นับจำนวนครั้งค่าเกิดขึ้นใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าข้อความหรือค่าตัวเลขหนึ่งเกิดขึ้นกี่ครั้งในช่วงเซลล์ ตัวอย่างเช่น

 • ถ้าช่วง เช่น A2:D20 มีค่าตัวเลข 5, 6, 7 และ 6 นั่นคือเลข 6 เกิดขึ้นสองครั้ง

 • ถ้าคอลัมน์มีคำว่า "Buchanan", "Dodsworth", "Dodsworth" และ "Dodsworth" นั่นคือมี "Dodsworth" ปรากฏขึ้นสามครั้ง

มีวิธีนับจำนวนครั้งของที่ค่าเกิดขึ้นอยู่หลายวิธี

คุณต้องการทำสิ่งใด

นับจำนวนครั้งที่ค่าหนึ่งๆ เกิดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน

นับจำนวนตามเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS

นับจำนวนตามเกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชัน COUNT และ IF ร่วมกัน

นับจำนวนครั้งของข้อความหรือค่าตัวเลขหลายๆ ค่าที่เกิดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF ร่วมกัน

นับจำนวนครั้งของค่าหลายๆ ค่าที่เกิดขึ้นโดยใช้รายงาน PivotTable

นับจำนวนครั้งที่ค่าหนึ่งๆ เกิดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน

ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF เพื่อทำงานนี้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกตาราง กด F2 แล้วกด Enter คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์ได้เท่าที่ต้องการเพื่อให้มองเห็นข้อมูลทั้งหมด

พนักงานขาย

ใบแจ้งหนี้

Buchanan

15,000

Buchanan

9,000

Suyama

8,000

Suyama

20,000

Buchanan

5,000

Dodsworth

22,500

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=COUNTIF(A2:A7,"Buchanan")

จำนวนรายการสำหรับ Buchanan (3)

=COUNTIF(A2:A7,"Buchanan")

'=COUNTIF(A2:A7,A4)

จำนวนรายการสำหรับ Suyama (2)

=COUNTIF(A2:A7,A4)

'=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

จำนวนของใบแจ้งหนี้ที่มูลค่าน้อยกว่า 20,000 (4)

=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

จำนวนของใบแจ้งหนี้ที่มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 (2)

=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COUNTIF

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนตามเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS

ฟังก์ชัน COUNTIFS ที่เริ่มนำมาใช้ใน Excel 2007 จะคล้ายกับฟังก์ชัน COUNTIF แต่มีข้อยกเว้นที่สำคัญหนึ่งประการคือ COUNTIFS จะให้คุณนำเกณฑ์ไปใช้กับเซลล์ที่อยู่บนช่วงหลายๆ ช่วง และนับจำนวนครั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด คุณสามารถใช้คู่ของช่วง/เกณฑ์กับฟังก์ชัน COUNTIFS ได้สูงสุดถึง 127 คู่ช่วง/เกณฑ์ ไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชันจะมีลักษณะดังนี้

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

ตัวอย่าง

ID ของพนักงาน

หมายเลขภูมิภาค

แผนก

20552

2

ยอดขาย

21268

2

การเงิน

23949

1

ผู้ดูแลระบบ

24522

4

ผู้ดูแลระบบ

28010

3

IT

29546

4

ยอดขาย

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

การเงิน

40499

1

HR

42051

1

ยอดขาย

43068

2

HR

45382

2

การเงิน

47971

1

IT

พนักงานในภูมิภาค 2 และอยู่ในแผนกการเงินมีจำนวนกี่คน

'=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"การเงิน")

=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"การเงิน")

ช่วงเกณฑ์แรกเป็นตัวเลขภูมิภาค และช่วงเกณฑ์ที่สองเป็นชื่อแผนก เกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้กับช่วงเกณฑ์แรกคือ "2," และเกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้กับช่วงที่สองคือ "การเงิน" COUNTIFS จะตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งสองหรือไม่

