ตั้งค่าระยะขอบ ใน Word

ใน Word คุณสามารถกำหนดด้วยตนเองหรือเลือกการตั้งค่าระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ Word จะตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษแต่ละด้านเป็นหนึ่งนิ้วโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าประชิด กำหนดช่องว่างของระยะขอบเพิ่มเติมสำหรับการเข้าเล่มเอกสาร และเปลี่ยนวิธีวัดระยะขอบได้

คุณต้องการทำอะไร

 1. คลิก เค้าโครง > ระยะขอบ

  ตัวเลือก ระยะขอบ ถูกเน้นบนแท็บ เค้าโครง

  หมายเหตุ: แกลเลอรี ระยะขอบ จะปรากฏขึ้นพร้อมกับระยะขอบ ปกติ หนึ่งนิ้วถูกเลือกเอาไว้

 2. เลือกตัวเลือกใดก็ได้จากตัวเลือกอื่นๆ ในแกลเลอรี ระยะขอบ เพื่อเปลี่ยนระยะขอบ แต่ละตัวเลือกจะแสดงการวัดระยะขอบ

  จากแท็บ เค้าโครง แสดงตัวเลือกสำหรับระยะขอบ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าเอกสารของคุณมีหลายส่วน ระยะขอบใหม่จะถูกนำไปใช้กับส่วนที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หรือส่วนหลายส่วนที่คุณได้เลือกไว้เท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการตั้งระยะขอบใหม่ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับทุกครั้งที่คุณเปิด Word ให้เลือก ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ ระยะขอบ ให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ถ้าไม่มีระยะขอบมาตรฐานที่คุณต้องการ ให้ตั้งค่าระยะขอบแบบกำหนดเอง

 1. คลิก เค้าโครง > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 2. ใน ตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้ ระยะขอบ ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้ระยะขอบใหม่เป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณเปิด Word ให้คลิก ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง ใน ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ ระยะขอบ ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ใช้ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือเพื่อตั้งค่าหน้าประชิดสำหรับเอกสารแบบหน้าคู่ เช่น หนังสือหรือนิตยสาร เพื่อให้ระยะขอบของหน้าด้านซ้ายเป็นหน้าสำหรับเย็บเล่มหนังสือของหน้าทางด้านขวา

 • เลือก เค้าโครง > ระยะขอบ > หน้าคู่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของระยะขอบ ให้เลือก ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง และในกล่องโต้ตอบ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้ใส่ค่าใหม่ลงในกล่อง ด้านใน และ ด้านนอก

ระยะขอบเย็บกระดาษจะเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมที่ระยะขอบด้านข้าง ระยะขอบด้านบน หรือระยะขอบด้านในของเอกสารที่คุณตั้งใจจะเข้าเล่ม ซึ่งช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบดบังจากการเข้าเล่ม

 1. เลือก เค้าโครง > ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ เค้าโครงหน้ากระดาษ ภายใต้ ระยะขอบ ในกล่อง เย็บกระดาษ ให้ใส่ความกว้างของระยะขอบเย็บกระดาษ

  หมายเหตุ: กล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ จะไม่พร้อมใช้งานถ้าภายใต้ หน้า, หลายหน้า ถูกตั้งค่าเป็น ระยะขอบหน้าคู่, 2 หน้าต่อหน้ากระดาษ หรือ หนังสือพับ ตำแหน่งเย็บกระดาษสำหรับตัวเลือกเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

 3. ในกล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ ให้เลือก ซ้าย หรือ บน

ตั้งค่าหน่วยการวัดระยะขอบเป็นหน่วยอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานสำหรับคุณมากที่สุด ได้แก่ นิ้ว เซนติเมตร มิลลิเมตร พอยต์ หรือ พิกะ

 1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ แสดง ในกล่อง แสดงการวัดในหน่วยของ ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการ

 • ถ้าคุณต้องการตั้งระยะขอบใหม่ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับทุกครั้งที่คุณเปิด Word หลังจากเลือกระยะขอบใหม่ ให้เลือก ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ ระยะขอบ ให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบสำหรับบางส่วนของเอกสาร ให้เลือกข้อความ แล้วเลือก ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ตั้งค่าระยะขอบที่คุณต้องการ ภายใต้ แสดงตัวอย่าง ในกล่อง นำไปใช้กับ ให้เลือก จุดนี้เป็นต้นไปWord จะแทรกตัวแบ่งส่วนก่อนและหลังข้อความที่มีการตั้งค่าระยะขอบใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งเป็นส่วนอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกหนึ่งส่วนหรือมากกว่า จากนั้นเปลี่ยนระยะขอบได้

 • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีความกว้างขั้นต่ำสำหรับการตั้งค่าระยะขอบ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์จนสุดขอบกระดาษได้ ถ้าคุณพยายามตั้งค่าระยะขอบที่แคบเกินไปใน Word คุณจะได้ได้รับข้อความนี้: มีอย่างน้อยหนึ่งระยะขอบที่ถูกตั้งค่าให้อยู่ภายนอกพื้นที่ของหน้าที่สามารถพิมพ์ได้ เลือกปุ่ม แก้ไข เพื่อเพิ่มระยะขอบโดยอัตโนมัติ การตั้งค่าระยะขอบขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ และขนาดกระดาษ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าระยะขอบขั้นต่ำ ให้ตรวจสอบคู่มือเครื่องพิมพ์

คุณต้องการทำอะไร


ดูวิดีโอ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือก ระยะขอบ และแกลเลอรีระยะขอบจะปรากฏขึ้น

  แกลเลอรีระยะขอบ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. เลือกชนิดระยะขอบที่คุณต้องการนำไปใช้

  หมายเหตุ: ถ้าเอกสารของคุณมีหลายส่วน ชนิดระยะขอบใหม่จะนำไปใช้เฉพาะส่วนปัจจุบันเท่านั้น ถ้าเอกสารของคุณมีหลายส่วนและคุณเลือกไว้หลายส่วน ชนิดระยะขอบใหม่จะถูกนำไปใช้กับแต่ละส่วนที่คุณเลือก

คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ หลังจากดำเนินการแล้ว การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จะถูกบันทึกไว้ในเทมเพลตที่เอกสารใช้ หลังจากนั้นเอกสารใหม่แต่ละเอกสารที่ยึดตามเทมเพลตดังกล่าว จะใช้การตั้งค่าระยะขอบใหม่โดยอัตโนมัติ

 1. เลือก ระยะขอบ หลังจากที่คุณเลือกระยะขอบใหม่ จากนั้นเลือก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เลือก ระยะขอบ และแกลเลอรีระยะขอบจะปรากฏขึ้น

  แกลเลอรีระยะขอบ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. ที่ด้านล่างของแกลเลอรีระยะขอบ ให้เลือก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ใส่ค่าใหม่สำหรับระยะขอบ

เคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะขอบ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้น ให้คลิก ระยะขอบ หลังจากที่คุณเลือกระยะขอบใหม่ จากนั้นคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จะถูกบันทึกไว้ในเทมเพลตที่เอกสารใช้ เอกสารใหม่แต่ละเอกสารที่ยึดตามเทมเพลตดังกล่าว จะใช้การตั้งค่าระยะขอบใหม่โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบสำหรับส่วนต่างๆ ของเอกสาร ให้เลือกข้อความ แล้วตั้งค่าระยะขอบที่คุณต้องการโดยใส่ค่าระยะขอบใหม่ลงในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่อง นำไปใช้กับ ให้คลิก ข้อความที่เลือก Microsoft Word จะแทรกตัวแบ่งส่วนก่อนและหลังข้อความที่มีการตั้งค่าระยะขอบใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าเอกสารของคุณแบ่งเป็นส่วนอยู่แล้ว คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเลือกหลายส่วน แล้วเปลี่ยนระยะขอบได้

 • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีความกว้างขั้นต่ำสำหรับการตั้งค่าระยะขอบ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์จนสุดขอบกระดาษได้ ถ้าคุณพยายามตั้งค่าระยะขอบที่แคบเกินไป Microsoft Word จะแสดงข้อความ มีอย่างน้อยหนึ่งระยะขอบถูกตั้งค่าให้อยู่ภายนอกพื้นที่ของหน้าที่สามารถพิมพ์ได้

  เมื่อต้องการป้องกันการตัดข้อความ ให้คลิก แก้ไข เพื่อเพิ่มความกว้างของระยะขอบโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณละเว้นข้อความและพยายามพิมพ์เอกสาร Word จะแสดงข้อความอื่นเพื่อถามว่าคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่

  การตั้งค่าระยะขอบขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ และขนาดของกระดาษ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าระยะขอบขั้นต่ำ ให้ตรวจสอบคู่มือเครื่องพิมพ์

ใช้ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือเพื่อตั้งค่าหน้าประชิดสำหรับเอกสารสองหน้า เช่น หนังสือหรือนิตยสาร เมื่อคุณเลือกระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ ระยะขอบของหน้าด้านซ้ายจะเป็นภาพสะท้อนของระยะขอบของหน้าทางด้านขวา ซึ่งระยะขอบภายในจะมีความกว้างเท่ากัน และระยะขอบภายนอกก็จะมีความกว้างเท่านั้น

 • บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ > หน้าคู่

  แกลเลอรีระยะขอบซึ่งเน้นตัวเลือก หน้าคู่ ไว้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของระยะขอบ ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง ที่ด้านล่างของแกลเลอรีระยะขอบ ใส่ค่าใหม่ในกล่อง ด้านใน และ ด้านนอก

