ตั้งค่าแหล่งระเบียนสำหรับรายงาน

ตั้งค่าแหล่งระเบียนสำหรับรายงาน

เมื่อต้องการเลือกแหล่งของข้อมูลให้กับรายงานให้เปิดรายงานนั้นในมุมมองเค้าโครง แล้วกด Alt + Enter เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติขึ้นมา คลิกช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ใต้แท็บวัตถุของรายงานนั้นเพื่อเลือกรายงานทั้งรายงาน และจากนั้นที่แผ่นคุณสมบัติ บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก แหล่งระเบียน เพื่อเลือกคุณสมบัตินั้น จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าแหล่งระเบียนได้ด้วยการเลือกข้อมูลจากรายการหรือด้วยการคลิกที่ปุ่ม สร้าง รูปปุ่ม เพื่อเปิดมุมมองออกแบบของคิวรี ซึ่งคุณสามารถสร้างแหล่งระเบียนได้เช่นเดียวกับที่คุณจะทำได้กับคิวรีใดๆ ก็ตาม

แหล่งระเบียนของรายงานจะกำหนดว่าเขตข้อมูลใดบ้างจากฐานข้อมูลของคุณที่จะสามารถแสดงได้บนรายงานนั้น ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยปกติแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจะกระจายอยู่ระหว่างหลายตาราง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะถูกเก็บเอาไว้ในตารางหนึ่ง และข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อจะถูกเก็บไว้ในอีกตารางหนึ่ง รายงานจะช่วยให้คุณมีวิธีที่ยืดหยุ่นเพื่อที่จะ "ประกอบขึ้นมาใหม่" ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แล้วแสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการ และสามารถปรับให้เหมาะกับการพิมพ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งระเบียนของรายงาน โปรดดูหัวข้อต่างๆ ในบทความนี้ สำหรับภาพรวมของรายงาน โปรดดูบทความ บทนำสู่รายงานใน Access

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับ Access Web App ซึ่งเป็นชนิดฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแอป Access

ในบทความนี้

แหล่งระเบียนชนิดต่างๆ

ตาราง

คิวรีที่มีชื่อ

คิวรีที่ฝังตัว

วิธีที่เครื่องมือรายงานสร้างแหล่งระเบียน

ทำงานกับแหล่งระเบียน

แปลงแหล่งระเบียนเป็นคิวรีที่ฝังตัว

วิธีที่ 1: คลิกปุ่ม สร้าง

วิธีที่ 2: เพิ่มเขตข้อมูลจากตารางที่สัมพันธ์กันโดยใช้รายการเขตข้อมูล

วิธีที่ 3: คัดลอกและวาง SQL จากคิวรีที่มีชื่อ

วิธีที่ 4: คัดลอกและวาง SQL จากฟอร์มหรือรายงานอื่น

แก้ไขคิวรีที่ฝังตัว

บันทึกคิวรีที่ฝังตัวเป็นคิวรีที่มีชื่อ

แหล่งระเบียนชนิดต่างๆ

ตาราง

ถ้าเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในตารางเดียว คุณสามารถใช้ตารางนั้นเป็นแหล่งระเบียนของรายงานได้เลย ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการอยู่ในตารางอย่างน้อยสองตารางขึ้นไป คุณจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางเหล่านั้นสามารถที่จะเชื่อมกันแบบตรรกะด้วยค่าที่ร่วมกันบางชนิดได้ แล้วจึงค่อยสร้างคิวรีที่มีชื่อหรือคิวรีที่ฝังตัวเพื่อใช้เป็นแหล่งระเบียน

คิวรีที่มีชื่อ

คิวรีที่มีชื่อ หรือโดยทั่วไปจะเรียกแค่ว่า คิวรี คือคิวรีที่ได้ถูกบันทึกให้เป็นวัตถุฐานข้อมูล คุณสามารถใช้คิวรีที่มีชื่อนี้ให้เป็นแหล่งระเบียนของหลายฟอร์มหรือหลายรายงานได้ แต่การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการออกแบบของคิวรีจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มและรายงานทั้งหมดที่ใช้คิวรีที่มีชื่อนี้เป็นแหล่งระเบียน ยิ่งไปกว่านั้น เป็นเรื่องค่อนข้างง่ายที่จะลบคิวรีที่มีชื่อนี้ ที่แบ่งฟอร์มหรือรายงานใดๆ ที่ใช้คิวรีที่มีชื่อนี้

