บทนำสู่การคำนวณข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันในรายการหรือไลบรารีและสูตรเพื่อคำนวณข้อมูลได้หลากหลายวิธี คุณสามารถสร้างสูตรที่มีข้อมูลจากคอลัมน์อื่น แล้วทำฟังก์ชั่นเพื่อคำนวณวันและเวลา เพื่อดำเนินการสมการทางคณิตศาสตร์ หรือเมื่อต้อง การจัดการข้อความ ด้วยการเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณลงในรายการหรือไลบรารี ตัวอย่างเช่น บนรายการงาน คุณสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณจำนวนวันที่ใช้ในการทำให้เสร็จสมบูรณ์แต่ละ โดยยึดตามคอลัมน์วันเริ่มและวันเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: บทความนี้จะอธิบายถึงแนวความคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สูตรและฟังก์ชัน สำหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับฟังก์ชันบางชนิด ให้ดูบทความที่เกี่ยวกับฟังก์ชันนั้น

ในบทความนี้

ภาพรวมของสูตร

ภาพรวมของฟังก์ชัน

ใช้การอ้างอิงคอลัมน์ในสูตร

ใช้ค่าคงที่ในสูตร

ใช้ตัวดำเนินการคำนวณในสูตร

ภาพรวมเกี่ยวกับสูตร

สูตรคือสมการที่ดำเนินการคำนวณค่าต่างๆ ในรายการหรือไลบรารี โดยสูตรจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะคูณ 2 ด้วย 3 แล้วบวก 5 กับผลลัพธ์ที่ได้

=5+2*3

คุณสามารถใช้สูตร ในคอลัมน์จากการคำนวณ และค่าเริ่มต้นสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณ สูตรสามารถประกอบด้วยฟังก์ชัน อ้างอิงคอลัมน์ ตัวดำเนินการ และค่าคง ตามตัวอย่างต่อไปนี้

=PI()*[Result]^2

องค์ประกอบ

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน PI() จะส่งกลับค่า pi: 3.141592654

การอ้างอิง (หรือชื่อคอลัมน์)

[Result] จะแสดงค่าในคอลัมน์ Result ของแถวปัจจุบัน

ค่าคงที่

ตัวเลขหรือค่าข้อความที่ป้อนลงไปในสูตรโดยตรง เช่น 2

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการ * (เครื่องหมายดอกจัน) ใช้คูณ และตัวดำเนินการ ^ (เครื่องหมายตก) ทำให้เป็นเลขยกกำลัง

สูตรอาจใช้องค์ประกอบจากตารางก่อนหน้าได้อย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ และต่อไปนี้คือตัวอย่างของสูตร (ตามลำดับความซับซ้อน)

สูตรอย่างง่าย (เช่น =128+345)

สูตรต่อไปนี้จะมีค่าคงที่และตัวดำเนินการ

ตัวอย่าง

คำอธิบาย

=128+345

บวก 128 กับ 345

=5^2

5 ยกกำลัง 2

สูตรที่มีการอ้างอิงคอลัมน์ (เช่น =[Revenue] >[Cost])

สูตรต่อไปนี้จะอ้างถึงคอลัมน์อื่นในรายการหรือไลบรารีเดียวกัน

ตัวอย่าง

คำอธิบาย

=[Revenue]

ใช้ค่าในคอลัมน์ Revenue

=[Revenue]*10/100

10% ของค่าในคอลัมน์ Revenue

=[Revenue] > [Cost]

ส่งกลับ Yes ถ้าค่าในคอลัมน์ Revenue มากกว่าค่าในคอลัมน์ Cost

สูตรที่เรียกใช้ฟังก์ชัน (เช่น =AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5))

สูตรต่อไปนี้จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายใน

ตัวอย่าง

คำอธิบาย

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของชุดค่า

=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดของชุดค่า

=IF([Cost]>[Revenue], "Not OK", "OK")

ส่งกลับ Not OK ถ้า Cost มากกว่า Revenue หรือมิฉะนั้น ส่งกลับ OK

=DAY("15-เม.ย.-2008")

ส่งกลับส่วนที่เป็นวันของวันที่ โดยสูตรนี้จะส่งกลับตัวเลข 15

สูตรที่มีฟังก์ชันที่ซ้อนกัน (เช่น =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

