บทนำสู่ตัวควบคุม

ฟอร์ม InfoPath ทั้งหมดที่ผู้ใช้กรอกจะยึดตามแม่แบบฟอร์มต้นแบบ คุณสามารถใช้ Microsoft Office InfoPath ออกแบบและประกาศแม่แบบฟอร์มแบบโต้ตอบที่ใช้งานง่าย โดยแม่แบบฟอร์มจะกำหนดว่าฟอร์มผลลัพธ์จะมีลักษณะและทำงานอย่างไรได้บ้าง

เมื่อกรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลด้วยการพิมพ์ลงในกล่องข้อความ คลิกรายการ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย และดำเนินการอื่นๆ ได้ โดยวัตถุที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วยนั้นจะเรียกว่าตัวควบคุม คุณใช้ตัวควบคุมเพื่อแสดงข้อมูลหรือตัวเลือก ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือช่วยให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของฟอร์มอ่านได้ง่ายขึ้น

นอกจากตัวควบคุมมาตรฐาน เช่น กล่องข้อความและกล่องรายการแล้ว InfoPath ยังมีตัวควบคุมใหม่ๆ มากมาย เช่น ตารางเสริมแถว กลุ่มตัวเลือก และส่วนเพิ่มเติม โดยตัวควบุคมชนิดต่างๆ เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ยืดหยุ่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้ตารางเสริมแถวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้อนเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายได้มากเท่าที่ต้องการได้

ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนลงในตัวควบคุมจะถูกเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม โดยทั่วไปแล้วคุณจะใช้บานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เพื่อแทรกตัวควบคุม แม้ว่าคุณจะแทรกตัวควบคุมได้ด้วยการลากเขตข้อมูลและกลุ่มจากบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ลงบนแม่แบบฟอร์มได้ก็ตาม

คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมได้เอง รวมถึงแบบอักษร สี และการจัดแนวข้อความภายในตัวควบคุม ค่าเริ่มต้นและชนิดข้อมูลของตัวควบคุม ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆ เช่น คำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้วางตัวชี้เมาส์บนตัวควบคุม คุณยังสามารถกำหนดลักษณะการทำงานของตัวควบคุมได้ด้วย เช่น ความสามารถในการกรองข้อมูลหรือการตอบสนองต่อกฎ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูคุณสมบัติของตัวควบคุม ให้คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม

ในบทความนี้

ตัวควบคุมและแหล่งข้อมูล

วิธีการแทรกตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม

ชนิดของตัวควบคุม

ข้อพิจารณาเรื่องความเข้ากันได้

ตัวควบคุมและแหล่งข้อมูล

ตัวควบคุมเกือบทั้งหมดบนฟอร์ม Microsoft Office InfoPath จะสัมพันธ์ หรือผูกอยู่กับแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์ม ตัวควบคุมส่วนใหญ่ รวมทั้งกล่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย และกล่องรายการ จะถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล ถ้าตัวควบคุมไม่ถูกผูกกับแหล่งข้อมูล หรือถ้าถูกผูกไว้อย่างไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ป้อนลงในตัวควบคุมนั้นจะไม่สามารถบันทึกได้อย่างเหมาะสมในแฟ้มฟอร์มต้นแบบ (.xml)

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม InfoPath คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติในทุกครั้งที่คุณแทรกตัวควบคุม หรือคุณจะผูกตัวควบคุมแต่ละตัวเข้ากับเขตข้อมูลที่มีอยู่ด้วยตนเองก็ได้

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้ออกแบบฟอร์มได้แทรกกล่องข้อความที่ชื่อว่า นามสกุล บนแม่แบบฟอร์ม กล่องข้อความถูกผูกกับเขตข้อมูล lastName ในแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์ม

Relationship between control on form template and field in data source

เมื่อกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ผู้ใช้จะป้อนนามสกุลของตนในกล่องข้อความ นามสกุล InfoPath จะบันทึกข้อมูลนั้นเป็น Extensible Markup Language (XML) ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

Data entered in the text box is saved as XML

ทั้งชนิดของตัวควบคุมและเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กับตัวควบคุมจะกำหนดชนิดของข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถป้อนลงในตัวควบคุมได้ รวมถึงวิธีป้อนข้อมูลนั้นของผู้ใช้ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่บนแม่แบบฟอร์มที่ผูกกับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเป็นวันที่ ผู้ใช้สามารถป้อนได้เฉพาะวันที่ลงในตัวควบคุมนั้น ถ้าผู้ใช้พยายามที่จะป้อนข้อมูลอื่น เช่น ชื่อหรือที่อยู่ ลงในตัวควบคุมดังกล่าว InfoPath จะแสดงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

