ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่างกล่องข้อความหรือการจัดรูปแบบใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นที่จะใช้เมื่อคุณแทรกรูปร่างกล่องข้อความหรือในเอกสารของคุณระบบ Microsoft Office 2007 ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบของรูปร่างหรือกล่องข้อความ ดูบทความต่อไปนี้:

คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับรูปร่าง กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับรูปร่างทั้งหมด กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่คุณเพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสีเติม น้ำหนักของเส้นที่ประกอบขึ้นเส้นขอบของรูปร่าง หรือฟอนต์ที่ใช้ในกล่องข้อความ

หมายเหตุ: ค่าเริ่มต้นใหม่ถูกนำไปใช้เฉพาะกับงานนำเสนอปัจจุบัน เวิร์กบุ๊ก เอกสาร หรือข้อความอีเมล เมื่อต้องการใช้ใหม่ค่าเริ่มต้นในงานนำเสนออื่น ๆ หรือเวิร์กบุ๊กที่คุณสามารถนำไปใช้ธีมใน PowerPointแล้วใช้ชุดรูปแบบในงานนำเสนอหรือสมุดงานอื่น มาระหว่าง คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นเทมเพลตหรือบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตแล้ว ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่หรือเวิร์กบุ๊กได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนรูปร่างหรือกล่องข้อความสีเติมสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีฟอนต์และเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาเส้นขอบรูปร่าง แล้ว คลิ กตั้งเป็นรูปร่างเริ่มต้น

  • คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กตั้งค่าเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น หรือตัวเลือกการตั้งค่าเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความและเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณแทรกรูปร่างกล่องข้อความหรือ ถัดไปจะปรากฏขึ้นพร้อมเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า

  หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถตั้งค่าเริ่มต้นที่แยกต่างหากสำหรับรูปร่างและกล่องข้อความ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่าง ค่าเริ่มต้นเหล่านั้นเดียวกันจะยังนำไปใช้กับกล่องข้อความใด ๆ ในข้อความอีเมล

  • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความสีฟอนต์และเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกขวาเส้นขอบรูปร่าง แล้ว คลิ กตั้งเป็นรูปร่างเริ่มต้น

  • คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กตั้งค่าเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องเสมอเหล่านี้ใหม่ เป็นค่าเริ่มต้นพร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอใหม่เปลี่ยนเป็นธีมเริ่มต้นที่ใช้สำหรับงานนำเสนอใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าเป็นรูปร่างเริ่มต้น หรือตัวเลือกการตั้งค่าเป็นกล่องข้อความเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

Word

 1. เพิ่มรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับ

 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 3. เปลี่ยนสีเติมรูปร่างหรือกล่องข้อความสี สไตล์ หรือน้ำหนักของเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างสีข้อความและเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

 4. คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบของกล่องข้อความ แล้ว คลิ กตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณแทรกรูปร่าง ถัดไปจะปรากฏขึ้นพร้อมเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า เมื่อต้องการแทรกกล่องข้อความที่ มีค่าเริ่มต้นการจัดรูปแบบ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกกล่องข้อความ แล้ว คลิ กวาดกล่องข้อความ ถ้าคุณเลือกกล่องข้อความจากส่วนที่มีอยู่ภายใน นั้นจะไม่ปรากฏ ด้วยค่าเริ่มต้นการจัดรูปแบบที่คุณได้ตั้งค่า

  หมายเหตุ: 

  • ไม่สามารถตั้งค่าเริ่มต้นที่แยกต่างหากสำหรับรูปร่างและกล่องข้อความ ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่าง ค่าเริ่มต้นเดียวกันเหล่านั้นจะยังนำไปใช้กับกล่องข้อความใด ๆ ในเอกสาร

  • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างแล้ว คลิกขวาเส้นขอบรูปร่างหรือเส้นขอบกล่องข้อความ ไม่แทรกภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×