บทนำสู่ตัวควบคุม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายถึงตัวควบคุมชนิดต่างๆ ที่พร้อมใช้งานใน Access และแสดงให้เห็นวิธีการเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์มและรายงาน ตัวควบคุมคือส่วนของฟอร์มหรือรายงานที่คุณใช้เพื่อใส่ แก้ไข หรือแสดงข้อมูล ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความเป็นตัวควบคุมที่นิยมใช้แสดงข้อมูลบนรายงาน หรือใช้สำหรับใส่และแสดงข้อมูลบนฟอร์ม ตัวควบคุมที่ได้รับความนิยมอื่นๆ ได้แก่ ปุ่มคำสั่ง กล่องกาเครื่องหมาย และกล่องคำสั่งผสม (รายการแบบหล่นลง)

ในบทความนี้

ทำความเข้าใจตัวควบคุม

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเค้าโครง

การทำความเข้าใจกับตัวควบคุม

ตัวควบคุมช่วยให้คุณสามารถดูและทำงานกับข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลของคุณได้ ตัวควบคุมที่ใช้บ่อยที่สุดคือกล่องข้อความ แต่ยังมีตัวควบคุมอื่นๆ อีกได้แก่ ปุ่มคำสั่ง ป้ายชื่อ กล่องกาเครื่องหมาย และตัวควบคุมฟอร์มย่อย/รายงานย่อย

ตัวควบคุมสามารถถูกผูกไว้ ไม่ถูกผูกไว้ หรือถูกคำนวณได้ดังนี้

 • ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้    ตัวควบคุมที่มีแหล่งข้อมูลเป็นเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถามจะเรียกว่า ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ คุณใช้ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้เพื่อแสดงค่าที่มาจากเขตข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ ค่าสามารถเป็นข้อความ วันที่ ตัวเลข ค่าใช่/ไม่ใช่ รูปภาพ หรือกราฟ ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความที่แสดงนามสกุลของพนักงานอาจได้รับข้อมูลนี้จากเขตข้อมูลนามสกุลในตารางพนักงาน

 • ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้    ตัวควบคุมที่ไม่มีแหล่งข้อมูล (เช่น เขตข้อมูลหรือนิพจน์) จะเรียกว่า ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ คุณใช้ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้เพื่อแสดงข้อมูล รูปภาพ เส้น หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวอย่างเช่น ป้ายชื่อที่แสดงชื่อเรื่องของฟอร์มคือตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้

 • ตัวควบคุมที่มีการคำนวณ    ตัวควบคุมที่มีแหล่งข้อมูลเป็นนิพจน์แทนที่จะเป็นเขตข้อมูล เรียกว่าตัวควบคุมที่มีการคำนวณ คุณสามารถระบุค่าที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลในตัวควบคุมได้ด้วยการกำหนด นิพจน์ ทั้งนี้ นิพจน์อาจเป็นการรวมกันของตัวดำเนินการ (เช่น = และ + ) ชื่อตัวควบคุม ชื่อเขตข้อมูล ฟังก์ชันที่ส่งกลับค่าเดี่ยว และค่าคงที่ ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้จะคำนวณราคาของรายการที่มีส่วนลด 25 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการคูณค่านั้นในเขตข้อมูล Unit Price ด้วยค่าคงที่ (0.75)

= [ราคาต่อหน่วย] * 0.75

นิพจน์สามารถใช้ข้อมูลจากเขตข้อมูลในฟอร์ม หรือตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบของรายงาน หรือข้อมูลจากตัวควบคุมอื่นบนฟอร์มหรือรายงาน

หมายเหตุ: นอกจากนี้ ยังสามารถทำการคำนวณในตารางด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลจากการคำนวณ หรือในแบบสอบถามด้วยการใส่นิพจน์ในแถวเขตข้อมูลของตารางแบบสอบถามได้ จากนั้นคุณสามารถผูกฟอร์มและรายงานเข้ากับตารางหรือแบบสอบถามเหล่านั้น และการคำนวณจะปรากฏบนฟอร์มหรือรายงานโดยไม่จำเป็นต้องสร้างตัวควบคุมที่มีการคำนวณ