คิวรีที่ฝังตัว

คิวรีที่ฝังตัวเป็นคิวรีที่ถูกเก็บอยู่ในคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของอีกวัตถุ เพราะคิวรีที่ฝังตัวไม่ใช่วัตถุที่แยกต่างหาก จึงเป็นไปได้น้อยลงที่คุณจะแบ่งรายงานโดยการลบหรือปรับเปลี่ยนคิวรีของรายงานนั้นอย่างไม่ตั้งใจ ขอแนะนำให้สร้างคิวรีที่ฝังตัวถ้าคุณต้องการให้คิวรีเจาะจงเฉพาะกับรายงานนั้นเท่านั้น (หรือในอีกนัยหนึ่งคือถ้าคุณไม่ต้องการให้ใช้คิวรีนั้นร่วมกันกับวัตถุอื่นใดๆ)

คิวรีที่ฝังตัวจะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณใช้เครื่องมือ ออกแบบรายงานรายงานเปล่า หรือ ป้ายชื่อ ที่จะอธิบายในส่วนถัดไป คิวรีที่ฝังตัวยังสร้างได้ด้วย ตัวช่วยสร้างรายงาน ถ้าคุณได้เลือกข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางให้กับรายงานของคุณ ถ้าคุณได้เลือกข้อมูลจากหนึ่งตารางเท่านั้น ตัวช่วยสร้างรายงานจะผูกรายงานนั้นเข้ากับตารางนั้นโดยตรง

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างคิวรีที่ฝังตัวได้ด้วยการคัดลอกคำสั่ง SQL จากคิวรีที่มีชื่อที่เปิดอยู่ในมุมมอง SQL จากนั้นวางคำสั่ง SQL ลงในคุณสมบัติแหล่งระเบียนของรายงาน เมื่อต้องการเปิดคิวรีที่มีชื่อในมุมมอง SQL ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่คิวรีในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมอง SQL

ด้านบนของหน้า

วิธีที่เครื่องมือรายงานสร้างแหล่งระเบียน

เมื่อต้องการสร้างรายงานใน Access ให้คุณคลิกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในกลุ่ม รายงาน ของแท็บ สร้าง ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ แต่ละเครื่องมือจะสร้างแหล่งระเบียนหนึ่งในสามชนิดที่ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนก่อนหน้านี้

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่แต่ละเครื่องมือรายงานดำเนินการ และชนิดแหล่งระเบียนที่จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น

เครื่องมือ

คำอธิบาย

ชนิดแหล่งระเบียนเริ่มต้น

รายงาน

สร้างรายงานแบบตารางอย่างง่ายที่มีเขตข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูล

ตารางหรือคิวรีที่มีชื่อ ซึ่งคุณจะต้องเลือกในบานหน้าต่างนำทางก่อนที่จะคลิกเครื่องมือนี้

ออกแบบรายงาน

เปิดรายงานเปล่าในมุมมองออกแบบ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มได้เพียงเขตข้อมูลและตัวควบคุมที่คุณต้องการเท่านั้น

คิวรีที่ฝังตัว ถ้าคุณได้ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูลไปยังรายงานนั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตารางหรือคิวรีที่มีชื่อได้จากรายการแบบดรอปดาวน์ของแหล่งระเบียนในแผ่นคุณสมบัติ

รายงานเปล่า

เปิดรายงานเปล่าในมุมมองเค้าโครง และแสดงบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูล เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลไปยังรายงาน Access จะสร้างคิวรีที่ฝังตัวและเก็บคิวรีนี้ไว้ในคุณสมบัติแหล่งระเบียนของรายงาน

