นับอักขระในเซลล์

เมื่อต้องการนับอักขระในเซลล์ ให้ใช้ ฟังก์ชัน LEN ซึ่งฟังก์ชันนี้จะนับตัวอักษร ตัวเลข อักขระ และช่องว่างทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ข้อความ It's 98 degrees today, so I'll go swimming มีความยาว 42 อักขระ ได้แก่ ตัวอักษร 31 ตัว ตัวเลข 2 ตัว ช่องว่าง 8 ช่องว่าง เครื่องหมายจุลภาค 1 เครื่องหมาย และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว 2 เครื่องหมาย

  • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ใส่ =LEN(เซลล์) ในเซลล์หรือแถบสูตรแล้วกด Enter อาร์กิวเมนต์ เซลล์ หมายถึงเซลล์ที่คุณต้องการนับ เช่น B1

  • เมื่อต้องการนับอักขระในหลายเซลล์ ให้ใส่สูตรแล้วลากจุดจับเติมไปในทิศทางขวางหรือแนวยาวของช่วงเซลล์ที่คุณต้องการใช้

    ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน LEN

  • เมื่อต้องการนับผลรวมอักขระทั้งหมดในหลายๆ เซลล์ ให้ใช้ ฟังก์ชัน SUM พร้อมกับฟังก์ชัน LEN ตัวอย่างเช่น =SUM(LEN(เซลล์1),LEN(เซลล์2),(LEN(เซลล์3)) ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน LEN จะนับอักขระในแต่ละเซลล์และฟังก์ชัน SUM จะทำการรวมจำนวนนับเหล่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×