เมื่อคุณสร้างฟอร์มหรือรายงาน การเพิ่มและจัดเรียงตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ทั้งหมดก่อนอาจเป็นการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตัวควบคุมเหล่านั้นเป็นตัวควบคุมส่วนใหญ่บนวัตถุ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้และตัวควบคุมที่มีการคำนวณเพื่อทำให้การออกแบบเสร็จสมบูรณ์ได้ โดยใช้เครื่องมือในกลุ่ม ตัวควบคุม บนแท็บ ออกแบบ ในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ

คุณผูกตัวควบคุมเข้ากับเขตข้อมูลได้ด้วยการระบุเขตข้อมูลที่ตัวควบคุมจะรับข้อมูลมา คุณสามารถสร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกเข้ากับเขตข้อมูลที่เลือกได้ด้วยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล มายังฟอร์มหรือรายงาน บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล จะแสดงเขตข้อมูลของตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบของฟอร์ม เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้เปิดวัตถุในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล Access จะเพิ่มตัวควบคุมชนิดที่เหมาะสมสำหรับเขตข้อมูลนั้นลงในวัตถุ

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถผูกเขตข้อมูลเข้ากับตัวควบคุมด้วยการพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลนั้นลงในตัวควบคุมเอง (ถ้าวัตถุนั้นเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ) หรือในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ในแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุม แผ่นคุณสมบัติจะกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของตัวควบคุม เช่น ชื่อ แหล่งที่มาของข้อมูล และรูปแบบ เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4

การใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ เนื่องจากเหตุผลสองประการต่อไปนี้

 • Access จะใส่ชื่อของเขตข้อมูลนั้นลงในป้ายชื่อที่แนบมาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ (หรือป้ายคำอธิบายที่กำหนดไว้สำหรับเขตข้อมูลนั้นในตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบ) ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องพิมพ์ป้ายชื่อของตัวควบคุมด้วยตนเอง

 • Access จะตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ มากมายของตัวควบคุมให้เป็นค่าที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบโดยอัตโนมัติ (เช่น คุณสมบัติ รูปแบบตำแหน่งทศนิยม และ รูปแบบการป้อนข้อมูล)

ถ้าคุณสร้างตัวควบคุมที่ไม่ได้ผูกไว้แล้ว และต้องการผูกตัวควบคุมนั้นไว้กับเขตข้อมูล ให้ตั้งค่าในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของตัวควบคุมเป็นชื่อของเขตข้อมูล สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้กด F1 ในขณะที่เคอร์เซอร์อยู่ในรายการแบบหล่นลงของคุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจกับเค้าโครง

เค้าโครงคือ เส้นบอกแนวที่จะจัดแนวตัวควบคุมของคุณในแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อให้ฟอร์มของคุณมีลักษณะที่ปรากฏเป็นรูปแบบเดียวกัน คุณอาจนึกถึงเค้าโครงว่าเป็นตารางซึ่งแต่ละเซลล์ของตารางเป็นเซลล์ที่ว่างเปล่าหรือมีตัวควบคุมเดียว กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นวิธีการเพิ่ม เอาออก หรือจัดเรียงตัวควบคุมในเค้าโครงต่างๆ ใหม่

หมายเหตุ: เค้าโครงเป็นทางเลือกถ้าคุณต้องการสร้างฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปที่สามารถเปิดได้โดยใช้ Access เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณวางแผนที่จะประกาศฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint และใช้ฐานข้อมูลนั้นในเบราว์เซอร์ คุณต้องใช้เค้าโครงบนฟอร์มและรายงานทั้งหมดที่ต้องการใช้ในเบราว์เซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บ โปรดดูบทความ สร้างฐานข้อมูลเพื่อแชร์บนเว็บ

เค้าโครงสามารถกำหนดค่าหลากหลาย แต่มีการกำหนดค่าโดยปกติแล้วในแบบตารางหรือรูปแบบเรียงซ้อน ภายในรูปแบบสองหลัก คุณสามารถแยก หรือผสานเซลล์เมื่อต้องการกำหนดเค้าโครงให้เหมาะกับตัวควบคุมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนการผสานหรือแยกเซลล์ในเค้าโครง

 • ในเค้าโครงตัวควบคุมแบบตาราง ตัวควบคุมจะถูกจัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์ในลักษณะเดียวกับกระดาษคำนวณ โดยมีป้ายชื่ออยู่ตลอดแนวด้านบน ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  เค้าโครงแบบตารางบนรายงาน