คิวรีที่ฝังตัว ถ้าคุณได้ลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูลไปยังรายงานนั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตารางหรือคิวรีที่มีชื่อได้จากรายการแบบดรอปดาวน์ของแหล่งระเบียนในแผ่นคุณสมบัติ

ตัวช่วยสร้างรายงาน

แสดงตัวช่วยสร้างหลายขั้นตอน ซึ่งทำให้คุณสามารถระบุเขตข้อมูล ระดับการจัดกลุ่ม/การเรียงลำดับ และตัวเลือกเค้าโครงได้ ตัวช่วยสร้างจะสร้างรายงานตามที่คุณได้เลือกไว้

คิวรีที่ฝังตัว ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตาราง ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลจากตารางเดียวเท่านั้น Access จะใช้ตารางนั้นเป็นแหล่งระเบียน

ป้ายชื่อ

แสดงตัวช่วยสร้างที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกขนาดของป้ายชื่อมาตรฐานหรือป้ายชื่อกำหนดเอง และเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดง รวมทั้งวิธีเรียงลำดับเขตข้อมูลเหล่านั้น ตัวช่วยสร้างจะสร้างรายงานป้ายชื่อตามที่คุณได้เลือกไว้

ตารางหรือคิวรีที่มีชื่อ ซึ่งคุณจะต้องเลือกก่อนที่จะคลิกเครื่องมือนี้

หมายเหตุ: เครื่องมือ ออกแบบรายงาน ตัวช่วยสร้างรายงาน และ ป้ายชื่อ ทั้งหมดนี้จะสร้างรายงาน "ไคลเอ็นต์" ซึ่งเข้ากันไม่ได้กับฐานข้อมูลเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บให้ดูบทความ การแก้ไขหรือประกาศไซต์ฐานข้อมูลเว็บบน SharePoint

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับแหล่งระเบียน

การแปลงแหล่งระเบียนเป็นคิวรีที่ฝังตัว

รายงานใดๆ ที่ถูกผูกไว้กับตารางหรือคิวรีที่มีชื่อสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มาผูกอยู่กับคิวรีที่ฝังตัวแทนก็ได้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คุณลักษณะนี้สามารถทำให้ฐานข้อมูลดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยการทำให้รายงานอาศัยตัวเองได้มากขึ้นและขึ้นอยู่กับวัตถุอื่นๆ น้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแหล่งระเบียนปัจจุบันของคุณ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแปลงแหล่งระเบียนให้เป็นคิวรีที่ฝังตัว

วิธีที่ 1: คลิกปุ่ม สร้าง

ถ้าคุณสมบัติของแหล่งระเบียนเป็นชื่อตาราง คุณสามารถสร้างคิวรีที่ฝังตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกปุ่ม สร้าง ในกล่องคุณสมบัติแหล่งระเบียน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในรายงาน แล้วคลิก คุณสมบัติรายงาน

 3. บนแท็บ ทั้งหมด ให้คลิกในกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน แล้วคลิกปุ่ม สร้าง รูปปุ่ม

 4. Access จะถามว่าคุณต้องการสร้างคิวรีโดยยึดตามตารางหรือไม่ คลิก ใช่ เพื่อดำเนินการต่อไป
  Access จะเปิดตัวสร้างคิวรีและจะเพิ่มตารางที่เดิมอยู่ในคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม

 5. เพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางคิวรีด้วยการคลิกสองครั้งที่แต่ละชื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏอยู่บนรายงาน โดยจะต้องทำเช่นนี้กับเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการให้แสดงอยู่บนรายงาน

 6. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางที่สัมพันธ์กันหรือจากคิวรี ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าคิวรี ให้คลิก แสดงตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้เลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม

  3. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางและคิวรีที่คุณเพิ่มได้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันในลักษณะที่เป็นตรรกะ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล ID ของตารางลูกค้ามักจะมีเส้นเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ากับเขตข้อมูล CustomerID ของตารางใบสั่งซื้อ คุณสามารถสร้างเส้นเชื่อมโยงด้วยการลากชื่อเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีหนึ่งไปยังชื่อเขตข้อมูลในอีกตารางหรือคิวรีหนึ่ง
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรี ให้ดูบทความ บทนำสู่คิวรี