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อนับจำนวนช่วงหลายๆ ช่วงและเกณฑ์หลายๆ เกณฑ์ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COUNTIFS

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนตามเกณฑ์โดยใช้ฟังก์ชัน COUNT และ IF ร่วมกัน

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่ามีพนักงานขายที่ขายสินค้าชนิดหนึ่งๆ กี่คนในบางภูมิภาค หรือคุณต้องการทราบว่าพนักงานขายคนหนึ่งสามารถขายได้เกินค่าหนึ่งๆ มากเท่าใด คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IF และ COUNT ร่วมกันได้ นั่นคือคุณใช้ฟังก์ชัน IF เพื่อทดสอบเงื่อนไขก่อน จากนั้นถ้าผลลัพธ์ของฟังก์ชัน IF เป็นจริง คุณถึงจะใช้ฟังก์ชัน COUNT นับจำนวนเซลล์

ตัวอย่าง

ภูมิภาค

พนักงานขาย

ชนิด

ยอดขาย

ภาคใต้

Buchanan

เครื่องดื่ม

3571

ภาคตะวันตก

Davolio

ผลิตภัณฑ์นม

3338

ภาคตะวันออก

Suyama

เครื่องดื่ม

5122

ภาคเหนือ

Suyama

ผลิตภัณฑ์นม

6239

ภาคใต้

Dodsworth

พืชผัก

8677

ภาคใต้

Davolio

เนื้อสัตว์

450

ภาคใต้

Davolio

เนื้อสัตว์

7673

ภาคตะวันออก

Suyama

พืชผัก

664

ภาคเหนือ

Davolio

พืชผัก

1500

ภาคใต้

Dodsworth

เนื้อสัตว์

6596

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNT(IF((A2:A11="ภาคใต้")*(C2:C11="เนื้อสัตว์"),D2:D11))

จำนวนของยอดขายเนื้อสัตว์ในภูมิภาคทางภาคใต้ (3)

=COUNT(IF((A2:A11="ภาคใต้")*(C2:C11="เนื้อสัตว์"),D2:D11))

=COUNT(IF((B2:B11="Suyama")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

จำนวนของยอดขายที่มากกว่า 1,000 ดอลลาร์ โดยสิทธิชัย (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Suyama")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

หมายเหตุ: 

 • สูตรที่แสดงในตัวอย่างนี้ต้องใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ ถ้าคุณได้เปิดเวิร์กบุ๊กนี้ในโปรแกรม Excel บนเดสก์ท็อปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสูตรหรือสร้างสูตรที่คล้ายกัน ให้กด F2 แล้วกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อทำให้สูตรส่งกลับผลลัพธ์ที่คุณคาดหวัง

 • เพื่อให้สูตรเหล่านี้ใช้ได้ อาร์กิวเมนต์ที่สองสำหรับฟังก์ชัน IF ต้องเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน COUNT จะนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขและนับจำนวนภายในรายการอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน IF จะส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขที่คุณระบุเป็น True และส่งกลับค่าอีกค่าหนึ่งถ้าเงื่อนไขนั้นเป็น False

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันดังกล่าว ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COUNT และ ฟังก์ชัน IF

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนครั้งของข้อความหรือค่าตัวเลขหลายๆ ค่าที่เกิดขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน SUM และ IF ร่วมกัน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะใช้ฟังก์ชัน IF และ SUM ร่วมกัน ฟังก์ชัน IF จะทดสอบค่าในเซลล์บางเซลล์ก่อน จากนั้นถ้าผลลัพธ์ของการทดสอบเป็น True ฟังก์ชัน SUM จะรวมค่าที่ผ่านการทดสอบเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง

พนักงานขาย

ใบแจ้งหนี้

Buchanan

15000

Buchanan

9000

Suyama

8000

Suyama

20000

Buchanan

5000

Dodsworth

22500

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUM(IF((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