  เค้าโครงตัวควบคุมแบบตารางจะครอบคลุมสองส่วนของฟอร์มหรือรายงานเสมอ ไม่ว่าตัวควบคุมจะอยู่ในส่วนใดก็ตาม ป้ายชื่อจะอยู่ในส่วนด้านบน

 • ในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ตัวควบคุมจะถูกจัดเรียงในแนวตั้งแบบเดียวกับที่คุณอาจเห็นในรูปแบบกระดาษ โดยมีป้ายชื่ออยู่ทางซ้ายของตัวควบคุมแต่ละตัว ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  เค้าโครงแบบเรียงซ้อนบนฟอร์ม

  เค้าโครงแบบเรียงซ้อนจะอยู่ภายในส่วนเดียวบนฟอร์มหรือรายงานเสมอ

Access จะสร้างเค้าโครงแบบตารางโดยอัตโนมัติในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณสร้างรายงานใหม่ด้วยการคลิก รายงาน ในกลุ่ม รายงาน บนแท็บ สร้าง

 • คุณสร้างรายงานใหม่ด้วยการคลิก รายงานเปล่า ในกลุ่ม รายงาน บนแท็บ สร้าง แล้วลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังรายงาน

Access จะสร้างเค้าโครงแบบเรียงซ้อนโดยอัตโนมัติในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณสร้างฟอร์มใหม่ด้วยการคลิก ฟอร์ม ในกลุ่ม ฟอร์ม บนแท็บ สร้าง

 • คุณสร้างฟอร์มใหม่ด้วยการคลิก ฟอร์มเปล่า ในกลุ่ม ฟอร์ม บนแท็บ สร้าง แล้วลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังฟอร์มนั้น

ในส่วนนี้

สร้างเค้าโครงใหม่

สลับ จากตารางแบบเรียงซ้อน หรือเค้าโครงแบบเรียงซ้อนกับตาราง

แยกเค้าโครงเดียวเป็นเค้าโครงที่สอง

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในเค้าโครง

เอาแถวหรือคอลัมน์จากเค้าโครง

ผสานหรือแยกเซลล์ในเค้าโครง

จัดเรียงตัวควบคุมในเค้าโครง

เพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครง

เอาตัวควบคุมจากเค้าโครง

การสร้างเค้าโครงใหม่

บนวัตถุฟอร์มหรือรายงานที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างเค้าโครงตัวควบคุมใหม่ได้โดยทำดังนี้

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มลงในเค้าโครง

 2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมอื่นๆ ลงในเค้าโครงเดียวกัน ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ และเลือกตัวควบคุมเหล่านั้น

 3. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แบบตาราง หรือ แบบเรียงซ้อน

Access จะสร้างเค้าโครงและเพิ่มตัวควบคุมที่เลือกลงในเค้าโครงนั้น

ส่วนบน

การสลับเค้าโครงจากแบบตารางไปเป็นแบบเรียงซ้อน หรือจากแบบเรียงซ้อนไปเป็นแบบตาราง

เมื่อต้องการสลับเค้าโครงทั้งหมดจากเค้าโครงชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง ให้ทำดังนี้

 • เลือกเซลล์ในเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยน

 • บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก เลือกเค้าโครง

 • บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิกชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการ (แบบตาราง หรือ แบบเรียงซ้อน)

Access จะจัดเรียงตัวควบคุมให้ใหม่เป็นชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการ

ส่วนบน

การแยกเค้าโครงหนึ่งออกเป็นสองเค้าโครง

คุณสามารถแยกเค้าโครงตัวควบคุมออกเป็นสองเค้าโครงได้โดยทำดังนี้

 1. กดแป้น SHIFT ค้างไว้และคลิกเซลล์ที่คุณต้องการย้ายไปยังเค้าโครงใหม่

 2. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิกชนิดเค้าโครงที่คุณต้องการสำหรับเค้าโครงใหม่ แบบตาราง หรือ แบบเรียงซ้อน)

Access จะสร้างเค้าโครงตัวควบคุมใหม่และเพิ่มตัวควบคุมที่เลือกไว้ลงในเค้าโครงนั้น

หมายเหตุ: เค้าโครงดั้งเดิมอาจมีแถวหรือคอลัมน์ที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นผลมาจากการแยกเค้าโครง เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ในแถวหรือคอลัมน์นั้นๆ แล้วคลิก ลบแถว หรือ ลบคอลัมน์