หมายเหตุ: นอกจากแหล่งข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มของคุณแล้ว คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับเอกสาร XML ฐานข้อมูล บริการบนเว็บ ตลอดจนไลบรารีและรายการของ Microsoft Windows SharePoint Services ได้ การเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดแหล่งข้อมูลรองที่สามารถใช้เพื่อป้อนข้อมูลลงในกล่องรายการและให้ค่าสำหรับกล่องข้อความและตัวควบคุมอื่นๆ ได้

ด้านบนของหน้า

วิธีการแทรกตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม

เมื่อออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม เพื่อแทรกตัวควบคุมได้ คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแทรกตัวควบคุม ซึ่งในกรณีนี้ จะมีการสร้างเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับตัวควบคุมแต่ละตัวที่คุณเพิ่มลงไป หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเลือกที่จะผูกตัวควบคุมแต่ละตัวเข้ากับเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์มได้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มจากแหล่งข้อมูลในขณะที่คุณแทรกตัวควบคุม

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสลับระหว่างการสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติกับการผูกตัวควบคุมเข้ากับเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม

คุณยังสามารถแทรกตัวควบคุมได้ด้วยการลากเขตข้อมูลและกลุ่มจากบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล ลงบนแม่แบบฟอร์มได้ ในแต่ละครั้งที่คุณลากเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงบนแม่แบบฟอร์ม InfoPath จะแนะนำตัวควบคุมที่เหมาะสมกับเขตข้อมูลหรือกลุ่มมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลมีชนิดข้อมูลเป็นวันที่ InfoPath จะแนะนำให้ใช้ตัวใช้เลือกวันที่

ด้านบนของหน้า

ชนิดของตัวควบคุม

บานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ประกอบด้วยตัวควบคุมต่างๆ มากกว่า 30 ตัวที่คุณสามารถเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณได้ ตัวควบคุมเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มได้ตามประเภทดังต่อไปนี้

 • ตัวควบคุมมาตรฐาน

 • ตัวควบคุมการทำซ้ำและเพิ่มเติม

 • ตัวควบคุมแฟ้มและรูปภาพ

 • ตัวควบคุมขั้นสูง

 • ตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของตัวควบคุมแต่ละตัว

ตัวควบคุมมาตรฐาน

ตัวควบคุมมาตรฐานประกอบด้วยตัวควบคุมที่โดยทั่วไปแล้วคุณจะเชื่อมโยงเข้ากับการเก็บรวบรวมและแสดงข้อมูล ตัวควบคุมเหล่านี้ประกอบด้วยกล่องข้อความ กล่องรายการ กล่องกาเครื่องหมาย และปุ่ม

ตัวควบคุม

ไอคอน

คำอธิบาย

กล่องข้อความ

Button image

ตัวควบคุมที่ใช้กันมากที่สุดบนฟอร์ม ผู้ใช้สามารถป้อนข้อความที่ไม่ได้รับการจัดรูปแบบชนิดใดๆ ก็ได้ลงในกล่องข้อความ เช่น ประโยค ชื่อ ตัวเลข วันที่ และเวลา กล่องข้อความไม่สามารถมีข้อความที่จัดรูปแบบได้

กล่อง Rich Text

Button image

ตัวควบคุมที่สามารถมีข้อความที่จัดรูปแบบได้ ได้แก่ ข้อความตัวหนาและตัวเอียง ตลอดจนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีแบบอักษรแบบต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถแทรกรูป รายการ และตารางลงในกล่อง Rich Text ได้อีกด้วย

กล่องรายการแบบหล่นลง

Button Image

ตัวควบคุมที่แสดงรายการตัวเลือกในกล่องให้แก่ผู้ใช้ เมื่อต้องการเลือกข้อมูลจากรายการ ให้ผู้ใช้คลิกลูกศรเพื่อเปิดรายการตัวเลือก ตัวเลือกอาจมาจากรายการที่คุณสร้างขึ้นด้วยตนเอง จากค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม หรือจากค่าที่มาจากการเชื่อมต่อข้อมูลกับเอกสาร XML ฐานข้อมูล บริการบนเว็บ ไลบรารีหรือรายการของ Microsoft Windows SharePoint Services ได้

