นับจำนวนอักขระในเซลล์ด้วย Excel 2016 for Mac

เมื่อคุณต้องการนับอักขระในเซลล์ ให้ใช้ฟังก์ชัน LEN ฟังก์ชันนี้จะนับตัวอักษร ตัวเลข อักขระ และช่องว่างทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ข้อความ "It's 98 degrees today, so I'll go swimming" มีความยาว (ไม่รวมเครื่องหมายอัญประกาศ) 42 อักขระ ได้แก่ ตัวอักษร 31 ตัว ตัวเลข 2 ตัว ช่องว่าง 8 ช่องว่าง เครื่องหมายจุลภาค 1 เครื่องหมาย และเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว 2 เครื่องหมาย

 • ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชัน ให้ใส่ =LEN(เซลล์) ในแถบสูตรแล้วกด Enter เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้ เซลล์ คือเซลล์ที่คุณต้องการนับ เช่น B1

 • ถ้าต้องการนับอักขระในเซลล์มากกว่าหนึ่งเซลล์ ให้ใส่สูตร จากนั้นคัดลอกและวางสูตรลงในเซลล์อื่น

 • ถ้าต้องการนับจำนวนอักขระทั้งหมดในเซลล์หลายเซลล์ ให้ใช้ ฟังก์ชัน SUM ควบคู่กับ LEN เช่น =SUM((LEN(cell1),LEN(cell2),(LEN(cell3)))) ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน LEN จะนับจำนวนอักขระในแต่ละเซลล์ และฟังก์ชัน SUM จะบวกจำนวนที่นับได้

 • ถ้าต้องการนับจำนวนบางจำนวน อักขระเฉพาะภายในเซลล์ ให้ใช้ฟังก์ชัน LEN ควบคู่กับ ฟังก์ชัน SUBSTITUTE เช่น ถ้าคุณต้องการทราบว่ามีจำนวนตัวพิมพ์เล็กของ Z กี่ตัวภายในเซลล์ ให้ใช้สูตรนี้: =LEN(cell1)-LEN(SUBSTITUTE(cell1,”z”,””))

ลองทำสิ่งต่อไปนี้

พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในเวิร์กชีต Excel ใหม่ เริ่มต้นในเซลล์ A1

สตริงข้อความ

สูตร

The quick brown fox

The quick brown fox jumped

The quick brown fox jumped over the lazy dog

นับอักขระในหนึ่งเซลล์

 1. คลิกเซลล์ B2

 2. ในเซลล์ ให้ใส่ =LEN(A2) แล้วกด Enter

สูตรนับจำนวนอักขระในเซลล์ A2 ได้ 19 อักขระ รวมถึงช่องว่างทั้งหมด ถ้าคุณมีช่องว่างหลังจากจุดจบประโยค สูตรก็จะนับช่องว่างนั้นด้วย

นับจำนวนอักขระ ในเซลล์หลายเซลล์

 1. กด CONTROL + C เพื่อคัดลอกเซลล์ B2

 2. กด CONTROL + V เพื่อวางสูตรลงในเซลล์ B3:B4

ซึ่งจะคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ B3 และ B4 และฟังก์ชันจะนับอักขระในแต่ละเซลล์ (ได้ 26 และ 44)

นับผลรวมของอักขระ

 1. คลิกเซลล์ B6

 2. ในเซลล์ ให้ใส่ =SUM(LEN(A2),LEN(A3),LEN(A4)) แล้วกด Enter

ซึ่งนับอักขระในแต่ละเซลล์ใน 3 เซลล์ และรวมจำนวนที่นับได้ (89)

ถ้าต้องการนับจำนวนบางจำนวน อักขระเฉพาะภายในเซลล์

 1. คลิกเซลล์ C4

 2. ในเซลล์ ให้ใส่ =LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4,"z","")) แล้วกด Enter

สรุปแล้วสามารถนับตัวอักษรเล็กของ Z ทั้งหมดในเซลล์ A4 ได้เท่ากับ 1 ตัว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×