ตารางของตัวดำเนินการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวดำเนินการเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ระบุชนิดของการคำนวณจะทำภายในนิพจน์ ได้ มีทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบ ตรรกะ และดำเนินการอ้างอิง Access สนับสนุนตัวดำเนินการ รวมถึงการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เช่น+, ที่หลากหลาย คูณ (*), และหาร (/), นอกเหนือจากตัวดำเนินการเปรียบเทียบสำหรับการเปรียบเทียบค่า ตัวดำเนินการข้อความสำหรับการเรียงต่อข้อความ และตัวดำเนินการตรรกะสำหรับการกำหนดค่า true หรือ false บทความนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ตัวดำเนินต่อไปนี้

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

ในบทความนี้

ดำเนินการเลขคณิต

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการตรรกะ

ตัวดำเนินการเรียงต่อกัน

ดำเนินพิเศษ

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเลขคณิต เพื่อคำนวณค่าจากตัวเลขอย่าง น้อยสอง หรือเมื่อต้อง การเปลี่ยนเครื่องหมายของตัวเลขจากค่าบวกเมื่อต้อง การลบ หรือในทางกลับกัน

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

+

หาผลรวมของเลขสองจำนวน

[ผลรวมย่อย]+[ภาษีการขาย]

-

หาผลต่างระหว่างเลขสองจำนวนหรือระบุค่าลบของตัวเลข

[ราคา]-[ส่วนลด]

*

คูณเลขสองจำนวน

[ปริมาณ]*[ราคา]

/

หารเลขจำนวนแรกด้วยเลขจำนวนที่สอง

[ผลรวม]/[การนับรายการ]

\

ปัดเศษเลขทั้งสองจำนวนให้เป็นจำนวนเต็ม หารจำนวนแรกด้วยจำนวนที่สอง จากนั้นตัดทอนผลลัพธ์ให้เป็นจำนวนเต็ม

[ลงทะเบียน]\[จำนวนห้อง]

Mod

หารตัวเลขแรก ด้วยตัวเลขสอง แล้ว ส่งกลับค่าเศษเหลือเท่านั้น

[ลงทะเบียน] Mod [จำนวนห้อง]

^

ทำให้เป็นเลขยกกำลัง

เลข ^ ยกกำลัง

ด้านบนของหน้า

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบค่าที่ส่งกลับผลลัพธ์ที่เป็น True, False หรือ Null

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

<

ส่งกลับค่า True ถ้าค่าแรกเป็นน้อยกว่าค่าสอง

Value1 < Value2

<=

ส่งกลับค่า True ถ้าค่าแรกที่มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับค่าสอง

Value1 < = Value2

>

ส่งกลับค่า True ถ้าค่าแรกมีมากกว่าสองค่า

Value1 > Value2

>=

ส่งกลับค่า True ถ้า ค่าแรกมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับสองค่า

Value1 > = Value2

=

ส่งกลับค่า True ถ้าค่าแรกเป็นเท่ากับค่าสอง

Value1 = Value2

<>

ส่งกลับค่า True ถ้าค่าแรกไม่เท่ากับสองค่า

Value1 <> Value2

หมายเหตุ: ในกรณีที่ทั้งหมด ถ้าค่าแรกหรือค่าสองเป็น null ผลลัพธ์เป็นแล้วยัง null เนื่องจากค่า null แสดงถึงค่าที่ไม่รู้จัก ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบใด ๆ มีค่า null จะไม่รู้จัก

ด้านบนสุดของหน้า

ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการตรรกะเมื่อต้องการรวมค่าบูลีสอง และส่งกลับผลลัพธ์เป็น true, false หรือ null ตัวดำเนินการตรรกะยังถูกอ้างถึงเป็นเนินการบูลีน

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

And

ส่งกลับค่า True เมื่อ Expr1 และ Expr2 เป็นจริง

Expr1 And Expr2

หรือ

ส่งกลับค่า True เมื่อ Expr1 หรือ Expr2 เป็นจริง

Expr1 Or Expr2

Eqv

ส่งกลับค่า True เมื่อทั้ง Expr1 และ Expr2 เป็นจริง หรือ เมื่อทั้ง Expr1 และ Expr2 เป็น false

Expr1 Eqv Expr2

Not

ส่งกลับค่า True เมื่อ Expr ไม่ถูกต้อง

Not Expr

Xor

ส่งกลับ True เมื่อ Expr1 เป็นจริง หรือ Expr2 เป็นจริง แต่ไม่ใช่ทั้งสอง

Expr1 Xor Expr2

ด้านบนของหน้า

ตัวดำเนินการสำหรับการต่อข้อความ

คุณใช้ตัวดำเนินการต่อข้อความเพื่อรวมค่าข้อความสองข้อความให้เป็นข้อความเดียว

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

&

รวมสองสตริงเป็นสตริงเดียว

string1 & string2

+

รวมสตริงที่สองสตริงที่หนึ่งฟอร์ม และแพร่กระจายค่า null (ถ้าค่าหนึ่งค่าเป็น Null นิพจน์ทั้งหมดประเมินเป็น Null)

string1 + string2

ด้านบนของหน้า

ตัวดำเนินการพิเศษ

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการแบบพิเศษเพื่อส่งกลับ True หรือ False ผลลัพธ์ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

ตัวดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง

Is Null หรือ Is Not Null

ระบุว่าค่าเป็น Null หรือ Not Null

Field1 ไม่ใช่ Null

Like "pattern"

ตรงกับสตริค่า โดยใช้อักขระตัวแทนตัวดำเนิน?และ*

Field1 เช่น "แนะนำ * "

Between val1 And val2

กำหนดว่า ค่าตัวเลขหรือวันที่อยู่ภายในช่วง

Field1 ระหว่าง 1 ถึง 10
- OR -
Field1 ระหว่าง #07-01-07 # และ #12-31-07 #

In (val1, val2...)

กำหนดว่า ค่าที่อยู่ภายในชุดของค่า

Field1 In ("สีแดง" "สีเขียว" "สีน้ำเงิน")
- OR -
Field1 ใน (1,5,7,9)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×