ส่วนบน

การเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในเค้าโครง

 1. เลือกเซลล์ที่อยู่ติดกับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่

 2. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านบน หรือ แทรกด้านล่าง เพื่อแทรกแถวใหม่ด้านบนหรือด้านล่างแถวปัจจุบัน คลิก แทรกด้านซ้าย หรือ แทรกด้านขวา เพื่อแทรกคอลัมน์ใหม่ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบัน

Access จะเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่ลงในเค้าโครง

ส่วนบน

การเอาแถวหรือคอลัมน์ออกจากเค้าโครง

 1. เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก เลือกคอลัมน์ หรือ เลือกแถว เพื่อเลือกคอลัมน์หรือแถว

 3. กดแป้น DELETE

Access จะลบแถวหรือคอลัมน์ออกจากเค้าโครง

ส่วนบน

การแยกหรือผสานเซลล์ในเค้าโครง

เช่นเดียวกับตารางในเอกสารการประมวลผลคำ เค้าโครงประกอบด้วยเซลล์ที่ถูกจัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์ แต่ละเซลล์สามารถมีตัวควบคุมได้หนึ่งตัว เช่น กล่องข้อความ ป้ายชื่อ หรือปุ่มคำสั่ง คุณสามารถแยกเซลล์หนึ่งเซลล์ในแนวนอนหรือแนวตั้งเพื่อสร้างสองเซลล์ หรือคุณสามารถผสานหลายเซลล์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเซลล์ขนาดใหญ่หนึ่งเซลล์ที่ครอบคลุมหลายแถวหรือหลายคอลัมน์ในเค้าโครง แม้ว่าเซลล์จะครอบคลุมหลายแถวหรือหลายคอลัมน์ แต่เซลล์ยังคงมีตัวควบคุมได้เพียงตัวเดียว

การแยกเซลล์

เมื่อคุณแยกเซลล์ในแนวตั้ง คุณจะสร้างแถวใหม่ในโครงสร้างของเค้าโครง ถ้ามีเซลล์อื่นอยู่บนแถวเดียวกับเซลล์ที่คุณแยก เซลล์เหล่านั้นจะยังคงมีขนาดเท่ากัน (เซลล์เหล่านั้นจะขยายแถวต้นแบบสองแถวที่เป็นผลมาจากการดำเนินการแยก) และเมื่อคุณแยกเซลล์ในแนวนอน คุณจะสร้างคอลัมน์ใหม่ในโครงสร้างของเค้าโครง ถ้ามีเซลล์อื่นในคอลัมน์เดียวกับเซลล์ที่คุณแยก เซลล์เหล่านั้นจะยังคงมีขนาดเท่ากัน (เซลล์เหล่านั้นจะขยายต้นแบบสองแถวที่เป็นผลมาจากการดำเนินการแยก)

การผสานเซลล์

หมายเหตุ: คุณสามารถผสานเซลล์ว่างเข้าด้วยกัน หรือสามารถผสานเซลล์หนึ่งเซลล์ที่มีตัวควบคุมเข้ากับเซลล์ว่างอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถผสานเซลล์ที่มีตัวควบคุมหลายตัวได้ เนื่องจากแต่ละเซลล์สามารถมีตัวควบคุมได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น

 1. เลือกเซลล์แรกที่คุณต้องการผสาน

 2. กดแป้น SHIFT ค้างไว้และเลือกเซลล์อื่นๆ ที่คุณต้องการผสาน

 3. บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม ผสาน / แยก ให้คลิก ผสาน

หมายเหตุ: ขณะที่คุณแยกและผสานเซลล์ในเค้าโครง โครงสร้างของแถวและคอลัมน์ต้นแบบอาจซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับขนาดเฉพาะเซลล์ที่คุณต้องการ ขอแนะนำให้คุณปรับความสูงของแถวและขนาดคอลัมน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อน แล้วจึงแยกและผสานเซลล์เพื่อสร้างเค้าโครงที่คุณต้องการ

ส่วนบน

การจัดเรียงตัวควบคุมในเค้าโครงใหม่

คุณสามารถย้ายตัวควบคุมภายในเค้าโครงหรือระหว่างเค้าโครงได้ โดยการลากตัวควบคุมนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ ขณะที่คุณลากตัวควบคุม แถบแนวนอนหรือแนวตั้งจะแสดงตำแหน่งที่จะวางตัวควบคุมนั้นเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ ถ้าคุณลากตัวควบคุมไปไว้เหนือเซลล์ว่าง Access จะเน้นเซลล์นั้นทั้งเซลล์เพื่อระบุตำแหน่งที่จะวางตัวควบคุม