  5. เพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางคิวรีด้วยการคลิกสองครั้งที่แต่ละชื่อเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏอยู่บนรายงาน โดยจะต้องทำเช่นนี้กับเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการให้แสดงอยู่บนรายงาน

 7. เมื่อต้องการทดสอบคิวรีของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล

  2. เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองออกแบบ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 8. เมื่อคุณพอใจข้อมูลที่คิวรีส่งกลับมาให้ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณต้องการให้อยู่บนรายงานของคุณ บนแท็บ ออกแบบในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิด

 9. คลิก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำกับคำสั่ง SQL และปรับปรุงคุณสมบัติ

หมายเหตุ: ถ้าคิวรีใหม่นี้ไม่มีเขตข้อมูลทั้งหมดที่ใช้อยู่ในรายงาน Access จะพร้อมท์คุณให้ใส่ค่าพารามิเตอร์ให้กับแต่ละเขตข้อมูลที่หายไป คุณสามารถลบการอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลบนรายงานหรือใช้ขั้นตอนภายใต้ การแก้ไขคิวรีที่ฝังตัว เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลที่หายไปให้กับคิวรีก็ได้

วิธีที่ 2: เพิ่มเขตข้อมูลจากตารางที่สัมพันธ์กันโดยใช้รายการเขตข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. ถ้าบานหน้าต่างงานรายการเขตข้อมูลไม่ได้แสดงอยู่ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

 3. ถ้า แสดงตารางทั้งหมด แสดงที่ด้านบนของรายการเขตข้อมูล ให้คลิกเพื่อแสดงเขตข้อมูลในตารางที่สัมพันธ์กันและในตารางอื่น

 4. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน ให้ขยายตารางและลากหนึ่งในเขตข้อมูลของตารางนั้นไปยังรายงาน
  Access จะเปลี่ยนแหล่งระเบียนให้กับคิวรีที่ฝังตัวที่มีเขตข้อมูลที่คุณได้เพิ่ม คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลในลักษณะนี้ได้อย่างต่อเนื่องหรือสามารถแก้ไขคิวรีที่ฝังตัวได้โดยใช้ขั้นตอนใน การแก้ไขคิวรีที่ฝังตัว

วิธีที่ 3: คัดลอกและวาง SQL จากคิวรีที่มีชื่อ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่คิวรีที่มีคำสั่ง SQL ที่คุณต้องการจะคัดลอก แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิกที่ มุมมอง SQL

 3. คัดลอกข้อความในบานหน้าต่าง SQL แล้วปิดคิวรีโดยไม่ต้องบันทึก

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่คุณต้องการเพิ่มคิวรีที่ฝังตัว แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 5. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่แล้ว ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 6. บนแท็บ ทั้งหมด ให้เลือกข้อความที่อยู่ในคุณสมบัติ แหล่งระเบียน แล้วกด CTRL+P เพื่อวาง SQL ลงในกล่องคุณสมบัตินั้น

หมายเหตุ: ถ้าคิวรีใหม่นี้ไม่มีเขตข้อมูลทั้งหมดที่ใช้อยู่ในรายงาน Access จะพร้อมท์คุณให้ใส่ค่าพารามิเตอร์ให้กับแต่ละเขตข้อมูลที่หายไป คุณสามารถลบการอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลบนรายงานหรือใช้ขั้นตอนภายใต้ การแก้ไขคิวรีที่ฝังตัว เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลที่หายไปให้กับคิวรีก็ได้