สูตรต่อไปนี้จะระบุอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันเป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

ตัวอย่าง

คำอธิบาย

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

ฟังก์ชัน IF จะส่งกลับผลต่างระหว่างค่าในคอลัมน์ A และ B หรือมิฉะนั้นจะส่งกลับ 10

ฟังก์ชัน SUM จะบวกค่าส่งกลับของฟังก์ชัน IF กับค่าในคอลัมน์ C

=DEGREES(PI())

ฟังก์ชัน PI จะส่งกลับตัวเลข 3.141592654

ฟังก์ชัน DEGREES จะแปลงค่าที่ระบุในรูปเรเดียนให้เป็นองศา ซึ่งสูตรนี้จะส่งกลับค่า 180

=ISNUMBER(FIND("BD",[Column1]))

ฟังก์ชัน FIND จะค้นหาสตริง BD ใน Column1 และส่งกลับตำแหน่งเริ่มต้นของสตริง แต่จะส่งกลับค่าความผิดพลาดถ้าไม่พบสตริงดังกล่าว

ฟังก์ชัน ISNUMBER จะส่งกลับ Yes ถ้าฟังก์ชัน FIND ส่งกลับค่าตัวเลข หรือมิฉะนั้นจะส่งกลับ No

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมเกี่ยวกับฟังก์ชัน

ฟังก์ชันคือสูตรที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งจะดำเนินการคำนวณโดยใช้ค่าที่ระบุ (ที่เรียกว่า อาร์กิวเมนต์) ในลำดับหรือโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่ง ฟังก์ชันสามารถใช้ในการดำเนินการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อนก็ได้ ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ต่อไปนี้ของฟังก์ชัน ROUND จะทำให้ตัวเลขในคอลัมน์ Cost มีทศนิยมสองตำแหน่ง

=ROUND([Cost], 2)

คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันและสูตร

โครงสร้าง     โครงสร้างของฟังก์ชันจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ตามด้วยชื่อฟังก์ชัน วงเล็บเปิด อาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และวงเล็บปิด

ชื่อฟังก์ชัน     เป็นชื่อของฟังก์ชันที่ได้รับการสนับสนุนโดยรายการหรือไลบรารี แต่ละฟังก์ชันจะเอาอาร์กิวเมนต์ที่ระบุมาประมวลผล และส่งกลับค่า

อาร์กิวเมนต์     อาร์กิวเมนต์สามารถเป็นตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ เช่น True หรือ False หรือการอ้างอิงคอลัมน์ก็ได้ อาร์กิวเมนต์ที่คุณกำหนดจะต้องคำนวณให้เกิดค่าที่ถูกต้องสำหรับอาร์กิวเมนต์นั้น นอกจากนี้ อาร์กิวเมนต์ยังสามารถเป็นค่าคงที่ สูตร หรือฟังก์ชันอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันเป็นอาร์กิวเมนต์ใดอาร์กิวเมนต์หนึ่งของอีกฟังก์ชันหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ที่ซ้อนกันและเปรียบเทียบผลลัพธ์กับผลรวมของค่าในสองคอลัมน์

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

การส่งกลับที่ถูกต้อง     เมื่อมีการใช้ฟังก์ชันเป็นอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชันนั้นจะต้องส่งกลับค่าชนิดเดียวกันกับที่อาร์กิวเมนต์ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์ใช้ Yes หรือ No แล้ว ฟังก์ชันที่ซ้อนกันอยู่จะต้องส่งกลับ Yes หรือ No ด้วย ไม่เช่นนั้น รายการหรือไลบรารีจะแสดงค่าความผิดพลาด #VALUE!

ขีดจำกัดระดับการซ้อน     สูตรสามารถมีฟังก์ชันซ้อนกันได้ถึงแปดระดับ เมื่อ Function B ถูกใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ใน Function A แล้ว Function B ก็จะเป็นฟังก์ชันระดับสอง ในตัวอย่างข้างต้น ฟังก์ชัน SUM เป็นฟังก์ชันระดับสอง เนื่องจากเป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน AVERAGE ฟังก์ชันที่ซ้อนกันภายในฟังก์ชัน SUM จะเป็นฟังก์ชันระดับสาม อย่างนี้เรื่อยไป

หมายเหตุ: 

