นับอักขระในเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการนับอักขระในเซลล์ ให้ใช้ฟังก์ชัน LEN ฟังก์ชันนี้จะนับตัวอักษร ตัวเลข อักขระ และช่องว่างทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ข้อความ "It's 98 degrees today, so I'll go swimming" มีความยาว (ไม่รวมเครื่องหมายอัญประกาศ) 42 อักขระ ได้แก่ ตัวอักษร 31 ตัว ตัวเลข 2 ตัว ช่องว่าง 8 ช่องว่าง เครื่องหมายจุลภาค 1 เครื่องหมาย และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว 2 เครื่องหมาย

  • เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ใส่ =LEN(เซลล์) ในแถบสูตรและกด Enter ในตัวอย่างต่อไปนี้ เซลล์ หมายถึงเซลล์ที่คุณต้องการนับ เช่น B1

  • เมื่อต้องการนับอักขระในหลายเซลล์ ให้ใส่สูตรแล้วลากจุดจับเติมไปในทิศทางขวางหรือแนวยาวของช่วงเซลล์ที่คุณต้องการใช้

การใส่ฟังก์ชัน LEN หลายฟังก์ชันในเวิร์กชีต

  • เมื่อต้องการนับจำนวนอักขระในหลายเซลล์ ใช้ฟังก์ชัน SUMพร้อมกับฟังก์ชัน LEN ตัวอย่างเช่น= SUM ((ฟังก์ชัน LEN (cell1), LEN (cell2), (ฟังก์ชัน LEN (cell3)))) ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน LEN จะนับอักขระในแต่ละเซลล์ และฟังก์ชัน SUM บวกนับ

คุณควรลองทำดู

ใช้ตัวอย่างในเวิร์กบุ๊กด้านล่างเพื่อดูวิธีการใช้ฟังก์ชัน LEN

คัดลอกตารางด้านล่าง และวางลงในเซลล์ A1 ในเวิร์กชีต Excel ลากสูตรจาก B2 ไปยัง B3:B4 เพื่อดูความยาวของข้อความของเซลล์ในคอลัมน์ A

สตริงข้อความ

สูตร

The quick brown fox

=LEN(A2)

The quick brown fox jumped

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

นับอักขระในหนึ่งเซลล์

  1. บน Sheet1 ของเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ B2

  2. ในเซลล์นั้น ให้ใส่ =LEN(A2) และกด Enter

สูตรจะนับอักขระในเซลล์ A1 ซึ่งเท่ากับ 45 รวมถึงช่องว่างทั้งหมดด้วย ถ้าคุณมีช่องว่างหลังจบประโยคสุดท้าย สูตรก็จะนับช่องว่างดังกล่าวด้วย

นับจำนวน อักขระใน เซลล์หลายเซลล์

  1. ในเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง คลิกเซลล์ B2

  2. ในเซลล์นั้น ให้ใส่ =LEN(A2)

  3. กด Ctrl+C เพื่อคัดลอกเซลล์ B2 และกด Ctrl+V เพื่อวางสูตรดังกล่าวลงในเซลล์ B3:B4

ซึ่งจะคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ B3 และ B4 และฟังก์ชันจะนับอักขระในแต่ละเซลล์ (19, 26, และ 45)

นับผลรวมของอักขระ

  1. ในเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ B6

  2. ในเซลล์นั้น ให้ใส่ =SUM(LEN(A2),LEN(A3),LEN(A4)) และกด Enter

ซึ่งจะเป็นการนับอักขระในแต่ละเซลล์ของทั้งสามเซลล์นั้น แล้วรวมจำนวนเข้าด้วยกัน (90)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×