ในคิวรี หรือ ในคุณสมบัติค่าเริ่มต้นหรือกฎการตรวจสอบของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม คุณไม่ได้ใช้ตัวดำเนินการ=เว้นแต่ว่าคุณกำลังเพิ่มนิพจน์เป็นเขตข้อมูล Text ในตาราง ในบางกรณีเช่นเมื่อคุณเพิ่มนิพจน์ลงในแบบสอบถาม Access เอาออกตัวดำเนินการ=โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×