ระยะขอบเย็บกระดาษจะเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมที่ระยะขอบด้านข้าง ระยะขอบด้านบน หรือระยะขอบด้านในของเอกสารที่คุณตั้งใจจะเข้าเล่ม ระยะขอบเย็บกระดาษจะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบดบังจากการเข้าเล่ม

ภาพประกอบของภาพสะท้อนและระยะขอบเย็บกระดาษ

1. ระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับการเข้าเล่ม

2. ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือสำหรับหน้าประชิด

เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบเย็บกระดาษ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

 2. คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 3. ในกล่อง ขอบเย็บกระดาษ ให้ใส่ความกว้างสำหรับระยะขอบเย็บกระดาษ

 4. ในกล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ ให้คลิก ซ้าย หรือ บน

  หมายเหตุ: กล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ จะไม่พร้อมให้ใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวเลือก ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ หรือ 2 หน้าต่อหน้ากระดาษ หรือ หนังสือพับ สำหรับตัวเลือกเหล่านั้น ตำแหน่งเย็บกระดาษจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

Word สามารถแสดงบรรทัดในเอกสารของคุณเพื่อแทนขอบเขตข้อความ

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงขอบเขตข้อความ ภายใต้ แสดงเนื้อหาเอกสาร

  ระยะขอบกระดาษจะปรากฏในเอกสารของคุณเป็นเส้นประ

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงระยะขอบกระดาษในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือมุมมองเค้าโครงเว็บก็ได้ โดยขอบเขตข้อความจะไม่ปรากฏบนหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมา

คุณต้องการทำอะไร

Microsoft Word เสนอตัวเลือกระยะขอบหน้ากระดาษมากมาย คุณสามารถใช้ระยะขอบหน้า เริ่มต้น หรือคุณสามารถระบุด้วยตนเองได้

 • เพิ่มระยะขอบเย็บกระดาษ    ใช้ระยะขอบเย็บกระดาษเพื่อเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมที่ระยะขอบด้านข้างหรือด้านบนของเอกสารที่คุณตั้งใจจะเข้าเล่ม ระยะขอบเย็บกระดาษช่วยให้แน่ใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบดบังโดยการเข้าเล่ม

ภาพประกอบของภาพสะท้อนและระยะขอบเย็บกระดาษ

1. ระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับการเข้าเล่ม

2. ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือสำหรับหน้าประชิด

 • ตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าประชิด    ใช้ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือเพื่อตั้งค่าหน้าประชิดสำหรับเอกสารแบบหน้าคู่ เช่น หนังสือ หรือนิตยสาร เป็นต้น ในกรณีนี้ ระยะขอบของหน้าด้านซ้ายจะเป็นรูปสะท้อนของระยะขอบของหน้าด้านขวา (กล่าวคือ ระยะขอบด้านในจะมีความกว้างเท่ากัน และระยะขอบด้านนอกก็จะมีความกว้างเท่ากันด้วย)

  หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับเอกสารที่มีระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือได้ถ้าเอกสารนั้นต้องการช่องว่างเพิ่มเติมสำหรับการเข้าเล่ม

 • เพิ่มหนังสือพับ    การใช้ตัวเลือก หนังสือพับ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณจะสามารถสร้างสมุดขนาดเล็กได้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกเดียวกันเพื่อสร้างเมนู คำเชิญ โปรแกรมเหตุการณ์ หรือเอกสารชนิดอื่นใดๆ ที่พับที่กึ่งกลางที่เดียวได้

สมุดขนาดเล็กที่พับที่กึ่งกลางที่เดียว

1. Word จะแทรกหนังสือพับที่พับที่กึ่งกลางที่เดียว

หลังจากที่คุณตั้งค่าเอกสารเป็นสมุดขนาดเล็กแล้ว คุณสามารถทำงานกับเอกสารดังกล่าวได้เช่นเดียวกับที่คุณทำบนเอกสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อความ กราฟิก และองค์ประกอบที่เป็นภาพอื่นๆ

 • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีความกว้างขั้นต่ำสำหรับการตั้งค่าระยะขอบ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์จนสุดขอบกระดาษได้ ถ้าคุณพยายามตั้งค่าระยะขอบที่แคบเกินไป Microsoft Word จะแสดงข้อความ มีอย่างน้อยหนึ่งระยะขอบถูกตั้งค่าให้อยู่ภายนอกพื้นที่ของหน้าที่สามารถพิมพ์ได้

  เมื่อต้องการป้องกันการตัดข้อความ ให้คลิก แก้ไข เพื่อเพิ่มความกว้างของระยะขอบโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณละเว้นข้อความและพยายามพิมพ์เอกสาร Word จะแสดงข้อความอื่นเพื่อถามว่าคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่

