นำเข้าข้อมูลไปยัง Outlook for Mac 2011

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำเข้าข้อความอีเมล ติดต่อ และรายการ อื่น ๆ ลงใน Outlook ได้จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Outlook สำหรับพีซีและ Entourage

หมายเหตุ: ถ้าข้อความของคุณถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย (เช่น สำหรับบัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange, POP หรือ IMAP) คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เหล่านั้นใน Outlook จากนั้นดาวน์โหลดข้อความแทนที่จะนำเข้าก็ได้

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

นำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst หรือ .olm)

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ข้อมูลของ Outlook สำหรับ Windows (.pst) หรือ Outlook for Mac Data File (.olm) ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้สามารถมีข้อมูลของชนิดรายการหลายชนิดจำนวนมากได้ ไฟล์ข้อมูล Outlook มักจะถูกใช้เป็นที่เก็บถาวรหรือเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์

 1. บนเมนู ไฟล์ ของ Outlook for Mac ให้คลิก นำเข้า

 2. คลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook แล้วคลิกลูกศรขวา

 3. เลือกชนิดไฟล์ข้อมูล แล้วคลิกลูกศรขวา

 4. ระบุตำแหน่งไฟล์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก นำเข้า

 5. เมื่อขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น

  รายการที่นำเข้าจะปรากฏขึ้นใน บานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

  หมายเหตุ: Outlook for Mac สามารถนำเข้าได้เฉพาะไฟล์ .pst ที่ยึดตาม Unicode เท่านั้น ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลสำหรับ Outlook (สำหรับ Windows) 2003 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์ .pst ที่จัดรูปแบบเป็น ANSI หรือที่เรียกว่าไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Outlook 97-2002 คือ รูปแบบโฟลเดอร์ส่วนบุคคลมาตรฐานสำหรับการบันทึกข้อมูลใน Outlook สำหรับ Windows ในเวอร์ชัน 97-2002 ไม่สามารถนำเข้ารูปแบบไฟล์นี้ลงใน Outlook for Mac ได้ ถ้าคุณมีไฟล์ .pst ที่จัดรูปแบบเป็น ANSI เวอร์ชันที่เก่ากว่า จะไม่มีกระบวนการแบบอัตโนมัติเพื่อแปลงไฟล์นั้นเป็นรูปแบบไฟล์ที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ใน Microsoft Outlook สำหรับ Windows 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แล้วนำเข้ารายการจากไฟล์ที่เก่ากว่าไปยังไฟล์ใหม่ได้ จากนั้นคุณสามารถนำเข้าไฟล์ .pst ใหม่ลงใน Outlook for Mac สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างไฟล์ .pst และการนำเข้ารายการ ให้ดูวิธีใช้สำหรับ Outlook สำหรับ Windows เวอร์ชันของคุณ

นำเข้าข้อมูล Entourage จากการเก็บถาวรหรือเวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสามารถนำเข้าข้อมูล เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และเหตุการณ์จาก Entourage 2004, Entourage 2008 หรือ Entourage 2008, Web Services Edition คุณยังสามารถนำเข้าจากที่เก็บถาวรของ Entourage ซึ่งมีนามสกุล .rge ได้ด้วย

 1. บนเมนู ไฟล์ ของ Outlook for Mac ให้คลิก นำเข้า

 2. คลิก ข้อมูล Entourage จากที่เก็บถาวรหรือเวอร์ชันก่อนหน้า คลิกลูกศรขวา แล้วทำตามคำแนะนำ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณใช้ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange กับ Entourage รายการทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ Exchange จะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange หลังจากขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ กฎหรือกำหนดการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ Exchange จะต้องถูกกำหนดค่าใหม่ใน Outlook

  • ถ้าคุณนำเข้ารายการจาก Entourage 2004 หรือ Entourage 2008 ข้อมูลประเภทสำหรับรายการในบัญชีผู้ใช้ Exchange จะไม่ถูกนำเข้าไปยัง Outlook อย่างไรก็ตาม ด้วย Entourage 2008, Web Services Edition ข้อมูลประเภทจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange

  • Outlook ไม่รวมศูนย์กลางโครงการ ถ้าคุณใช้ศูนย์กลางโครงการใน Entourage แล้ว นำเข้าข้อมูล Entourage ของคุณใน Outlook ความสัมพันธ์ของศูนย์กลางโครงการจะถูกแปลงเป็นประเภท ตัวอย่าง ถ้าคุณรายการ เพิ่มลงในโครงการที่มีชื่อว่า "ค้นคว้ากระดาษ" ใน Entourage รายการเหล่านี้จะกำหนดประเภทที่เรียกว่า "ค้นคว้ากระดาษ" ใน Outlook