กล่องคำสั่งผสม

Button Image

ตัวควบคุมที่แสดงรายการตัวเลือกในกล่องให้แก่ผู้ใช้โดยผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่เหมาะสมหรือจะพิมพ์รายการด้วยตนเองก็ได้ ตัวเลือกอาจมาจากรายการที่คุณสร้างขึ้นด้วยตนเอง จากค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม หรือจากค่าที่มาจากการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเอกสาร XML ฐานข้อมูล บริการบนเว็บ ไลบรารีหรือรายการของ Microsoft Windows SharePoint Services ได้

กล่องรายการ

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่แสดงรายการตัวเลือกในกล่องให้ผู้ใช้สามารถเลือกรายการที่เหมาะสมได้ ตัวเลือกอาจมาจากรายการที่คุณสร้างขึ้นด้วยตนเอง จากค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม หรือจากค่าที่มาจากการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเอกสาร XML ฐานข้อมูล บริการบนเว็บ ไลบรารีหรือรายการของ Microsoft Windows SharePoint Services ได้

ตัวใช้เลือกวันที่

Button image

ตัวควบคุมที่มีกล่องซึ่งผู้ใช้สามารถพิมพ์วันที่ และปุ่มปฏิทินที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่ได้

กล่องกาเครื่องหมาย

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า ใช่/ไม่ใช่ หรือ จริง/เท็จ ด้วยการเพิ่มหรือเอาเครื่องหมายถูกออกจากกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก

ปุ่มตัวเลือก

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกจากชุดของตัวเลือกที่ไม่เหมือนกัน เมื่อเลือกปุ่มตัวเลือกหนึ่งในกลุ่มแล้ว ปุ่มตัวเลือกอื่นจะถูกล้างออก กลุ่มของปุ่มตัวเลือกจะถูกผูกกับเขตข้อมูลหนึ่งในแหล่งข้อมูล และปุ่มตัวเลือกแต่ละปุ่มจะบันทึกค่าที่ต่างกันในเขตข้อมูลนั้น

ปุ่ม

Button image

ตัวควบคุมที่สามารถใช้เพื่อส่งฟอร์มหรือสอบถามฐานข้อมูล และอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงปุ่มกับกฎหรือโค้ดที่กำหนดเองซึ่งจะทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนั้น

ส่วน

Button Image

ตัวควบคุมที่ใช้บรรจุตัวควบคุมอื่นๆ ส่วนสามารถประกอบด้วยตัวควบคุมใดๆ ตามรายการที่แสดงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม รวมถึงส่วนอื่นๆ ด้วย

ตัวควบคุมการทำซ้ำและเพิ่มเติม

ตัวควบคุมการทำซ้ำและเพิ่มเติมประกอบด้วยตัวควบคุมรายการ ตารางเสริมแถว ส่วนการทำซ้ำ และส่วนเพิ่มเติม ตัวควบคุมเหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถแทรกข้อมูลในรายการ แถว ชุดระเบียน และข้อมูลเพิ่มเติมขณะที่กรอกฟอร์มได้

ตัวควบคุม

ไอคอน

คำอธิบาย

ส่วนเพิ่มเติม

Button image

ตัวควบคุมที่ใช้บรรจุตัวควบคุมอื่นๆ และเป็นประโยชน์สำหรับการรวมข้อมูลพิเศษที่ไม่จำเป็นว่าผู้ใช้ทุกคนจะต้องกรอก ขณะที่กรอกฟอร์มที่มีส่วนเพิ่มเติมอยู่ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะกรอกส่วนเพิ่มเติมบนฟอร์มหรือไม่ก็ได้

ส่วนการทำซ้ำ

Button Image

ตัวควบคุมที่ใช้บรรจุตัวควบคุมอื่นๆ และเป็นประโยชน์สำหรับการแสดงข้อมูลจากระเบียน เช่น ระเบียนฐานข้อมูลพนักงาน ขณะที่กรอกฟอร์มที่มีส่วนการทำซ้ำอยู่ ผู้ใช้สามารถเพิ่มจำนวนของส่วนการทำซ้ำได้

ตารางเสริมแถว

Button image

ตัวควบคุมที่แสดงข้อมูลที่ทำซ้ำในโครงสร้างแบบตาราง แต่ละรายการจะปรากฏในแถวใหม่ในตารางเสริมแถว ขณะที่กรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบแถวในตารางเสริมแถวได้ตามความจำเป็น ตารางเสริมแถวสามารถมีตัวควบคุมอื่นๆ ได้