วิธีที่ 4: คัดลอกและวาง SQL จากฟอร์มหรือรายงานอื่น

คุณสามารถคัดลอกคิวรีที่ฝังตัวได้โดยตรงจากคุณสมบัติแหล่งระเบียนของวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้ ด้วยวิธีนี้ถ้าอีกฟอร์มหรือรายงานมีคิวรีที่ฝังตัวซึ่งส่งกลับข้อมูลที่คุณต้องการ ก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้กับรายงานที่คุณต้องการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานที่มีคำสั่ง SQL ที่ฝังตัวที่คุณต้องการจะคัดลอก แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนฟอร์มหรือรายงาน แล้วคลิก คุณสมบัติของฟอร์ม หรือ คุณสมบัติรายงาน

 3. บนแท็บ ทั้งหมด ให้เลือกข้อความคำสั่ง SQL ทั้งหมดในกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน แล้วกด CTRL+C เพื่อคัดลอก

 4. ปิดฟอร์มหรือรายงานโดยไม่ต้องบันทึก

 5. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่คุณต้องการเพิ่มคิวรีที่ฝังตัว แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 6. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในรายงาน แล้วคลิก คุณสมบัติรายงาน

 7. บนแท็บ ทั้งหมด ให้เลือกข้อความที่อยู่ในคุณสมบัติ แหล่งระเบียน แล้วกด CTRL+P เพื่อวาง SQL ลงในกล่องคุณสมบัตินั้น

หมายเหตุ: ถ้าคิวรีใหม่นี้ไม่มีเขตข้อมูลทั้งหมดที่ใช้อยู่ในรายงาน Access จะพร้อมท์คุณให้ใส่ค่าพารามิเตอร์ให้กับแต่ละเขตข้อมูลที่หายไป คุณสามารถลบการอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลบนรายงานหรือใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ (การแก้ไขคิวรีที่ฝังตัว) เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลที่หายไปให้กับคิวรีก็ได้

การแก้ไขคิวรีที่ฝังตัว

เมื่อฐานข้อมูลของคุณขยายตัวขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแหล่งระเบียนของรายงาน ตัวอย่างเช่น เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายงาน ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเปิดแหล่งระเบียนในตัวสร้างคิวรี

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่มีคิวรีที่ฝังตัวที่คุณต้องการจะแก้ไข แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในรายงาน แล้วคลิก คุณสมบัติรายงาน

 3. บนแท็บ ทั้งหมด ให้คลิกในกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน แล้วคลิกปุ่ม รุ่น รูปปุ่ม
  Access จะเปิดคิวรีในตัวสร้างคิวรี

 4. แก้ไขคิวรีตามที่ต้องการ จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิด

 5. คลิก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติ
  Access จะปิดตัวสร้างคิวรี การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำในตัวสร้างคิวรีจะมีผลในคำสั่ง SQL ในคุณสมบัติ แหล่งระเบียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรี ให้ดูบทความ บทนำสู่คิวรี

การบันทึกคิวรีที่ฝังตัวเป็นคิวรีที่มีชื่อ

คุณอาจพบว่าคิวรีที่ฝังตัวที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งระเบียนให้กับรายงานอาจเป็นประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์อื่นบางอย่างด้วย ในกรณีนี้คุณสามารถบันทึกคิวรีที่ฝังตัวให้เป็นคิวรีที่มีชื่อเพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับวัตถุอื่นๆ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่รายงานที่มีคิวรีที่ฝังตัว แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในรายงาน แล้วคลิก คุณสมบัติรายงาน

 3. บนแท็บ ทั้งหมด ให้คลิกในกล่องคุณสมบัติ แหล่งระเบียน แล้วคลิกปุ่ม รุ่น รูปปุ่ม
  Access จะเปิดคิวรีในตัวสร้างคิวรี

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อคิวรีในกล่องด้านบนสุด แล้วคลิก ตกลง
  Access จะบันทึกคิวรีให้เป็นคิวรีที่มีชื่อในบานหน้าต่างนำทาง

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิด
  Access จะถามว่าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำกับคิวรีที่ฝังตัวหรือไม่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลยก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรคลิก ไม่ใช่ เพื่อปิดตัวสร้างคิวรี แต่ถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้มีผลในคิวรีที่ฝังตัวของรายงานด้วย ให้คลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×