 • การตั้งค่าระยะขอบขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ และขนาดของกระดาษ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าระยะขอบขั้นต่ำ ให้ตรวจสอบคู่มือเครื่องพิมพ์

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกชนิดระยะขอบที่คุณต้องการ สำหรับความกว้างของระยะขอบทั่วไปส่วนใหญ่ ให้คลิก ทั่วไป

  หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกชนิดระยะขอบที่คุณต้องการแล้ว เอกสารของคุณทั้งเอกสารจะเปลี่ยนเป็นชนิดระยะขอบที่คุณเลือกไว้โดยอัตโนมัติ

 3. นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุการตั้งค่าระยะขอบด้วยตัวเองได้ คลิก ระยะขอบ แล้วคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้น ให้ใส่ค่าสำหรับระยะขอบใหม่ลงในกล่อง บน, ล่าง, ซ้าย และ ขวา

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบเริ่มต้น ให้คลิก ระยะขอบ หลังจากที่คุณเลือกระยะขอบใหม่ จากนั้นคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกปุ่ม ค่าเริ่มต้น จากนั้นคลิก ใช่ การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จะถูกบันทึกไว้ในเทมเพลตที่เอกสารใช้ เอกสารใหม่แต่ละเอกสารที่ยึดตามเทมเพลตดังกล่าว จะใช้การตั้งค่าระยะขอบใหม่โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการคืนค่าการตั้งค่าระยะขอบเดิม ให้คลิก ระยะขอบ แล้วคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง เปลี่ยนระยะขอบสำหรับ ด้านบนด้านล่างด้านซ้าย และ ด้านขวา ให้เป็น 1" จากนั้น คลิกปุ่ม ค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ใช่

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบสำหรับส่วนต่างๆ ของเอกสาร ให้เลือกข้อความ แล้วตั้งค่าระยะขอบที่คุณต้องการโดยใส่ค่าระยะขอบใหม่ลงในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่อง นำไปใช้กับ ให้คลิก ข้อความที่เลือก Microsoft Word จะแทรกตัวแบ่งส่วนก่อนและหลังข้อความที่มีการตั้งค่าระยะขอบใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าเอกสารของคุณแบ่งเป็นส่วนอยู่แล้ว คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเลือกหลายส่วน แล้วเปลี่ยนระยะขอบได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงขอบเขตข้อความ ภายใต้ แสดงเนื้อหาเอกสาร

  ระยะขอบกระดาษจะปรากฏในเอกสารของคุณเป็นเส้นประ

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงระยะขอบกระดาษในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือมุมมองเค้าโครงเว็บก็ได้ โดยขอบเขตข้อความจะไม่ปรากฏบนหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมา

เมื่อคุณเลือกระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ ระยะขอบของหน้าด้านซ้ายจะเป็นรูปสะท้อนของระยะขอบของหน้าด้านขวา กล่าวคือ ระยะขอบด้านในจะมีความกว้างเท่ากัน และระยะขอบด้านนอกก็จะมีความกว้างเท่ากันด้วย

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ > หน้าคู่

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้วใส่ความกว้างที่คุณต้องการลงในกล่อง ภายใน และ ภายนอก

การตั้งค่าระยะขอบเย็บกระดาษจะเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมที่ระยะขอบด้านข้างหรือระยะขอบด้านบนของเอกสารที่คุณตั้งใจจะเข้าเล่ม ระยะขอบเย็บกระดาษจะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบดบังจากการเข้าเล่ม

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ > ระยะขอบแบบกำหนดเอง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในรายการ หลายหน้า ให้คลิก ปกติ

 3. ในกล่อง ขอบเย็บกระดาษ ให้ใส่ความกว้างสำหรับระยะขอบเย็บกระดาษ

 4. ในกล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ ให้คลิก ซ้าย หรือ บน

  หมายเหตุ: กล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ จะไม่พร้อมให้ใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวเลือก ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ หรือ 2 หน้าต่อหน้ากระดาษ หรือ หนังสือพับ สำหรับตัวเลือกเหล่านั้น ตำแหน่งเย็บกระดาษจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกที่กล่องข้อความที่คุณสร้างเพื่อเน้น

 2. คลิกที่แท็บ รูปแบบ ใน Ribbon

 3. คลิกปุ่มเล็กๆ ที่มุมซ้ายล่างของกลุ่ม ขนาด

 4. ในหน้าต่าง จัดรูปแบบกล่องข้อความ ให้คลิกแท็บ กล่องข้อความ

 5. ในส่วน ระยะขอบด้านใน คุณสามารถกำหนดระยะขอบให้เป็นขนาดที่คุณต้องการได้

 6. คลิก ตกลง

ถ้าบทความนี้ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ คุณสามารถพูดคุยกับตัวแทนเสมือนของ Microsoft หรือบุคคลได้ตลอดเวลา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×