ตารางเสริมแถวแนวนอน

Button image

ตัวควบคุมที่แสดงข้อมูลที่ทำซ้ำในโครงสร้างแบบตาราง แต่ละรายการจะปรากฏในคอลัมน์ใหม่ในตารางเสริมแถว ขณะที่กรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในตารางเสริมแถวได้ตามความจำเป็น ตารางเสริมแถวแนวนอนสามารถมีตัวควบคุมอื่นๆ ได้

ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

Button image

ตัวควบคุมที่เป็นชุดของตัวควบคุมการทำซ้ำที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง ตัวควบคุมข้อมูลหลักจะเป็นตารางเสริมแถวเสมอ และตัวควบคุมรายละเอียดอาจเป็นตารางเสริมแถวหรือส่วนการทำซ้ำก็ได้ ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณแสดงระเบียนฐานข้อมูลพนักงานอยู่ คุณสามารถระบุได้ว่าให้มีเฉพาะชุดย่อยของข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคนเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นในตัวควบคุม จากนั้นเมื่อผู้ใช้เลือกระเบียน (แถว) ในตัวควบคุมข้อมูลหลัก ตัวควบคุมรายละเอียดก็จะสามารถแสดงข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับพนักงานคนนั้นได้

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Button image

ตัวควบคุมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในฟอร์มได้ตามความจำเป็น ตัวควบคุมรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นวิธีที่เหมาะสมในการรวมข้อความธรรมดาที่เกิดซ้ำๆ เช่น รายการการกระทำในแม่แบบฟอร์มวาระการประชุม

รายการลำดับเลข

Button image

ตัวควบคุมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลในรายการลำดับเลขในฟอร์มได้ตามความจำเป็น ตัวควบคุมรายการลำดับเลขเป็นวิธีที่เหมาะสมในการรวมข้อความธรรมดาที่เกิดซ้ำๆ และระบุลำดับการจัดเรียงบางอย่าง เช่น รายการของข้อมูลในแม่แบบฟอร์มวาระการประชุม

รายการแบบธรรมดา

Button image

ตัวควบคุมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลในรายการในฟอร์มได้ตามความจำเป็น ตัวควบคุมรายการแบบธรรมดาเป็นวิธีที่เหมาะสมในการรวมข้อความธรรมดาที่เกิดซ้ำๆ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในแม่แบบฟอร์มการเรียกประชุม

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

Button image

ตัวควบคุมที่แสดงรายการตัวเลือกที่ปรากฏเป็นรายการกล่องกาเครื่องหมายที่เลื่อนได้ให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายได้มากเท่าที่ต้องการ และอาจสามารถเพิ่มรายการที่กำหนดเองได้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแม่แบบฟอร์มนั้นได้รับการออกแบบมาอย่างไร

ตัวควบคุมแฟ้มและรูปภาพ

คุณสามารถออกแบบแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถแทรกแฟ้มที่แนบมาหรือรูปภาพขณะกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์ม InfoPath บนแท็บเล็ตพีซีจะได้รับประโยชน์จากตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึกพิเศษที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและบันทึกรูปวาดด้วยหมึกได้

ตัวควบคุม

ไอคอน

คำอธิบาย

แฟ้มที่แนบมา

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแนบแฟ้มไปกับฟอร์มของตนได้ ตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาแต่ละตัวจะอนุญาตให้แนบแฟ้มได้เพียงแฟ้มเดียว และคุณสามารถจำกัดชนิดแฟ้มได้ถ้าจำเป็น ถ้าผู้ใช้ของคุณต้องการแนบแฟ้มหลายแฟ้ม คุณสามารถแทรกตัวควบคุมแฟ้มที่แนบมาไว้ภายในตัวควบคุมการทำซ้ำได้

รูปภาพ

Button image

ตัวควบคุมที่สามารถรวมไว้บนแม่แบบฟอร์มเป็นองค์ประกอบคงที่ได้ เช่น ชื่อเรื่องหรือพื้นหลัง หรืออาจทำให้ผู้ใช้สามารถแทรกรูปภาพเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มได้ ตัวควบคุมรูปภาพสามารถเก็บรูปบนฟอร์มได้เลยหรือจะให้เก็บที่อยู่ (Uniform Resource Locator (URL)) ซึ่งชี้ไปยังตำแหน่งที่เก็บรูปภาพก็ได้

