นับจำนวนครั้งที่ค่าใดๆ เกิดขึ้น

ฟังก์ชันของเวิร์กชีตสามารถช่วยให้คุณนับจำนวนครั้งที่ข้อความหรือค่าของตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงได้เกิดขึ้นในช่วงของเซลล์นั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ ฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อนับจำนวนครั้งที่ค่าหนึ่งๆ เกิดขึ้น ดังที่แสดงไว้ในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

พนักงานขาย

ใบแจ้งหนี้

Buchanan

15,000

Buchanan

9,000

Suyama

8,000

Suyama

20,000

Buchanan

5,000

Dodsworth

22,500

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNTIF(A2:A7,"Buchanan")

จำนวนรายการสำหรับ Buchanan (3)

3

=COUNTIF(A2:A7,A4)

จำนวนรายการสำหรับ Suyama (2)

2

=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

จำนวนของใบแจ้งหนี้ที่มูลค่าน้อยกว่า 20,000 (4)

4

=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

จำนวนของใบแจ้งหนี้ที่มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 (2)

2

ใช้ COUNTIFS เมื่อต้องการนับค่าโดยยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะคล้ายกับฟังก์ชัน COUNTIF แต่มีข้อยกเว้นที่สำคัญหนึ่งประการคือ COUNTIFS จะให้คุณนำเกณฑ์ไปใช้กับเซลล์ที่อยู่บนช่วงหลายๆ ช่วง และนับจำนวนครั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด คุณสามารถใช้คู่ของช่วง/เกณฑ์กับฟังก์ชัน COUNTIFS ได้สูงสุดถึง 127 คู่ช่วง/เกณฑ์ ไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชันจะมีลักษณะ ดังนี้

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

ตัวอย่าง

ID ของพนักงาน

หมายเลขภูมิภาค

แผนก

20552

2

ยอดขาย

21268

2

การเงิน

23949

1

ผู้ดูแลระบบ

24522

4

ผู้ดูแลระบบ

28010

3

IT

29546

4

ยอดขาย

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

การเงิน

40499

1

ทรัพยากรบุคคล

42051

1

ยอดขาย

43068

2

ทรัพยากรบุคคล

45382

2

การเงิน

47971

1

IT

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"การเงิน")

จำนวนพนักงานในภูมิภาค 2 และอยู่ในแผนกการเงิน

2

ช่วงเกณฑ์แรกรวมหมายเลขภูมิภาคทั้งหมด และช่วงเกณฑ์ที่สองรวมชื่อแผนกทั้งหมด เกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้กับช่วงเกณฑ์แรกคือ "2," และเกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้กับช่วงที่สองคือ "การเงิน" COUNTIFS จะตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งสองหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×