  • มุมมองแบบกำหนดเอง การตั้งค่าการค้นหา และข้อมูลเวลาการเดินทางของเหตุการณ์จาก Entourage จะไม่ถูกนำเข้าลงใน Outlook เหตุการณ์ Outlook จะไม่รวมข้อมูลเวลาการเดินทางใดๆ

นำเข้าที่ติดต่อจากไฟล์ข้อความ

Outlook สามารถนำเข้าที่ติดต่อที่ถูกบันทึกในไฟล์ข้อความชนิดพิเศษได้ หรือบางครั้งเรียกว่าไฟล์ CSV ไฟล์ CSV มีรายการซึ่งจะคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือแท็บ บริการอีเมลและแอปพลิเคชันอีเมลหลายรายการสามารถส่งออกข้อมูลที่ติดต่อไปยังไฟล์ข้อความได้ เมื่อต้องการค้นหาวิธีการส่งออกที่ติดต่อไปยังไฟล์ข้อความ ให้ดูที่วิธีใช้สำหรับบริการอีเมลหรือแอปพลิเคชันที่ติดต่อของคุณ

 1. ในบริการหรือแอปพลิเคชันอีเมลที่คุณต้องการส่งออก ให้ส่งออกที่ติดต่อเป็นไฟล์ข้อความ แล้วบันทึกไฟล์ข้อความไปยังเครื่อง Mac ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณส่งออกที่ติดต่อที่มีเขตข้อมูลบันทึกย่อ คุณสามารถช่วยป้องกันปัญหาได้โดยการเอาย่อหน้าที่ส่งกลับจากบันทึกย่อออก

 2. บนเมนู ไฟล์ ของ Outlook for Mac ให้คลิก นำเข้า

 3. คลิก ที่ติดต่อหรือข้อความจากไฟล์ข้อความ แล้วคลิกลูกศรขวา

 4. คลิก นำเข้าที่ติดต่อจากไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาค แล้วคลิกลูกศรขวา

 5. ระบุตำแหน่งไฟล์ข้อความที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก นำเข้า

  บนหน้าจอ นำเข้าที่ติดต่อ กล่อง เขตข้อมูลที่แมป จะแสดงเขตข้อมูลที่ตรงกับ Outlook คอลัมน์ซ้ายของกล่อง เขตข้อมูลที่แมป จะแสดงเขตข้อมูลที่มีใน Outlook คอลัมน์ขวาของกล่องจะแสดงเขตข้อมูลของไฟล์ข้อความที่นำเข้า

 6. ลากเขตข้อมูลจากกล่อง เขตข้อมูลที่ไม่ได้แมป ไปยังคอลัมน์ขวาของกล่อง เขตข้อมูลที่แมป ตัวอย่างเช่น ลากเขตข้อมูล "หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ" ไปยังคอลัมน์ขวาของกล่อง เขตข้อมูลที่แมป ถัดจากเขตข้อมูล "โทรศัพท์ที่ทำงาน 1"

  คุณยังสามารถลากเขตข้อมูลภายในคอลัมน์ขวาของกล่อง เขตข้อมูลที่แมป ได้ด้วย

 7. เมื่อต้องการดูระเบียนที่ติดต่ออื่น และตรวจสอบว่าข้อมูลถูกแมปอย่างถูกต้องหรือไม่ ให้คลิก ถัดไป หรือ ก่อนหน้า

  เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำเข้าเขตข้อมูลที่ไม่ได้แมปไปยัง "บันทึกย่อ"

 8. เมื่อคุณแมปเขตข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิก นำเข้า

นำเข้าที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อ Apple

คุณสามารถส่งออกที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อ Apple เป็น vCard จากนั้นลากไฟล์ vCard ลงใน Outlook เพื่อนำเข้าที่ติดต่อของคุณ

เคล็ดลับ: ทางเลือกอื่นนอกจากการนำเข้าที่ติดต่อจากสมุดรายชื่อ Apple คือ คุณสามารถเปิด Sync Services สำหรับที่ติดต่อ Outlook ของคุณ การเปิด Sync Services จะซิงค์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณกับสมุดรายชื่อ Apple, MobileMe และแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณตั้งค่าใน Apple iSync

 1. ในสมุดรายชื่อ Apple ให้เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก แล้วลากส่วนที่เลือกไปยังเดสก์ท็อป

  ที่ติดต่อจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ vCard ที่มีที่ติดต่อทั้งหมด

 2. ใน Outlook สำหรับ Mac ที่ด้านล่างของการบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่ติดต่อ ปุ่ม มุมมองที่ติดต่อ  

 3. ลากไฟล์ vCard จากเดสก์ท็อปไปยังที่ติดต่อ รายการ

  หมายเหตุ: กลุ่มที่ติดต่อในสมุดรายชื่อ Apple จะถูกแปลงเป็นประเภทใน Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×