รูปภาพแบบหมึก

Button image

ตัวควบคุมที่ทำให้ผู้ใช้ที่มีแท็บเล็ตพีซีสามารถเพิ่มรูปวาดด้วยหมึกลงในฟอร์มของตนได้ อาจจะเพิ่มไว้ในตัวควบคุมหรือซ้อนบนรูปภาพพื้นหลังก็ได้

ตัวควบคุมขั้นสูง

ตัวควบคุมขั้นสูงเป็นตัวควบคุมที่อาจถูกใช้งานไม่บ่อยเท่าตัวควบคุมมาตรฐานหรือใช้เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น

ตัวควบคุม

ไอคอน

คำอธิบาย

การเชื่อมโยงหลายมิติ

รูปปุ่ม

ตัวควบคุมที่สามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงไปยัง URL ตัวอย่างเช่น แม่แบบฟอร์มที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้าที่สามารถรวมการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บเพจข้อมูลสินค้าได้ ตัวควบคุมการเชื่อมโยงหลายมิติสามารถชี้ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดๆ บนอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ตได้

กล่องนิพจน์

Button image

ตัวควบคุมข้อความแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถใช้กล่องนิพจน์เพื่อแสดงข้อความแบบอ่านอย่างเดียว แสดงค่าของตัวควบคุมอื่นบนฟอร์ม หรือสร้างสูตรโดยใช้นิพจน์ XML Path Language (XPath) ได้

ป้ายชื่อแนวตั้ง

Button image

ป้ายชื่อข้อความแบบอ่านอย่างเดียวที่ปรากฏขึ้นโดยทำมุม 90 องศาบนแม่แบบฟอร์มของคุณ ป้ายชื่อแนวตั้งมักจะใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในตารางเสริมแถว

ขอบเขตการเลื่อน

Button image

ตัวควบคุมที่มีตัวควบคุมอื่นๆ รักษาขนาดให้คงที่ และมีแถบเลื่อนที่ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูข้อมูลที่อยู่นอกมุมมองได้ ขอบเขตการเลื่อนมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อส่วนหนึ่งของฟอร์มมีข้อมูลจำนวนมาก และผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดูข้อมูลเหล่านั้นพร้อมกันทั้งหมด

ขอบเขตแนวนอน

Button Image

ตัวควบคุมที่มีตัวควบคุมอื่นๆ และสามารถใช้เพื่อวางตัวควบคุมอื่นแบบเคียงข้างกันบนแม่แบบฟอร์มได้

กลุ่มตัวเลือก

Button image

ตัวควบคุมที่มีส่วนตัวเลือกอย่างน้อยสองส่วนที่มีตัวควบคุมอื่นๆ ตามลำดับ แต่ละส่วนตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือกจะทำหน้าที่เป็นตัวเลือกหนึ่งในชุดตัวเลือกที่ให้เลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ขณะที่กรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถแทนที่ส่วนตัวเลือกเริ่มต้นด้วยส่วนตัวเลือกอื่นได้ ตัวอย่างเช่น บนแม่แบบฟอร์มสมัครงาน คุณสามารถใช้กลุ่มตัวเลือกเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงได้

กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ

Button image

ตัวควบคุมที่แสดงส่วนตัวเลือกอย่างน้อยสองส่วนในโครงสร้างการทำซ้ำ ขณะที่กรอกฟอร์ม ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ หรือแทนที่กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น บนแม่แบบฟอร์มข้อมูลพนักงาน คุณสามารถใช้กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนที่ติดต่อฉุกเฉินหลายรายการได้ สำหรับที่ติดต่อแต่ละแห่ง ผู้ใช้สามารถแทนที่ข้อมูลที่อยู่ที่บ้านด้วยข้อมูลที่อยู่ของที่ทำงานได้

ส่วนตัวเลือก

Button image

ตัวควบคุมที่มีตัวควบคุมอื่นๆ และควรปรากฏขึ้นภายในกลุ่มตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำเสมอ ส่วนตัวเลือกนั้นเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องเพิ่มตัวเลือกให้กับกลุ่มตัวเลือกที่มีอยู่แล้ว ถ้าคุณแทรกส่วนตัวเลือกในตำแหน่งใดก็ตามนอกกลุ่มตัวเลือก InfoPath จะแทรกส่วนตัวเลือกภายในกลุ่มตัวเลือกใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำ

Button image

ตัวควบคุมที่มีตัวควบคุมอื่นๆ และสามารถถูกแทรกไว้ภายในตัวควบคุมเองได้ คุณสามารถใช้ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำเพื่อสร้างเนื้อหาแบบลำดับชั้นได้ เช่น เค้าร่าง

ตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อสร้างตัวควบคุมที่กำหนดเองได้ รวมถึงตัวควบคุม ActiveX ของ Microsoft และส่วนประกอบแม่แบบที่พร้อมใช้งานใน InfoPath ตัวควบคุมที่กำหนดเองเป็นตัวควบคุมที่ไม่ได้รวมอยู่ใน InfoPath ตามค่าเริ่มต้น

ตัวควบคุม

คำอธิบาย

ส่วนประกอบแม่แบบ

ชุดตัวควบคุมที่กำหนดเองซึ่งประกอบด้วยเค้าโครง การตั้งค่าคุณสมบัติ และลักษณะการทำงานบางอย่างของตัวควบคุม ซึ่งสามารถถูกบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ใหม่ในแม่แบบฟอร์มทั้งหลายได้ หลังจากที่สร้างส่วนประกอบแม่แบบขึ้นมาแล้ว คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อนำเข้าส่วนประกอบแม่แบบมาไว้ในโหมดออกแบบ เพื่อที่คุณจะได้สามารถใช้ส่วนประกอบแม่แบบนั้นในแม่แบบฟอร์มของคุณได้

ตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุมที่ไม่รวมอยู่ใน InfoPath แต่สามารถเพิ่มลงในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ได้ คุณสามารถเลือกได้จากตัวควบคุม ActiveX ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว หรือคุณจะใช้ตัวควบคุมที่กำหนดเองซึ่งคุณได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยเฉพาะก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพัฒนาแม่แบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตั้งค่าทางการเงิน คุณก็สามารถพัฒนาตัวควบคุม ActiveX เพื่อให้แสดงข้อมูลรายการซื้อขายหุ้นครั้งล่าสุดบนแม่แบบฟอร์มได้ หลังจากที่สร้างหรือระบุตัวควบคุม ActiveX แล้ว คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อนำเข้าตัวควบคุมมาไว้ในโหมดออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ตัวควบคุมนั้นในแม่แบบฟอร์มของคุณได้

ด้านบนของหน้า

ข้อพิจารณาเรื่องความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะเพื่อออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ใช้งานได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อแม่แบบฟอร์มที่ใช้ได้กับเบราว์เซอร์ได้ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ InfoPath Forms Services แม่แบบฟอร์มที่ทำงานกับเบราว์เซอร์ได้ เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มที่ทำงานกับเบราว์เซอร์ได้ ตัวควบคุมบางอย่างจะใช้ไม่ได้ในบานหน้าต่างงาน Controls เนื่องจากไม่สามารถแสดงผลในเว็บเบราว์เซอร์ได้ ตัวควบคุมต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

 • กล่องคำสั่งผสม

 • กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

 • ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด

 • ตัวควบคุมรายการแบบธรรมดา รายการลำดับเลข และรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 • ตัวควบคุมรูปภาพและรูปภาพแบบหมึก

 • ตัวควบคุมรูปภาพแบบหมึก

 • ป้ายชื่อแนวตั้ง

 • ขอบเขตการเลื่อน

 • ขอบเขตแนวนอน

 • ตารางเสริมแถวแนวนอน

 • ตัวควบคุมกลุ่มตัวเลือก กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ และส่วนตัวเลือก

 • ส่วนการทำซ้ำแบบเรียกใช้ซ้ำ

 • ตัวควบคุม ActiveX

คุณยังสามารถเลือกที่จะออกแบบส่วนประกอบเทมเพลตและแม่แบบฟอร์มของ Microsoft Office InfoPath 2007 ที่เข้ากันได้กับ Microsoft Office InfoPath 2003 ได้ด้วย ในส่วนประกอบแม่แบบ ตัวควบคุม ActiveX ไม่ได้รับการสนับสนุนและด้วยเหตุนี้จึงถูกซ่อนไว้ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า กล่องคำสั่งผสม และกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการจะไม่ได้รับการสนับสนุน เมื่อผู้ใช้เปิดแม่แบบฟอร์มใน InfoPath 2003 กล่องคำสั่งผสมจะปรากฏขึ้นเป็นกล่องรายการแบบหล่นลง และกล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการจะปรากฏเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×