จำนวนใบแจ้งหนี้สำหรับ Buchanan หรือ Dodsworth

=SUM(IF((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

จำนวนใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 9,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่า 19,000 ดอลลาร์

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

=SUM(IF(A2:A7="Buchanan",IF(B2:B7<9000,1,0)))

จำนวนใบแจ้งหนี้สำหรับ Buchanan ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 9,000 ดอลลาร์

=SUM(IF(A2:A7="Buchanan",IF(B2:B7<9000,1,0)))

หมายเหตุ: สูตรที่แสดงในตัวอย่างนี้ต้องใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ ถ้าคุณได้เปิดเวิร์กบุ๊กนี้ในโปรแกรม Excel บนเดสก์ท็อปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสูตรหรือสร้างสูตรที่คล้ายกัน ให้กด F2 แล้วกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อทำให้สูตรส่งกลับผลลัพธ์ที่คุณคาดหวัง

ด้านบนของหน้า

นับจำนวนครั้งของค่าหลายๆ ค่าที่เกิดขึ้นโดยใช้รายงาน PivotTable

คุณสามารถใช้รายงาน PivotTable เพื่อแสดงผลรวมและนับจำนวนครั้งของค่าที่ไม่ซ้ำ PivotTable เป็นวิธีการแบบโต้ตอบสำหรับการสรุปข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ PivotTable เพื่อขยายและยุบระดับของข้อมูลเพื่อเน้นผลลัพธ์ของคุณ และเพื่อเจาะลึกไปยังรายละเอียดจากข้อมูลสรุปสำหรับส่วนที่คุณสนใจ นอกจากนี้ คุณยังสามารถย้ายแถวไปยังคอลัมน์หรือคอลัมน์ไปยังแถว ("การลากไปที่ตำแหน่งอื่น") เพื่อดูผลสรุปที่แตกต่างกันของข้อมูลต้นฉบับได้ด้วย

ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลและรายงาน PivotTable ที่ได้

1    ในกรณีนี้ ข้อมูลต้นฉบับมาจากเวิร์กชีต

2    ค่าแหล่งข้อมูลสำหรับการสรุปยอดขายกอล์ฟในไตรมาส 3 ในรายงาน PivotTable

3    รายงาน PivotTable ทั้งรายงาน

4    สรุปค่าแหล่งข้อมูลใน C2 และ C8 จากแหล่งข้อมูล

เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable

 1. เลือกคอลัมน์ที่มีข้อมูล
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์มีส่วนหัวของคอลัมน์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก PivotTable
  กล่องโต้ตอบ สร้าง PivotTable จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก เลือกตารางหรือช่วง

 4. วางรายงาน PivotTable ในเวิร์กชีตใหม่เริ่มที่เซลล์ A1 ด้วยการคลิก เวิร์กชีตใหม่

 5. คลิก ตกลง
  รายงาน PivotTable ว่างจะถูกเพิ่มลงในตำแหน่งที่คุณระบุโดยมีรายการเขตข้อมูล PivotTable แสดงอยู่

 6. ในส่วนเขตข้อมูลที่ด้านบนของรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลไปยังกล่อง ป้ายชื่อแถว ในส่วนเค้าโครงที่ด้านล่างของรายการเขตข้อมูล PivotTable

 7. ในส่วนเขตข้อมูลที่ด้านบนของรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลเดิมค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลอีกครั้งไปยังกล่อง ค่า ในส่วนเค้าโครงที่ด้านล่างของรายการเขตข้อมูล PivotTable

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลของคุณมีตัวเลข รายงาน PivotTable จะแสดงผลรวมของรายการแทนที่จะนับจำนวนรายการ เมื่อต้องการเปลี่ยนจากฟังก์ชันสรุปผลรวมเป็นฟังก์ชันสรุปนับจำนวน ให้เลือกเซลล์ในคอลัมน์นั้น จากนั้นบนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล คลิกแท็บ สรุปโดย คลิก นับจำนวน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×