 • รายการและไลบรารีจะไม่สนับสนุนฟังก์ชัน RAND และฟังก์ชัน NOW

 • ฟังก์ชัน TODAY ฟังก์ชัน ME จะไม่ได้รับการสนับสนุนในคอลัมน์จากการคำนวณ แต่จะได้รับการสนับสนุนในการตั้งค่าเริ่มต้นของคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

การใช้การอ้างอิงคอลัมน์ในสูตร

การอ้างอิงจะระบุเซลล์ในแถวปัจจุบันและชี้ไปยังรายการหรือไลบรารีที่จะใช้ค้นหาค่าหรือข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในสูตร ตัวอย่างเช่น [Cost] จะอ้างอิงค่าในคอลัมน์ Cost ในแถวปัจจุบัน ถ้าคอลัมน์ Cost มีค่า 100 สำหรับแถวปัจจุบันแล้ว =[Cost]*3 จะส่งกลับ 300

ด้วยการใช้การอ้างอิง คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์ต่างๆ ของรายการหรือไลบรารีในสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตรได้ คอลัมน์ของชนิดข้อมูลต่อไปนี้สามารถถูกอ้างอิงในสูตรได้ ได้แก่ ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด ตัวเลข สกุลเงิน วันที่และเวลา ทางเลือก ใช่/ไม่ใช่ และจากการคำนวณ

คุณสามารถใช้ชื่อที่แสดงของคอลัมน์มาอ้างอิงในสูตรได้ ถ้าชื่อมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ คุณจะต้องกำกับชื่อนั้นในวงเล็บเหลี่ยม ([ ]) การอ้างอิงจะไม่เทียบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอ้างอิงคอลัมน์ Unit Price ในสูตรเป็น [Unit Price] หรือ [unit price] ก็ได้

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถอ้างอิงค่าในแถวอื่นนอกจากแถวปัจจุบันได้

 • คุณไม่สามารถอ้างอิงค่าในรายการหรือไลบรารีอื่นได้

 • คุณไม่สามารถอ้างอิง ID ของแถวสำหรับแถวที่เพิ่งแทรกลงไปได้ เนื่องจาก ID จะยังไม่มีอยู่เมื่อมีการคำนวณเกิดขึ้น

 • คุณไม่สามารถอ้างอิงคอลัมน์อื่นในสูตรที่สร้างค่าเริ่มต้นสำหรับคอลัมน์ได้

ด้านบนของหน้า

การใช้ค่าคงที่ในสูตร

ค่าคงที่คือค่าที่ไม่ได้มาจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น วันที่ 9/10/2008 ตัวเลข 210 และข้อความ "Quarterly Earnings" ทั้งหมดนี้เป็นค่าคงที่ ค่าคงที่สามารถเป็นชนิดข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • สตริง (ตัวอย่าง: =[Last Name] = "Smith")

  ค่าคงที่สตริงจะถูกกำกับด้วยเครื่องหมายอัญประกาศและสามารถมีได้ถึง 255 อักขระ

 • ตัวเลข (ตัวอย่าง: =[Cost] >= 29.99)

  ค่าคงที่ตัวเลขสามารถมีตำแหน่งทศนิยมและเป็นจำนวนบวกหรือลบก็ได้

 • วันที่ (ตัวอย่าง: =[Date] > DATE(2007,7,1))

  ค่าคงที่วันที่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน DATE(ปี,เดือน,วัน)

 • บูลีน (ตัวอย่าง: =IF([Cost]>[Revenue], "Loss", "No Loss")

  Yes และ No เป็นค่าคงที่บูลีน ซึ่งคุณสามารถใช้ในนิพจน์เงื่อนไขได้ ในตัวอย่างข้างต้น ถ้า Cost มากกว่า Revenue ฟังก์ชัน IF จะส่งกลับ Yes และสูตรจะส่งกลับสตริง "Loss" แต่ถ้า Cost เท่ากับหรือน้อยกว่า Revenue ฟังก์ชันจะส่งกลับ No และสูตรจะส่งกลับสตริง "No Loss"

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวดำเนินการคำนวณในสูตร

ตัวดำเนินการจะระบุชนิดของการคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการกับองค์ประกอบของสูตร รายการและไลบรารีจะสนับสนุนชนิดตัวดำเนินการคำนวณอยู่สามชนิด ได้แก่ ทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ และข้อความ

ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์

ใช้ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ต่อไปนี้เพื่อดำเนินการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ หรือการคูณ เพื่อรวมตัวเลข หรือคำนวณผลลัพธ์ตัวเลข

ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์

ความหมาย (ตัวอย่าง)

+ (เครื่องหมายบวก)

การบวก (3+3)

– (เครื่องหมายลบ)

การลบ (3–1)
นิเสธ (–1)

* (เครื่องหมายดอกจัน)

การคูณ (3*3)

/ (เครื่องหมายทับ)

การหาร (3/3)

% (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์ (20%)

^ (เครื่องหมายตก)

การยกกำลัง (3^2)

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าด้วยตัวดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อมีการเปรียบเทียบสองค่าโดยใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้ ผลลัพธ์จะเป็นค่าตรรกะ Yes หรือ No

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ความหมาย (ตัวอย่าง)

= (เครื่องหมายเท่ากับ)

เท่ากับ (A=B)

> (เครื่องหมายมากกว่า)

มากกว่า (A>B)

< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

น้อยกว่า (A<B)

>= (เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ)

มากกว่าหรือเท่ากับ (A>=B)

<= (เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ (A<=B)

<> (เครื่องหมายไม่เท่ากับ)

ไม่เท่ากับ (A<>B)

ตัวดำเนินการข้อความ

ใช้เครื่องหมาย'และ' (&) เพื่อรวมหรือเชื่อมสตริงข้อความอย่างน้อยหนึ่งสตริง เพื่อรวมเป็นข้อความเดียวกัน

ตัวดำเนินการข้อความ

ความหมาย (ตัวอย่าง)

& (เครื่องหมาย 'และ')

เชื่อมต่อหรือเชื่อมสองค่าเพื่อสร้างเป็นค่าข้อความต่อเนื่องเพียงข้อความเดียว ("North"&"wind")

ลำดับการดำเนินการคำนวณในสูตรของรายการหรือไลบรารี

สูตรจะคำนวณค่าในลำดับที่เฉพาะเจาะจง โดยสูตรอาจเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ต่อจากเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นองค์ประกอบที่จะถูกคำนวณ (ตัวถูกดำเนินการ) ซึ่งจะคั่นด้วยตัวดำเนินการคำนวณ รายการและไลบรารีจะคำนวณสูตรจากซ้ายไปขวาตามลำดับที่ระบุของแต่ละตัวดำเนินการในสูตร

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

ถ้าคุณรวมหลายๆ ตัวดำเนินการเข้าด้วยกันในสูตรเดียว รายการและไลบรารีจะดำเนินการคำนวณตามลำดับที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ถ้าสูตรมีตัวดำเนินการที่มีลำดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตรมีทั้งตัวดำเนินการคูณและตัวดำเนินการหาร รายการและไลบรารีจะประเมิณตัวดำเนินการจากซ้ายไปขวา

ตัวดำเนินการ

คำอธิบาย

นิเสธ (ดังในเลข –1)

%

เปอร์เซ็นต์

^

เลขชี้กำลัง

* และ /

การคูณและการหาร

+ และ –

การบวกและการลบ

&

การเชื่อม (เชื่อมสองสตริงของข้อความ)

= < > <= >= <>

การเปรียบเทียบ

การใช้วงเล็บ

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการประเมิน ให้กำกับส่วนของสูตรที่ต้องการให้คำนวณก่อนด้วยวงเล็บ ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะให้ผลลัพธ์ 11 เนื่องจากรายการหรือไลบรารีจะคำนวณการคูณก่อนการบวก สูตรจะคูณ 2 ด้วย 3 แล้วจึงบวก 5 กับผลลัพธ์ที่ได้

=5+2*3

ในทางกลับกัน ถ้าคุณใช้วงเล็บเพื่อเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์ รายการหรือไลบรารีจะบวก 5 กับ 2 ก่อนแล้วจึงคูณผลลัพธ์ที่ได้ด้วย 3 คำตอบที่ได้คือ 21

=(5+2)*3

ในตัวอย่างด้านล่าง วงเล็บล้อมรอบส่วนแรกของสูตรจะบังคับให้รายการหรือไลบรารีคำนวณ [Cost]+25 ก่อนแล้วจึงหารผลลัพธ์ที่ได้ด้วยผลรวมของค่าในคอลัมน์ EC1 และ EC2

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×