คุณสามารถย้ายตัวควบคุมในเค้าโครง ด้วยการเลือก กดค้างแป้น ALT แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายตัวควบคุม

ถ้าคุณใช้ ALT + ลูกศรคีย์ผสมเพื่อย้ายตัวควบคุมไปทางซ้ายหรือขวา และย้ายนอกขอบเขตของเค้าโครง Access เพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในเค้าโครงตามที่ต้องการให้เหมาะสมกับการย้าย คอลัมน์ใหม่เหล่านี้จะยังคงอยู่แม้ว่าคุณย้ายตัวควบคุมกลับไปยังตำแหน่งเดิม และอาจมีซึ่งส่งผลต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของ widening รายงานเพื่อที่จะขยายไปยังหน้าอื่น บนรายงาน ซึ่งสามารถทำให้หน้าเปล่าเพื่อพิมพ์ ได้เนื่องจากความกว้างของวัตถุรายงานเพิ่มเติม เมื่อต้องการลบคอลัมน์ว่างในเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง เลือกเซลล์ในคอลัมน์นั้น นั้นแล้ว กดแป้น DELETE เมื่อเค้าโครงไม่ตัดขอบหน้า Access ปรับรายงานลงไปยังความกว้างของหน้าต้นฉบับโดยอัตโนมัติ

ส่วนบน

การเพิ่มตัวควบคุมลงในเค้าโครง

เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล เพื่อควบคุมเค้าโครงที่มีอยู่แล้ว   

 • ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังเค้าโครง แถบแนวนอนหรือแนวตั้งจะแสดงตำแหน่งที่จะวางเขตข้อมูลเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ ถ้าคุณลากเขตข้อมูลไปไว้เหนือเซลล์ว่าง Access จะเน้นเซลล์นั้นทั้งเซลล์เพื่อระบุตำแหน่งที่จะวางเขตข้อมูล

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมที่มีอยู่ลงในเค้าโครงที่มีตัวควบคุมที่มีอยู่   

 1. ในมุมมองเค้าโครง ให้เลือกตัวควบคุมแรกที่คุณต้องการเพิ่มลงในเค้าโครงตัวควบคุม

 2. ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมอื่นลงในเค้าโครงเดียวกัน ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้และเลือกตัวควบคุมเหล่านั้น คุณสามารถเลือกตัวควบคุมที่อยู่ในเค้าโครงตัวควบคุมอื่นได้

 3. ลากเขตข้อมูลที่เลือกไปยังเค้าโครง แถบแนวนอนหรือแนวตั้งจะแสดงตำแหน่งที่เขตข้อมูลจะถูกวางเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

ส่วนบน

การเอาตัวควบคุมออกจากเค้าโครง

การเอาตัวควบคุมออกจากเค้าโครงช่วยให้คุณสามารถวางตัวควบคุมไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนฟอร์มหรือรายงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการวางตำแหน่งของตัวควบคุมอื่นๆ

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ฟอร์มหรือรายงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ตัวควบคุมทั้งหมดของฟอร์มหรือรายงานนั้นจะต้องอยู่ในเค้าโครง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเอาออกจากเค้าโครง รวมทั้งป้ายชื่อใดๆ เมื่อต้องการเลือกหลายเซลล์ ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกเซลล์ที่คุณต้องการเอาออก เมื่อต้องการเลือกเซลล์ทั้งหมดในเค้าโครง บนแท็บ จัดเรียง ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก เลือกเค้าโครง

 3. คลิกขวาที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่เลือกไว้ ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วคลิก เอาเค้าโครงออก

  Access จะเอาเซลล์ที่เลือกออกจากเค้าโครง

 4. ถ้าคุณปล่อยตัวควบคุมบางตัวทิ้งไว้ในเค้าโครง ขณะนี้ตัวควบคุมเหล่านั้นจะเหลื่อมกับตัวควบคุมที่คุณเอาออกไปแล้ว ขณะที่ตัวควบคุมยังคงถูกเลือกอยู่ ให้ลากตัวควบคุมที่เลือกออกไปจากเค้าโครง โดยระวังอย่าวางตัวควบคุมกลับลงไปในเค้าโครง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×